Arbetsgivare och beställaransvar

Regionförvaltningsverket | Pensionsskyddscentralen | Olycksfallsförsäkringscentralen | Sysselsättningsfonden

Regionförvaltningsverket övervakar utlänningars arbete i Finland

Källa: Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för arbetarskydd

Regionförvaltningsverket gjorde under 2018 sammanlagt 1 047 inspektioner i samband med övervakning av utlänningar i Södra Finland. Vid inspektionerna bedömdes huruvida utlänningarna hade rätt att arbeta och huruvida minimianställningsvillkoren uppfylldes enligt finsk lagstiftning.

Av de inspektioner som Södra Finlands utlänningsövervakning gjorde, var 38 % inom inkvarterings- och restaurangbranschen. Företag inom byggsektorn var föremål för cirka 21 % av inspektionerna och inom städbranschen för cirka11 %. De resterande inspektionerna fördelade sig mellan flera andra branscher (figur 1).

Under 2018 gjordes både oanmälda inspektionsräder och traditionella företagsinspektioner. Största delen av inspektionerna gjordes på olika tillsynsobjekt, endast 7 % av inspektionerna gjordes i objekt som redan hade blivit kontrollerat tidigare samma år.

Vid tillsynen upptäcktes många utländska personer som inte hade rätt att arbeta

Vid inspektioner som utlänningsövervakningen vid Södra Finlands arbetarskydd gjorde, och där utländska arbetstagares rätt att arbeta bedömdes, hade ungefär 15 % av arbetsplatserna minst en utländsk arbetstagare som inte hade rätt att utföra arbetet i fråga i Finland. Vid tillsynen påträffades åtminstone 120 utländska personer som inte hade rätt att arbeta. I dessa fall var det dock bara i allmänhet en enda utländsk person på tillsynsobjektet som inte hade rätt arbeta (figur 2).

Två tredjedelar av de tillsynsobjekt där det observerades utlänningar som inte hade rätt arbeta låg inom Södra Finlands område. Inom Södra Finlands område gjordes 2018 över 56 % av utlänningsövervakningens alla inspektioner i hela landet, vilket delvis förklarar den höga andelen observationer.

Utlänningar som inte har rätt att arbeta förekommer inom alla branscher

I tillsynen över städbranschen upptäcktes vid mer än var femte inspektion minst en utländsk arbetstagare som inte hade rätt att arbeta. Även inom byggbranschen upptäcktes vid mer än var sjunde inspektion, där rätten att arbeta bedömdes, utländska arbetstagare som inte hade rätt att arbeta.

Under 2018 upptäcktes märkbart fler utländska arbetstagare som inte hade rätt att arbeta på företagsinspektioner än på inspektionsräder. Ett exempel på detta är byggbranschen där man i samband med var tredje företagsinspektion stötte på utlänningar utan rätt att arbeta, medan motsvarande siffra för oanmälda byggarbetsplatsräder var något över 8 %. Inspektionsräder och byggarbetsplatsinspektioner görs av princip alltid oanmälda, medan företagsinspektioner till stor del görs efter att arbetsgivaren informerats på förhand. Inspektionsräder kommer även att göras framöver, eftersom de ger jämförelsedata för tillsynen över rätten att arbeta och minimianställningsvillkoren.

Antalet utländska arbetstagare som inte har rätt arbeta och som upptäcktes vid tillsynen har sjunkit något från 2017. Det arbetar fortfarande relativt många utländska arbetstagare som inte har rätt att arbeta på de arbetsplatser som varit föremål för tillsyn på Södra Finlands område. Tillsynen har under de tre senaste åren i allt högre grad fokuserat på sådana objekt där arbetsgivarna har brister i tillämpningen av arbetslagstiftningen och därmed också gällande säkerställandet av rätten att arbeta. Inriktningen av tillsynen på problemobjekt förklarar det stora antalet utlänningar som vid kontroller visat sig inte har rätt att arbeta. Detta visar samtidigt att fokus för tillsynen har varit lyckad.

Brister i minimianställningsvillkoren för utländska arbetstagare

Ett annat viktigt område för Södra Finlands utlänningsövervakning är tillsynen över att minimianställningsvillkoren uppfylls för utländska arbetstagare. Här bedöms huruvida arbetsgivaren följer den finska lagstiftningen för sina anställda – särskilt vad det gäller löner. Under 2018 övervakades även efterlevnaden av förbudet mot diskriminering.

