Beskattning

Skatteförvaltningen satsar på bekämpning av grå ekonomi

Källa: Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen spelar en viktig roll i bekämpningen av grå ekonomi, och rollen omfattar både beskattningsrelaterade brott och annan ekonomisk brottslighet. Samarbetet mellan Skatteförvaltningen och andra myndigheter säkerställer en övergripande syn på identifiering, bekämpning och övervakning av olika fenomen inom grå ekonomi.

Skattegranskning är Skatteförvaltningens kraftigaste vapen

En betydande del av affärsverksamheten i Finland är förlagd till landets södra delar och Nyland. Trots att företagsverksamheten är koncentrerad så förekommer och bekämpas grå ekonomi i hela landet.

Koncentrationen av affärsverksamheten till södra Finland innebär också att skatteriskerna huvudsakligen finns i söder. En betydande del av Skatteförvaltningens övervakningsåtgärder, av vilka skattegranskning är den tyngsta, gäller kundföretag i Nyland. Då är det också naturligt att storleken på den skatt som påförts efter skattegranskning är högst i Nyland. Andelen åtgärdsmässiga skattegranskningar var något över 70 % i hela landet år 2017. Under perioden 1.1.–31.7.2018 har andelen med åtgärder utgjort ca 80 %. År 2017 har skatter påförts utgående från skatterevisioner mest inom mervärdesbeskattningen (60 %), då både förskottsinnehållningarnas och inkomstskatternas andel av påförda skatter är ca 20 %. Situationen är liknande även för perioden 1.1.–31.07.2018. Vid Koncernskattecentralen utgjorde inkomstskatterna den största posten som påfördes.

Antal skatterevisioner och påförda skatter per område 31.7.2017 och 31.7.2018

ETSY Södra Finlands företagsskattecentral
ITSY Östra Finlands företagsskattecentral
KOVE Koncernskattecentralen
LASY Västra Finlands företagsskattecentral
POSY Norra Finlands skatterevisionsenhet
SISY Centrala Finlands företagsskattecentral

Bekämpningen av grå ekonomi omorganiserades inom Skatteförvaltningens Företagsbeskattningsenhet i början av 2016. Verksamhetens andel av alla skattegranskningar som gjordes under 2017 var 15,4 % och andelen av påförda skatter nästan 59 % (år 2016 34 %). Under tiden 1.1.–31.7.2018 utgjorde andelen för bekämpning av grå ekonomi ca 22 % av skatterevisioner och 56 % av påförda skatter. I dessa siffror ingår inte Koncernskattecentralen. Den resultatrika verksamheten i grupper som koncentrerar sig på grå ekonomi har ökat markant särskilt i Nyland. Eftersom särskilt olika mervärdesskattebedrägerier hållit Skatteförvaltningen sysselsatt under de senaste åren, har de flesta övervakningsåtgärderna riktats till mervärdesbeskattningen.

Resultat av bekämpningen av grå ekonomi i skattegranskningsverksamheten 31.7.2018

Företag inom den grå ekonomin som upptäckts vid skattegranskningar har i regel en omsättning under 10 miljoner euro. En betydande del av dessa företag är i sin tur småföretag med en omsättning under 2 miljoner euro. Utöver detta finns det ett stort antal företag som verkar i den grå ekonomin. För dessa saknar dock Skatteförvaltningen information om omsättning. Exempel på sådana är utländska företag eller företag som anmälts som vilande eller är upplösta. Enligt vad som har framkommit i samband med Skatteförvaltningens övervakningsåtgärder är grå ekonomi vanligast förekommande inom transport-, bygg-, städnings-, restaurang- och konsultbranscherna och bilhandeln.

Vissa av fallen går till prövning om ärendet ska brottsanmälas

Fall som gått till prövning om ärendet ska polisanmälas 1.1.–31.7.2018 utgjorde 21 % av alla skattereviderade fall. Under hela 2016 gick närmare 18 % av fallen till prövning om ärendet ska polisanmälas, 2017 var antalet ca 13 %.  Till prövning om ärendet ska polisanmälas har tidigare (år 2016) hänvisats även en stor mängd mervärdesskattebedrägerier som gjorts med hjälp av identitetsmissbruk eller försök till dessa. En stor del av de fall som gått till prövning om ärendet ska brottsanmälas gäller aktiebolag, en annan betydande grupp är fysiska personer.

Verifikat med felaktigt innehåll är ett typiskt tillvägagångssätt inom den grå ekonomin. Sådana fall har under perioden 1.1.–31.7.2018 uppgått i skatterevisioner till sammanlagt 4 508 st., värdet i euro är ca 22 miljoner. Siffrorna för hela året 2017 var 3 726 st. och värdet i euro mer än 28 miljoner. Motsvarande siffror för år 2016 var 1 610 verifikat till ett värde av 36,5 miljoner euro. Med verifikaten lösgörs medel för exempelvis utbetalning av svarta löner och för förtäckt dividendutdelning samtidigt som man gör påhittade skatteavdrag i både inkomst- och momsbeskattningen.

