Beskattning

Skatteförvaltningen tacklar skattebedrägerier effektivt

Källa: Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen spelar en viktig roll i bekämpningen av grå ekonomi, och rollen omfattar både beskattningsrelaterade brott och annan ekonomisk brottslighet. Samarbetet och informationsutbytet mellan Skatteförvaltningen och andra myndigheter säkerställer en övergripande syn på identifiering, bekämpning och övervakning av olika fenomen inom grå ekonomi. Skatteförvaltningen har personal som specialiserat sig på bekämpning av allvarligare grå ekonomi. Grå ekonomi bekämpas både genom förebyggande åtgärder och så gott som möjligt i realtid genom mångsidiga metoder från registrering till skatterevisioner i form av myndighetssamarbete.

Skatterevision är Skatteförvaltningens grövsta vapen

En stor del av affärsverksamheten i Finland bedrivs i landets södra delar och Nyland. Trots att företagsverksamheten är koncentrerad förekommer och bekämpas grå ekonomi i hela landet.

På grund av koncentrationen av affärsverksamheten finns också de största skatteriskerna i södra Finland. En stor del av Skatteförvaltningens övervakningsåtgärder hänför sig till kundföretag i Nyland, och de skatter som påförs efter skatterevisioner är störst i Nyland. Andelen skatterevisioner som föranledde åtgärder var cirka 80 % 2018 och cirka 70 % 2017 av alla skatterevisioner.

Av de skatter som företagsskattecentralerna påförde 2018 efter skatterevisioner var momsens andel 42 %, näringsbeskattningens 35 % och förskottsuppbördens 23 % (figur 1). Vid koncernskattecentralen utgör inkomstskatt den största debiterade posten. Av den tid som lades ned på skatterevisioner användes cirka 36 % till granskningar av grå ekonomi.

Bekämpning av grå ekonomi inom revision

Funktionen för bekämpning av grå ekonomi vid företagsbeskattningsenheten svarade för cirka 20 % av alla skatterevisioner och närmare 50 % av alla påförda skatter. Motsvarande siffror för 2017 var 15 % respektive 59 %. Ovan nämnda siffror omfattar inte Koncernskattecentralen. Nylands andel av revisionsresultaten när det gäller grå ekonomi var cirka hälften. I synnerhet i östra Finland har resultaten av bekämpningen av grå ekonomi ökat avsevärt sedan 2017.

De företag som revideras inom bekämpningen av grå ekonomi har i regel en omsättning på under 10 miljoner euro, och av dem är en stor del småföretag med en omsättning på under 2 miljoner euro. Dessutom finns det ett stort antal företag som är verksamma inom grå ekonomi men om vilka Skatteförvaltningen inte har omsättningsuppgifter. Hit hör till exempel utländska företag samt vilande och nedlagda företag. Grå ekonomi upptäcks i övervakningen i hela näringslivet, men mest inom transport-, bygg-, städ-, restaurang- och konsultationsbranschen samt bilhandeln.

Vissa av fallen går till prövning om ärendet ska brottsanmälas

År 2018 gick cirka 19 % av alla skattereviderade fall till prövning av brottsanmälan. Av de revisioner som utfördes av funktionen som specialiserat sig på bekämpning av grå ekonomi gick cirka 65 % till prövning av brottsanmälan. En stor del av de fall som gått till prövning om ärendet ska brottsanmälas gäller aktiebolag, en annan betydande grupp är fysiska personer.

Verifikat med felaktigt innehåll är ett typiskt tillvägagångssätt inom den grå ekonomin. Cirka 5 300 sådana verifikat med ett värde på cirka 30 miljoner euro upptäcktes i samband med skatterevisioner under 2018. Med verifikaten lösgörs medel för exempelvis utbetalning av svarta löner och för förtäckt dividendutdelning samtidigt som man gör påhittade skatteavdrag i både inkomst- och momsbeskattningen.

År 2018 identifierades 1 100 svarta arbetstagare i skatterevisioner. Vanligtvis förblir en stor del av de svartarbetande arbetstagarna oidentifierade i skatterevisioner. De verifierade svarta lönerna uppgick till cirka 42 miljoner euro.