I Södra Finland upptäcktes många brister gällande uppfyllandet av arbetstagarnas minimianställningsvillkor. Brister förekom särskilt gällande efterlevnad av lönebestämmelser i allmänt bindande kollektivavtal. Mest brister upptäcktes inom byggbranschen där brister upptäcktes vid 54 % av inspektionerna (figur 3).

De största bristerna rörande bestämmelserna om löner i allmänt bindande kollektivavtal gällde nivån på utbetald grundlön och olika tillägg. Det fanns vissa skillnader mellan branscherna – till exempel inom byggbranschen överskred grundlönen till utländska arbetstagare miniminivån i ett allmänt bindande kollektivavtal oftare än inom restaurang- eller städbranschen. Å andra sidan observerades många brister i utbetalning av olika tillägg i dessa branscher. Arbetsgivarförbundet informerades om de företag som tillhör arbetsgivarförbundet och hos vilka det förekom brister i utbetalningen av kollektivavtalsenlig lön.

En svår uppgift för utlänningsövervakningen är fortfarande utredning av de utländska arbetstagarnas faktiska arbetstid. Vid många av inspektionerna som gjordes 2018 upptäcktes att arbetsgivaren inte haft bokföring enligt arbetstidslagen. Då är det svårt för en inspektör att få en uppfattning om de faktiska minimianställningsvillkoren, eftersom den lön som ska betalas ut till anställda inte kan jämföras med de faktiska arbetstimmarna. Brister i arbetstidsbokföring enligt arbetstidslagen upptäcktes mest inom byggbranschen där arbetstidsbokföringen var i sin ordning vid bara cirka var tredje inspektion där detta kontrollerats.

År 2018 lyckades Södra Finlands utlänningsövervaknings tillsyn över minimianställningsvillkor bra På detta tyder bland annat det stora antalet administrativa samråd, beslut och anmälningar för förundersökning.

Det finns många brister i efterlevnad av minimianställningsvillkoren för utstationerade arbetstagare

Södra Finlands utlänningsövervakning gjorde 2017 och 2018 fler inspektioner än tidigare i företag som utstationerar arbetstagare i Finland. År 2016 gjordes 35 inspektioner, men under de två senaste åren gjordes över 60 per år. Av inspektionerna gällande utstationerade arbetstagare gjordes de flesta inom byggbranschen.

Det fanns stora brister för utstationerade arbetstagare, exempelvis var lönerna i sin ordning vid endast 40 % av inspektionerna av företag som har utstationerade arbetstagare.

Inom ramen för lagen om utstationering av arbetstagare som trädde i kraft 2016 är det möjligt att påföra en administrativ försummelseavgift i de fall bestämmelserna i lagen har överträtts. De brister som upptäcktes vid tillsynen över utstationerande företag inom Södra Finlands område har i flera fall lett till prövning av försummelseavgifter.

Nya fenomen inom utlänningsövervakningen

I tillsynen 2017 och 2018 fanns det ofta tillsynsobjekt där man uppgav för inspektören att den person som arbetade på objektet inte var anställd av arbetsgivaren (figur 4). I dessa fall kan inspektören dock anse att kriterierna för ett anställningsförhållande uppfylldes för den person som arbetar på objektet. En stor del av observationerna gällde inspektioner inom restaurangbranschen. En del av observationerna förklaras av att allt fler oanmälda inspektioner görs, varvid man bättre får en bild av vad som faktiskt sker på arbetsplatsen. Bättre möjligheter för arbetarskyddsmyndigheten att få information har varit till nytta vid utredningen av situationer. Med hjälp av andra myndigheters information går det ofta exempelvis att kontrollera om en arbetstagare någon gång har arbetat för arbetsgivaren och skatt för denna lön har betalats.

Fler asylsökande påträffades

Vid Södra Finlands utlänningsövervaknings inspektioner påträffades många arbetande utländska asylsökande. Under 2017 påträffades i samband med tillsynen över 200 asylsökanden på ca hundra arbetsplatser, och under 2018 ökade antalet till något över 260 asylsökande på över 110 arbetsplatser. Vid sidan av restaurangbranschen verkar framför allt städbranschen sysselsätta asylsökande. Drygt 11 % av inspektionerna riktades mot städbranschen, och mer än var tredje asylsökande påträffades i samband med inspektioner av städbranschen inom utlänningsövervakningen.