Under tiden 1.1.–31.7.2018 har man i skatterevisioner identifierat 828 personer som svarta arbetstagare, summan av konstaterade svarta löner har varit ca 28 miljoner euro. År 2017 identifierades drygt 600 svartarbetare i skattegranskningar och storleken på fastställd svartlön uppgick till 62,3 miljoner euro. Antalet personer som upptäcktes arbeta svart var 351 år 2016 och motsvarande svarta löner uppgick till 51 miljoner euro. Vanligtvis förblir en stor del av de svartarbetande arbetstagarna oidentifierade i granskningen.

Den grå ekonomin bekämpas på många olika sätt

Av de skattskyldiga som avfördes från momsregistret år 2017 skedde 38 % på initiativ av myndigheterna. Motsvarande för förskottsuppbördsregistret var 43 %. Under tiden 1.1.–30.6.2018 skedde ca 36 % av avregistreringarna från mervärdesskatteregistret på myndighetsinitiativ  och avregistreringar från förskottsuppbördsregistret i motsvarande mån 40 %. I praktiken betyder ett avförande från ett register på en myndighets initiativ väsentliga försummelser i fullgörandet av skyldigheter. Att bli registrerad på nytt kan nekas på grund av tidigare missbruk.

Den grupp som är specialiserad på övervakning av momsbeskattning inom bekämpningen av den grå ekonomin har under 2017 hanterat 1 010 fall i anslutning till periodskatteövervakningen, varav övervakningsåtgärder har vidtagits i 618 fall. Resultatet av övervakningen blev 24 miljoner euro i skatterättelser, cirka 300 ändringar av registreringar och 75 stoppade registreringar. Under första hälften av år 2018 uppgick antalet behandlade ärenden till 964 st., varav 310 har lett till åtgärder. Som resultat av övervakningen har man gjort rättelser av beskattningen för ca 2,5 miljoner euro, 145 registreringsändringar och 38 spärrningar av registrering. Ett stort antal fall har gått till skattegranskning eller direkt till prövning om ärendet ska brottsanmälas.

Vid inkomstbeskattningen av samfund skedde beskattning enligt uppskattning i cirka 5 400 fall. Att en uppskattning har gjorts kan ha berott på utebliven eller otillförlitlig skattedeklaration. Skatt som påförts vid beskattning enligt uppskattning var totalt 144 miljoner euro skatteåret 2016, det genomsnittliga skattetillägget uppgick till 27 000 euro.

Övervakning i samarbete med andra myndigheter

Bekämpningen av den grå ekonomin är som effektivast i Skatteförvaltningen om man samtidig gör skattegranskning och förundersökning av bedräglig verksamhet i så hög grad som möjligt i realtid.  I slutet av 2017 pågick 165 dylika fall och 61 slutförda fall. Motsvarande siffror för slutet av 2016 var 109 pågående och 130 slutförda fall. Polisen är den viktigaste samarbetsmyndigheten för Skatteförvaltningen i bekämpningen av grå ekonomi.

Skatteförvaltningens bekämpningsfunktion för grå ekonomi gör vid sidan om det egna övervakningsarbetet även observationer av sådant som andra myndigheter utövar tillsyn över. År 2017 gavs information i form av 77 övervakningsanmälningar om 321 fall till olika myndigheter. Dessa handlade bland annat om missbruk av olika sociala förmåner och arbetsgivares försummelser gällande försäkringar. Oftast ges information till FPA och Pensionsskyddscentralen, men även till Regionsförvaltningsverket, Olycksfallsförsäkringscentralen och olika arbetslöshetskassor. År 2016 var motsvarande siffror för övervakningsanmälningar till andra myndigheter 62 anmälningar om 248 personer.

I samband med bekämpningsåtgärder mot grå ekonomi görs också anmälningar om penningtvätt för suspekta affärstransaktioner. År 2017 gjordes sammanlagt 35 anmälningar och år 2016 sammanlagt 25. Under tiden 1.1.–31.7.2018 har 22. st anmälan om penningtvätt gjorts.

Skatteskuld – staten och kommunerna förlorar en del av sina årliga inkomster

Skatteskuld enligt skatteslagsgrupp i början året åren 2014 – 2018

Skatteskuld per skatteår i början av året åren 2014 - 2018

I statistiken visas alla skatterester oberoende av om det handlar om skatterester av aktörer inom den grå ekonomin eller av andra. Ökningen av skatteresten 2017 beror på ett avbrott i indrivningen till följd av övergången till ett nytt informationssystem samt på förändringar i statistikföringen. Första bilden gäller skatterester enligt skatteslag och per kalenderår. I tredje bilden framställs skatterester per skatteår. Högst uppe i bilden visas skatteresterna för senast utgånget år. Årliga minskningen av skatterester framgår om man följer det aktuella årets rest under de följande åren.

