Beskattning

Skatteförvaltningen tacklar skattebedrägerier effektivt på flera sätt

Källa: Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen spelar en viktig roll i bekämpningen av grå ekonomi, och rollen omfattar både beskattningsrelaterade brott och annan ekonomisk brottslighet. Samarbetet och informationsutbytet mellan Skatteförvaltningen och andra myndigheter säkerställer en övergripande syn på övervakning, identifiering och bekämpning av olika fenomen inom grå ekonomi. Skatteförvaltningen har personal som specialiserat sig på bekämpning av allvarligare grå ekonomi. Grå ekonomi bekämpas både proaktivt genom förebyggande åtgärder och så i realtid som möjligt genom mångsidiga metoder från registrering till skatterevisioner i form av myndighetssamarbete. I bekämpningen av grå ekonomi spelar också internationellt samarbete och informationsutbyte en viktig roll. Övervakningsmetoderna utvecklas fortlöpande.

Skatterevision är Skatteförvaltningens grövsta vapen

De företag som revideras inom bekämpningen av grå ekonomi har i regel en omsättning på under 10 miljoner euro, och av dem är en stor del företag med en omsättning på under 2 miljoner euro. Dessutom finns det ett stort antal företag som är verksamma inom grå ekonomi, men om vilka Skatteförvaltningen inte har omsättningsuppgifter. Hit hör till exempel utländska företag samt vilande och nedlagda företag. Grå ekonomi upptäcks i skatteövervakningen i hela näringslivet, men mest inom transport-, bygg-, städ- och restaurangbranschen samt bilhandeln. Dessutom förekommer det grå ekonomi i övervakningen av näthandel och utländska transaktioner. Eftersom en stor del av affärsverksamheten bedrivs i södra Finland och Nyland, finns också de största skatteriskerna där. Detsamma gäller för grå ekonomi, som dock förekommer och bekämpas även i andra delar av landet.  Nylands andel av revisionsresultaten när det gäller grå ekonomi var cirka hälften 2019. 

Vid Skatteförvaltningens Företagsbeskattningsenhet finns en funktion som fokuserar på bekämpning av grå ekonomi. Objekt inom grå ekonomi upptäcks och övervakas dock även i samband med andra skatterevisioner. Som objekt för grå ekonomi klassificeras alla skatterevisioner som leder till övervägning av brottsanmälan.

År 2019 utfördes sammanlagt 588 revisioner relaterade till grå ekonomi, varav den specialiserade funktionens andel var 78 %.  Dessa revisionsobjekt påfördes moms för sammanlagt 19,3 miljoner euro (med skatteförhöjningar 25,5 mn euro) och arbetsgivaravgifter för 12,6 miljoner euro (med förhöjningar 19,2 mn euro). Inkomster saknades till ett belopp av sammanlagt 86,6 miljoner euro, för vilka totalt 23,5 miljoner euro påfördes i skatt.  De förtäckta dividenderna uppgick till ca 25 miljoner euro.  

Ca 47 % av den arbetstid som användes för revision gick till att revidera objekt inom grå ekonomi.  År 2019 var andelen för funktionen som specialiserat sig på bekämpning av grå ekonomi ca 28 % av alla revisionsresurser. Det riskbaserade valet av revisionsobjekt inom grå ekonomi funktionen har lyckats väl, eftersom 87 % av revisionsobjekten ledde till påförande av skatt. Andelen för funktionen som specialiserat sig på bekämpning av grå ekonomi av alla påförda skatter i samband med revisioner under 2019 var ca 44 %. 

Vissa av fallen går till prövning om ärendet ska brottsanmälas

År 2019 gick cirka 26 % av alla skattereviderade fall till prövning av brottsanmälan. Andelen ökade hela 7 % jämfört med året innan. Av de revisioner som utfördes av funktionen som specialiserat sig på bekämpning av grå ekonom ledde ca 74 % till prövning av brottsanmälan, vilket var 10 % mer än året innan.  En stor del av de fall som gått till prövning om ärendet ska brottsanmälas gäller aktiebolag, en annan betydande grupp är fysiska personer. Dessutom gjordes 16 brottsanmälningar relaterade till bilbeskattningen under 2019. 