Utländska arbetsgivare anställer också arbetstagare direkt i Finland

Vid tillsynen över företag 2018 upptäcktes inom byggbranschen allt flera fall där ett utländskt företag hade anställt en del av sina utländska arbetstagare direkt i Finland utan att det var fråga om utstationerade arbetstagare. Fenomenet förekommer i synnerhet bland estniska byggföretag. I tillsynen över byggbranschen påträffades 14 företag som hade över 200 arbetstagare som inte var utstationerade. Antalet företag har hållit sig på samma nivå som 2017, men antalet anställda arbetstagare verkar ha ökat avsevärt. Lagen om utstationering av arbetstagare och skyldigheter som hänför sig till den kan inte tillämpas på dessa företag, vilket är något som kan försvåra tillsynen över företagen.

Inspektioner förrättas i samarbete med myndigheter

Södra Finlands utlänningsövervakning gjorde gemensamma inspektioner inom alla branscher med andra myndigheter under 2018. Polisen medverkade vid ca 220 inspektioner. Av de inspektioner som gjordes tillsammans med polisen gällde närmare två tredjedelar restaurangbranschen och dessa inspektioner var oanmälda. Polisens närvaro är till stor nytta, eftersom den ofta ger inspektörerna bättre möjligheter att upptäcka och ingripa i missförhållanden på ett tillsynsobjekt.

Den svåraste uppgiften i det myndighetssamarbete som görs med polisen är bristen på en nationell samordning mellan arbetarskyddsförvaltningen och polisstyrelsen, något som visat sig i bristen på gemensamt val av objekt och tidsscheman. Delvis av denna orsak minskade inspektionerna tillsammans med polisen något jämfört med 2017. År 2018 fokuserade utlänningsövervakningen mer på inriktningen av övervakningen inom utlänningsövervakningen i stället för på enbart kvantitativa mål.

Ett stort antal inspektioner genom myndighetssamarbete gjordes också med Gränsbevakningen (96 st.), Skatteförvaltningen (91 st.) och Tullen (55 st.). Största delen av dessa gemensamma inspektioner inriktade sig på restaurangbranschen och de genomfördes särskilt i samband med polisens övervakningsveckor. Dessutom gjordes en del gemensamma inspektioner med Skatteförvaltningen och Pensionsskyddscentralen.

Lagen om beställaransvar bekämpar grå ekonomi

Källa: Regionförvaltningsverket, ansvarsområdet för arbetarskydd i Södra Finland

Ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för övervakningen av lagen om beställaransvar (1233/2006) i hela Finland. Syftet med lagen om beställaransvar är att främja en jämbördig konkurrens mellan företag och iakttagandet av arbetsvillkoren. Lagen ger beställare en möjlighet att säkerställa att dess underleverantörer och avtalspartner som tillhandahåller hyrd arbetskraft fullgör sina lagstadgade skyldigheter bland annat när det gäller skatter och pensionsförsäkringar för arbetstagare. 

Iakttagandet av beställarens utredningsansvar övervakas genom inspektioner

År 2019 fokuserade övervakningen i synnerhet på byggbranschen, industrin, logistik, servicesektorn, samkommunerna och utländska beställare. År 2019 utfördes knappt 1 600 inspektioner av beställaransvar, varav ca 1 500 var klara 23.3.2020. Ca 6 000 avtalsparter blev föremål för kontroll av iakttagandet av utredningsskyldigheten relaterad till användning av hyrd arbetskraft och underleveranser (figur 1).

Kontroller utfördes i nära samarbete med Skatteförvaltningen och Pensionsskyddscentralen samt övriga myndigheter, och arbetarskyddsmyndigheten utnyttjade information från andra myndigheterna i kontrollerna. I synnerhet användes uppgifter om entreprenader och arbetstagare inom byggbranschen och utredningar av fullgörandet av skyldigheter från Enheten för utredning av grå ekonomi vid Skatteförvaltningen. Eftersom rätten till information har förbättrats har det blivit möjligt att rikta kontrollen mer exakt till sådana underleveransavtal och avtal om hyrd arbetskraft där företag som utför arbetet har försummat att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter.