Skatteförvaltningen bekämpar grå ekonomi på många olika sätt

Av de skattskyldiga som avfördes från momsregistret 2018 skedde cirka 31 % på initiativ av myndigheterna. Motsvarande andel för förskottsuppbördsregistret var 40 %. I praktiken betyder ett avförande från ett register på en myndighets initiativ väsentliga försummelser i fullgörandet av skyldigheter. Att bli registrerad på nytt kan nekas på grund av tidigare missbruk.

Den grupp som är specialiserad på övervakning av momsbeskattning inom bekämpningen av den grå ekonomin hanterade under 2018 cirka 1 100 fall i anslutning till periodskatteövervakningen, varav övervakningsåtgärder, såsom registerändringar och spärrningar, vidtogs i cirka 600 fall. En del av fallen har lett till skatterevision eller direkt till prövning om ärendet ska brottsanmälas.

I beskattningen av samfund 2017 fanns det 7 115 fall som beskattades enligt uppskattning. Att en uppskattning har gjorts kan ha berott på utebliven eller otillförlitlig skattedeklaration. Skatt som påfördes samfund vid beskattning enligt uppskattning var totalt 241 miljoner euro, och det genomsnittliga skattetillägget uppgick till 34 000 euro.

Övervakning i samarbete med andra myndigheter

Bekämpningen av grå ekonomi är effektivast inom Skatteförvaltningen om man samtidig utför skatterevision och förundersökning av bedräglig verksamhet i så hög grad som möjligt i realtid. I slutet av 2018 pågick 60 sådana fall. När det gäller de objekt för bekämpning av grå ekonomi som avslutades 2018 bedrevs samarbete antingen med polisen eller Tullens brottsbekämpning i 117 fall. Polisen är den viktigaste samarbetsmyndigheten.

Skatteförvaltningens funktion för bekämpning av grå ekonomi utför vid sidan av det egna övervakningsarbetet även observationer av sådant som andra myndigheter utövar tillsyn över. År 2018 gavs information i form av övervakningsanmälningar om cirka 750 fall till olika myndigheter. Dessa handlade bland annat om missbruk av olika sociala förmåner och arbetsgivares försummelser gällande försäkringar. Oftast ges information till FPA och Pensionsskyddscentralen samt även till Regionsförvaltningsverken, Olycksfallsförsäkringscentralen och arbetslöshetskassor.

I samband med bekämpningsåtgärder mot grå ekonomi görs också anmälningar om penningtvätt för tvivelaktiga transaktioner. År 2017 gjorde Skatteförvaltningen sammanlagt 31 anmälningar om penningtvätt och dessutom några anmälningar relaterade till korruptionsmisstankar till centralkriminalpolisen.

Skatteförvaltningen är expert på skattebrott

Skatteförvaltningens uppföljning av brottmål överfördes till ett nytt system i november 2018. Samtidigt förbättrades uppföljningen. På grund av förändringen är statistiken över brottmål inte på alla punkter jämförbar med tidigare år.

För 2018 publiceras statistik fram till 31.10.2018.

Antal brottmål per år

Fram till slutet av oktober 2018 hade 740 nya brottmål anhängiggjorts vid Skatteförvaltningen. Motsvarande siffra för 2017 var 852 (figur 1).

År 2017 fanns det exceptionellt många brottmål, eftersom en hel del brottsanmälningar om identitetsstölder och ansökningar om grundlösa momsåterbetalningar gjordes i januari. Övergången till ett nytt IT-system 2018 och relaterade utbildningar har krävt mycket arbete, vilket i någon mån minskat brottsanmälningarna.

Brottsbenämningar för brottsanmälningar

Skatteförvaltningen gör mest brottsanmälningar om grova skattebedrägerier och brottsanmälningarna av övriga brott är betydligt färre till antal (figur 2).

Övriga brott som Skatteförvaltningen anmäler är exempelvis förfalskningsbrott. Även brottsärenden som hänför sig till bil- och punktskatter visas i statistiken under benämningen Övriga brott. Det ökade antalet brott relaterade till snussmuggling som Tullen avslöjat ökar också mängden punktskattebedrägerier vid Skatteförvaltningen, och detta syns i statistiken.