Verifikat med felaktigt innehåll i bokföringen är ett typiskt tillvägagångssätt inom den grå ekonomin. Cirka 4 850 sådana verifikat med ett värde på drygt 31 miljoner euro upptäcktes i samband med skatterevisioner under 2019. Med verifikaten lösgörs medel för exempelvis utbetalning av svarta löner och för förtäckt dividendutdelning samtidigt som man gör påhittade skatteavdrag i både inkomst- och momsbeskattningen.

År 2019 identifierades ca 500 svarta arbetstagare i skatterevisionerna, och beloppet av de verifierade svarta lönerna var ca 20 miljoner euro. Vanligtvis förblir en stor del av de svartarbetande arbetstagarna oidentifierade i skatterevisioner. 

Skatteförvaltningen bekämpar grå ekonomi på många olika sätt 

Av de skattskyldiga som avfördes från momsregistret 2019 skedde cirka 31 % på initiativ av myndigheterna. Motsvarande andel för förskottsuppbördsregistret var 51 % av alla register. I praktiken betyder ett avförande från ett register på en myndighets initiativ väsentliga försummelser i fullgörandet av skyldigheter. Att bli registrerad på nytt kan nekas på grund av tidigare missbruk. Inverkan av enbart förebyggande av momsregistreringsbrott inom bekämpning av grå ekonomi var minst 30 miljoner euro eftersom en oärlig aktör orsakar förluster på 5.000 euro i månaden i genomsnitt.

Den funktion är specialiserad på bekämpning av grå ekonomi hanterade under 2019 över 3 100 fall i anslutning till periodskatteövervakningen, varav övervakningsåtgärder, till exempel skattebeslut, registerändringar och spärrningar, vidtogs i drygt 1 025 fall. Verksamheten effektiviserades avsevärt från året innan (1 100 fall och 600 åtgärder 2018). En del av fallen har lett till skatterevision eller direkt till prövning om ärendet ska brottsanmälas.

År 2018 fanns det ca 8 000 fall i inkomstbeskattningen av samfund där beskattningen enligt uppskattning baserade sig på att skattedeklaration inte inlämnats eller varit otillförlitlig. Skatt som påfördes samfund vid beskattning enligt uppskattning var totalt över 400 miljoner euro, och det genomsnittliga skattetillägget uppgick till ca 52 000 euro.  Antalet uppskattningar har ökat avsevärt sedan skatteåret 2017, eftersom beskattningen sker smidigare och snabbare.  

I bekämpningen av grå ekonomi satsar man allt mer på förebyggande åtgärder. Ett exempel på detta är stadssamarbetet mellan Skatteförvaltningen och Konkurrens- och konsumentverket, där upphandlingspersonal utbildas i att identifiera oärliga avtalsparter. Utbildning i identifiering av grå ekonomi ordnades under 2019 också för bland annat revisorer och banktjänstemän samt vid läroanstalter. Dessutom handleddes företag genom varningsbrev och videomaterial i sociala medier i syfte att hitta ärliga avtalsparter.  

Övervakning i samarbete med andra myndigheter

Inom Skatteförvaltningen är bekämpningen av grå ekonomi effektivast när suspekt verksamhet samtidigt blir föremål för skatterevision och förundersökning så snabbt som möjligt. När det gäller de objekt för bekämpning av grå ekonomi som avslutades 2019 bedrevs samarbete antingen med Polisen eller Tullens brottsbekämpning i 93 fall. Polisen är den viktigaste samarbetsmyndigheten.  

År 2019 utförde Skatteförvaltningen hundratals övervakningsräder utan förhandsmeddelande i olika branscher såsom taxi-, bygg- och restaurangbranschen samt på bärträdgårdar, i allmänhet tillsammans med andra myndigheter.

Skatteförvaltningens bekämpning av grå ekonomi utför vid sidan av övervakningsarbetet även observationer av sådant som andra myndigheter utövar tillsyn över. År 2019 gavs information i form av övervakningsanmälningar om cirka 750 fall till olika myndigheter. Dessa handlade bland annat om missbruk av olika sociala förmåner och arbetsgivares försummelser gällande försäkringar. Oftast ges information till FPA och Pensionsskyddscentralen samt även till Regionsförvaltningsverken, Olycksfallsförsäkringscentralen och arbetslöshetskassor.