Sammanfattning av övervakningsresultaten 2019

I övervakningen upptäcktes att medvetenheten om beställaransvar vid anlitande av utomstående arbetskraft är större inom byggbranschen än inom andra branscher. I synnerhet stora aktörer iakttar strängare förfaranden på sina byggarbetsplatser än vad lagen om beställaransvar förutsätter. Däremot finns det fortfarande brister i iakttagandet av lagens minimikrav i leveranskedjorna.

Arbetarskyddsmyndigheten kan ge anvisningar eller påföra beställaren en försummelseavgift om lagstridigheter upptäcks. Ca 2 500 anvisningar för åtgärder på grund av lagstridigt agerande utfärdades. Mest anvisningar riktades mot utländska beställare. Näst mest riktades mot byggbranschen och samkommuner i samband med kontroller (figur 2).

Påförande av försummelseavgifter övervägdes vid ca 100 kontroller, i de flesta fall i samband med kontroller av utländska beställare och aktörer inom byggbranschen (figur 3).

Försummelseavgift kan påföras om beställaren har

1. försummat utredningsskyldigheten,

Förhöjd försummelseavgift kan påföras om beställaren har

2. ingått avtal om arbete som avses i lagen om beställaransvar med en näringsidkare som meddelats näringsförbud i enlighet med lagen om näringsförbud (1059/1985) eller med ett företag vars bolagsman eller styrelseledamot eller vars verkställande direktör eller någon annan person i därmed jämförbar ställning inom bolaget har meddelats näringsförbud, eller

3. ingått ett i lag om beställaransvar avsett avtal trots att beställaren måste ha känt till att den andra avtalsparten inte haft för avsikt att fullgöra sina lagstadgade betalningsskyldigheter såsom avtalspart och arbetsgivare.

I största delen av fallen är grunden för prövningen av försummelseavgifter försummelse av utredningsskyldigheten. I 14 fall av kontrollerna under 2019 övervägdes påförande av försummelseavgifter på grund av att beställaren måste ha känt till att den andra avtalsparten inte haft för avsikt att fullgöra sina lagstadgade betalningsskyldigheter som avtalspart och arbetsgivare. I dessa fall finns det ofta omständigheter som tyder på undermåliga löner och underprissättning. Jämfört med övervakningsobservationerna under 2018 har antalet fall av denna typ som lett till prövning av försummelseavgifter ökat, även om utredningsskyldigheten iakttagits i högre grad.


Arbetspensionsförsäkringarna sköts fortfarande väl

Källa: Pensionsskyddscentralen

En av Pensionsskyddscentralens (PSC) lagstadgade uppgifter är övervakning av arbetspensionsförsäkringen. PSC övervakar arbetspensionsförsäkringen enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om pension för företagare (FöPL). Man främjar en jämlik konkurrens mellan företagen och förebygger grå ekonomi genom att ställa arbetsgivare och företagare i en jämlik position när det gäller försäkringsskyldigheterna. Övervakningen av försäkringen stöder också pensionsanstalternas förvaltning av försäkringar och indrivningen av försäkringsavgifter och bidrar till att trygga finansieringen av arbetspensionssystemet. Genom övervakningen säkerställer PSC också att arbetstagarna får det pensionsskydd som enligt lagen tillhör dem.

Arbetsgivarna fullgör i regel sin pensionsförsäkringsskyldighet väl. Resultaten av övervakningen av arbetspensionsförsäkringen har varit rätt likvärdiga under 2010-talet (figur 1). Vid övervakningen har det årligen upptäckts oförsäkrade löner för i genomsnitt ca 110 miljoner euro per år. De upptäckta felen utgör ca 0,2 % av den årliga totala lönesumman som ska försäkras enligt lagen om pension för arbetstagare.

Övervakning av arbetsgivarnas pensionsförsäkring

Från figur 2 framgår siffror över övervakningen av arbetsgivarnas pensionsförsäkring. År 2019 utredde PSC:s övervakning riktigheten av pensionsförsäkringen noggrannare för totalt 8500 arbetsgivare. Felaktigheterna i försäkringen gällde ca 1700 arbetsgivare och 13 500 arbetstagare. 