Antal domar enligt rättsinstans och enligt det år domen fallit

I ärenden som gäller ekonomiskt brott är straffprocesserna vanligtvis långa och tar flera år. Därför visar sig det antal brottsanmälningar som Skatteförvaltningen gjort i antalet domar i regel med en fördröjning (figur 3). Hur ärendena framskrider i en straffprocess beror naturligtvis mycket även på andra myndigheters än Skatteförvaltningens agerande.

Antal skadestånd per år

Beloppet av utdömda skadestånd varierar, eftersom enskilda stora fall påverkar det totala skadeståndsbeloppet.

Påföljder av brottsanmälningarna

Fall som påbörjats efter Skatteförvaltningens brottsanmälan klarar sig i allmänhet bra i straffprocessen: en stor del leder till dom, och antalet helt förkastade åtal är litet (figur 4).

Skattebrott leder i allmänhet till fängelsestraff (figur 5). Även samhällsstraff baserar sig på fängelsestraff, eftersom bötestraff inte kan omvandlas till samhällsstraff. Under de senaste åren har andelen bötestraff minskat hela tiden till följd av att de flesta brottmål handlar om grova skattebedrägerier.

Skatteskuld – staten och kommunerna förlorar en del av sina årliga inkomster

I statistiken visas alla skatterester oberoende av om det handlar om skatterester av aktörer inom den grå ekonomin eller av andra. Ökningen av skatteresten 2017 berodde på ett avbrott i indrivningen till följd av övergången till ett nytt informationssystem. Tillväxten berodde också på förändringarna i statistikföringen.

Figur 1 Skatteskuld enligt skatteslag visar beloppet av skatterester i början av året. Av figur 2 framgår skatteresterna per skatteår i början av skatteåret och i den översta balken visas det senaste årets skatterester. I figuren framgår den årliga minskningen av skatteresterna om man jämför årets rester under de följande åren. Sedan 2016 har de senast avslutade årens skatterester minskat för respektive följande år. Bägge figurerna är också tillgängliga per kvartal.

Skatteförvaltningen är ofta borgenär i konkurser

Det totala antalet anhängiggjorda konkursansökningar ökade 2018 (figur 1). Skatteförvaltningens andel av alla ansökningar har varit ca 40 %, men den ökade 2018 till ca 44 %. Tillväxten under 2018 beror på IT-reformen 2017 då Skatteförvaltningens andel av konkursansökningarna var 33 %. Av den månatliga statistiken framgår att tillväxten var särskilt kraftig under första kvartalet 2018. Därefter har Skatteförvaltningens anhängiga konkursansökningar stabiliserats.

Fullgöranderapport ger stöd för beslutsfattande

Kärnan i bekämpningen av grå ekonomi är informationsbytet mellan myndigheterna. Det är svårt att fatta rätta beslut utan tillräcklig information om den ekonomiska situationen för tillsynsobjektet eller den tillståndssökande. Fullgöranderapporten är en sammanfattning av den viktigaste myndighetsinformationen. Fullgöranderapporten sammanställs av Enheten för utredning av grå ekonomi. Rapporterna hjälper myndigheter att rikta och genomföra tillsynsåtgärder. Myndigheternas informationsutbyte baserar sig alltid på en lag. Rätten att få fullgöranderapporter har reglerats i lag. 

Informationen i fullgöranderapporten beskriver hur en organisation eller en organisationsanknuten person fullgör sina lagstadgade skyldigheter. Rapporten innehåller information om verksamhet och ekonomi samt om fullgörandet av skyldigheter i anknytning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringspremier och avgifter som tas ut av Tullen. 

Informationen i rapporten är i regel den som objektet för rapporten själv har uppgett. Rapporten innehåller exempelvis löntagaruppgifter från Skatteförvaltningen, pensionspremieuppgifter från Pensionsskyddscentralen och tulluppgifter. Dessutom ingår i rapporten ett utdrag ur utsökningsregistret och uppgifter om i vilket skede en konkurs och sanering är. Rapporterna beställs och tas huvudsakligen emot via ett automatiserat gränssnitt.

Lag om Enheten för utredning av grå ekonomi