I samband med bekämpningsåtgärder mot grå ekonomi görs också anmälningar om penningtvätt för tvivelaktiga transaktioner. Skatteförvaltningen ansvarar för sin del för förebyggandet av penningtvätt och finansiering av terrorism. År 2019 gjorde Skatteförvaltningen 19 anmälningar om penningtvätt (2018 totalt 31).

Skatteförvaltningen är en aktiv konkursborgenär och expert på skattebrott

Antalet anhängiga konkursansökningar ökade med 73 under 2019 jämfört med 2018 (figur 1). Skatteförvaltningens andel av alla ansökningar 2019 var ca 43 procent, och antalet ansökningar låg på samma nivå som året innan. År 2019 utvecklades den ekonomiska miljön positivt, och inga större förändringar i antalet konkursansökningar inträffade.

År 2019 anhängiggjordes 920 nya brottsfall. Siffran omfattar både brottsanmälningar som Skatteförvaltningen gjort och fall i vilka Skatteförvaltningen är målsägande, men där förundersökning inletts på någon annans initiativ.

Brottsrubriceringar

Eftersom samma brott kan involvera flera brottsrubriceringar, finns det fler brottsrubriceringar än brottsfall. Till exempel bokföringsbrott anknyter ofta till skattebedrägeri. När det gäller brott fokuserar Skatteförvaltningen på grova skattebedrägerier (figur 2a). 

Antal domar enligt rättsinstans

Antalet beskriver i hur många brottmål relaterade till Skatteförvaltningen som domar meddelades 2019. Antalet är inte detsamma som det totala antalet domar, eftersom flera brottmål har kunnat kopplats till ett brottmål och en dom (figur 2b).

Antal domar enligt typ av straff

De brottmål i vilka Skatteförvaltningen är målsägande leder i allmänhet till fängelsestraff. I statistiken beräknas antalet straff av olika typer utifrån i hur många brottmål relaterade till Skatteförvaltningen dom har meddelats. Samma brottmål kan involvera flera svarande, och i dessa fall anger statistiken över olika typer av straff det strängaste straffet enligt domen (figur 2c).

Skatteskulder – den positiva utvecklingen fortsatte 2019

I statistiken visas alla skatterester oberoende av om det handlar om skatterester av aktörer inom den grå ekonomin eller av andra. Skatteresterna minskade positivt det andra året i rad. 

Figur 1 Skatteskuld enligt skatteslag visar beloppet av skatterester i början av året. Av figur 2 framgår skatteresterna per skatteår i början av skatteåret och i den översta balken visas det senaste årets skatterester. I figuren framgår den årliga minskningen av skatteresterna om man jämför årets rester under de följande åren. Sedan 2016 har de senast avslutade årens skatterester minskat för respektive följande år. Bägge figurerna är också tillgängliga per kvartal.

Fullgöranderapport ger stöd för beslutsfattande

Kärnan i bekämpningen av grå ekonomi är informationsbytet mellan myndigheterna. Det är svårt att fatta rätta beslut utan tillräcklig information om den ekonomiska situationen för tillsynsobjektet eller den tillståndssökande. Fullgöranderapporten är en sammanfattning av den viktigaste myndighetsinformationen. Fullgöranderapporten sammanställs av Enheten för utredning av grå ekonomi. Rapporterna hjälper myndigheter att rikta och genomföra tillsynsåtgärder. Myndigheternas informationsutbyte baserar sig alltid på en lag. Rätten att få fullgöranderapporter har reglerats i lag. 

Informationen i fullgöranderapporten beskriver hur en organisation eller en organisationsanknuten person fullgör sina lagstadgade skyldigheter. Rapporten innehåller information om verksamhet och ekonomi samt om fullgörandet av skyldigheter i anknytning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringspremier och avgifter som tas ut av Tullen. 

Informationen i rapporten är i regel den som objektet för rapporten själv har uppgett. Rapporten innehåller exempelvis löntagaruppgifter från Skatteförvaltningen, pensionspremieuppgifter från Pensionsskyddscentralen och tulluppgifter. Dessutom ingår i rapporten ett utdrag ur utsökningsregistret och uppgifter om i vilket skede en konkurs och sanering är. Rapporterna beställs och tas huvudsakligen emot via ett automatiserat gränssnitt.

Lag om Enheten för utredning av grå ekonomi [.fi]›