Skatteförvaltningen är ofta borgenär i konkurser

Nya anhängiggjorda konkursansökningar enlig ansökande

Totalantalet anhängiggjorda konkursansökningar har varit på nedgång sedan 2013. Skatteförvaltningens andel av alla ansökningar har varit cirka 40 % och har legat på samma nivå, med undantag för år 2017 då andelen sjönk till 33 % beroende på systemförnyelsen. Av statistiken på månadsnivå framgår att svackan infaller under första kvartalet 2017. Därefter är konkursansökningarna som Skatteförvaltningen anhängiggjort på samma nivå som innan systemförnyelsen.

Antalet brottsanmälningar som Skatteförvaltningen gjort har varit uppåtgående åren 2016 och 2017

Antalet brottsanmälningar enligt år som anmälan gjordes

Ökningen förklaras av skattegranskningarna har lyckats avslöja aktörer inom den grå ekonomin effektivare än tidigare år. Enskilda fenomen som identitetsstölder och ansökningar om obefogade momsåterbäringar har höjt antalet brottsanmälningar. Dessa brott har man effektivt kunnat ingripa mot. Dessutom förklaras ökningen av brottsanmälningar av att bil- och punkskattebeskattningen övergick till Skatteförvaltningen i början av 2017.

I statistiken visas även sådana fall som brottsanmälningar där Skatteförvaltningen inte har gjort någon brottsanmälan utan bara har lagt fram straff- och skadeståndsyrkanden i ärendet i egenskap av målsägande.

Brottsbenämningar för brottsanmälningarna enligt år då anmälan har gjorts

Skatteförvaltningen gör mest brottsanmälningar om grova skattebedrägerier och brottsanmälningarna av övriga brott är betydligt färre till antal. Antalet brottsanmälningar om gäldenärsbrott har minskat eftersom det numera är boförvaltarna i en konkurs som anmäler dessa brott.

Övriga brott som Skatteförvaltningen anmäler är exempelvis förfalskningsbrott. Även brottsärenden som hänför sig till bil- och punktskatter visas i statistiken under benämningen Övriga brott.

I samma brottsanmälan kan det förekomma flera brottsbenämningar. Därför är de sammanräknade brottsbenämningarna fler än gjorda brottsanmälningar. I statistiken ingår också fall där Skatteförvaltningen inte har gjort någon brottsanmälan, utan har lagt fram ett straff- och skadeståndsyrkande i egenskap av målsägande.

Antalet domar enligt rättsinstans och enligt det år domen fallit

I ärenden som gäller ekonomiskt brott är straffprocesserna vanligtvis långa och tar flera år. Därför visar sig det antal brottsanmälningar som Skatteförvaltningen gjort i antalet domar i regel med en fördröjning. Hur ärendena framskrider i en straffprocess beror naturligtvis mycket på andra myndigheters än Skatteförvaltningens agerande.

Domar och förkastade åtal enligt beslutsår

Straffart för domar per år

De ärenden som inletts efter brottsanmälningar av Skatteförvaltningen lyckas i regel bra i straffprocesserna: en stor del leder till dom och de åtal som förkastas helt är få till antalet.

För skattebrott döms vanligtvis till fängelse. Även samhällsstraffen är i grunden ett fängelsestraff, eftersom ett bötesstraff inte kan omvandlas till ett samhällsstraff. Under de senaste åren har andelen bötesstraff kontinuerligt sjunkit. Detta beror på att det till största delen är grova skattebedrägerier som prövas i brottmålen.

Fullgöranderapport ger stöd för beslutsfattande

Kärnan i bekämpningen av grå ekonomi är informationsbytet mellan myndigheterna. Det är svårt att fatta rätta beslut utan tillräcklig information om den ekonomiska situationen för tillsynsobjektet eller den tillståndssökande. Fullgöranderapporten är en sammanfattning av den viktigaste myndighetsinformationen. Fullgöranderapporten sammanställs av Enheten för utredning av grå ekonomi. Rapporterna hjälper myndigheter att rikta och genomföra tillsynsåtgärder. Myndigheternas informationsutbyte baserar sig alltid på en lag. Rätten att få fullgöranderapporter har reglerats i lag. 

Informationen i fullgöranderapporten beskriver hur en organisation eller en organisationsanknuten person fullgör sina lagstadgade skyldigheter. Rapporten innehåller information om verksamhet och ekonomi samt om fullgörandet av skyldigheter i anknytning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringspremier och avgifter som tas ut av tullen. 

Informationen i rapporten är i regel den som objektet för rapporten själv har uppgett. Rapporten innehåller exempelvis löntagaruppgifter från Skatteförvaltningen, pensionspremieuppgifter från Pensionsskyddscentralen och tulluppgifter. Dessutom ingår i rapporten ett utdrag ur utsökningsregistret och uppgifter om i vilket skede en konkurs och sanering är. Rapporterna beställs och tas huvudsakligen emot via ett automatiserat gränssnitt.

Förfrågningar om fullgöranderapporter 2016 - 2018

Lag om Enheten för utredning av grå ekonomi