Inga stora förändringar går att observera i övervakningens siffror. År 2019 riktade sig övervakningen ännu till största del på övervakningsmaterial från år 2018, vilket innebär att inkomstregistrets eventuella inverkan på övervakningsstatistiken ännu inte syns.

Övervakning av företagarnas pensionsförsäkring

Från figur 3 går det att se att år 2019 granskades 1183 företagare närmare. Siffran sjönk jämfört med året innan eftersom behandlingen av det årliga materialet från Skatteförvaltningen om yrkesutövare och rörelseidkare samt om delägare i näringssammanslutningar senarelagts till början av år 2020 på grund av datasystemändringar.

År 2019 utreddes inom övervakningen försäkringen för personer som fått lön genom faktureringstjänsteföretag (utgångsgruppen ca 28 000 personer). Övervakning inleddes för ca 800 personer. Denna övervakning pågår till vissa delar fortfarande, men har visat sig fylla sin funktion eftersom 300 användare av faktureringstjänsteföretag vid det här laget har tecknat en FöPL-försäkring efter att PSC kontaktat dem.

Andra företagare som övervakades var bl.a. personer som kommit fram i enskilda förfrågningar eller arbetsgivarövervakningen.


Orsaken till att försäkring saknas är ofta okunnighet 

Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK)

Arbetsgivare ska försäkra sina arbetstagare mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Skyldigheten att ta en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring uppstår om den arbetsinkomst som betalas ut till alla anställda överstiger 1 300 euro per kalenderår.

Olycksfallsförsäkringscentralens (TVK) tillsynsskyldighet baserar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.  TVK:s massövervakning riktas mot alla arbetsgivare i Finland, och den började 2016.

Olycksfallsförsäkringscentralens övervakningsärenden har ökat årligen.  Försummelser beror ofta på okunnighet om försäkringsskyldigheten och grunderna för den, till exempel när det gäller skillnaden mellan anställningsförhållande och företagande samt inkomst- och åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. 

En stor del av de utredda fallen är inte försummelser. Dessa fall utreds på grund av fel i material, till exempel fel i prestationsslag i anmälningar till Skatteförvaltningen och i försäkringsregistermaterial (figur 1).

De arbetsgivare som försummat försäkringsskyldigheten bildar en heterogen grupp, som utöver finländska företag omfattar utländska företag och hushållsarbetsgivare (figur 2). 

Företagen verkar ofta i olika branscher sedan flera år tillbaka, och deras omsättning är för det mesta under 400 000 euro. Handel blev den största branschen, men skillnaden var liten jämfört med de övriga branscherna. Diagram 3 omfattar inte hushållsarbete, som främst handlade om barn- och hemvård eller sanering och byggande.


Arbetslöshetsförsäkringspremier finansierar arbetslöshetsförmåner

Källa: Sysselsättningsfonden

Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden fusionerades 1.1.2019 och fick namnet Sysselsättningsfonden. Fusionen ändrade inte fondernas uppgifter. Sysselsättningsfonden svarar för finansieringen av det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet, insamlingen av arbetslöshetsförsäkringspremier och beviljandet av vuxenutbildningsförmåner.

Arbetsgivaren och arbetstagaren har en lagstadgad skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremier. Arbetsgivaren betalar arbetsgivarens andel och drar av löntagarens andel av arbetstagaren i samband med varje löneutbetalning. Arbetsgivare redovisar arbetslöshetsförsäkringspremierna till Sysselsättningsfonden.

Sysselsättningsfonden samarbetar med Skatteförvaltningen, de övriga myndigheterna, Pensionsskyddscentralen (PSC) och Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK). I övervakningen kan man bland annat utnyttja uppgifter från Skatteförvaltningen och jämföra dem med uppgifter som arbetsgivaren anmält.

Största delen av försummelserna och felen i anmälningarna beror på mänskliga misstag. Okunskap om anmälningsskyldigheten förekommer i synnerhet i anmälningar av delägares och företagares löner och andra förutsättningar för betalningsskyldigheten. Sysselsättningsfonden strävar efter att förebygga dessa situationer genom att informera arbetsgivare om försäkringsskyldigheten och anmälningar.