Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Inkomstbeskattning – offentligrättsliga samfund

Ett samfund kan vara helt eller delvis skattskyldigt i inkomstbeskattningen. I vissa situationer kan ett samfund vara helt befriat från skatt.

Staten och dess verk, kommunerna, samkommunerna, välfärdsområdena, välfärdssammanslutningarna, landskapet Åland samt kommunernas, samkommunernas eller för deras anställda grundade pensionsanstalter, pensionsstiftelser eller pensionskassor är befriade från statlig inkomstskatt. Dessa ska betala skatt enbart till kommunen. År 2021 är skatteprocenten 8,87 och 6,75 år 2022.

Evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet samt annat religiöst samfund och deras församlingar är befriade från statlig inkomstskatt och betalar skatt endast till kommunen. Också evangelisk-lutherska kyrkans, ortodoxa kyrkosamfundets, annat religiöst samfunds samt deras församlingar eller för deras anställda grundad pensionsanstalt, pensionsstiftelse eller pensionskassa betalar skatt endast till kommunen. År 2021 är skatteprocenten 8,87 och 6,75 år 2022.

Bolag som ägs av offentligrättsliga samfund är självständiga skattskyldiga, och därför tillämpas inte lagstiftningen om delvis skattskyldiga samfund på dessa i beskattningen.

Staten och dess verk

Staten och dess verk betalar skatt på inkomst av jordbruksenheter eller andra därmed jämförbara fastigheter. Skatt ska också betalas på inkomst av andra fastigheter som inte används för allmänna ändamål samt på inkomst av industrirörelser eller andra rörelser som kan jämföras med privatföretag.

Staten och dess verk behöver dock inte betala skatt på inkomst som huvudsakligen förvärvas av ett affärs- eller produktionsverk, fartygs-, flyg- eller fordonstrafiken, järnvägarna, kanaler, hamnar, tele- och radioverk för att tillgodose behoven hos de statliga verken.

Kommunerna, samkommunerna, välfärdsområdena, välfärdssammanslutningarna och landskapet Åland

Kommunerna, samkommunerna, välfärdsområdena, välfärdssammanslutningarna och landskapet Åland betalar skatt på inkomst av näringsverksamhet och på inkomst av fastighet eller del därav som används för annat än ett allmänt eller allmännyttigt ändamål. En kommun behöver inte betala skatt på inkomst av näringsverksamhet som bedrivs inom det egna området och inte på inkomst av en fastighet som finns inom det egna området. Som kommunal näringsverksamhet betraktas inte skötseln av kommunens lagstadgade uppgifter.

Om skötseln av kommunens lagstadgade uppgifter ordnas i samarbete mellan olika kommuner i form av en samkommun, är det inte fråga om skattepliktig näringsverksamhet. Om något annat än kommunens lagstadgade verksamhet ordnas av en samkommun, kan den vara skattepliktig. I motsats till kommunerna ska samkommunerna även betala skatt på inkomst av näringsverksamhet som bedrivs inom det egna området och på inkomst av fastigheter inom det egna området. Till exempel arbetskraftspolitisk utbildning och beställningsutbildning som bedrivs av en utbildningssamkommun betraktas i allmänhet alltid som näringsverksamhet.

Kyrka, församling och religiöst samfund

Evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet samt deras församlingar och andra religiösa samfund är skattskyldiga endast för inkomst av näringsverksamhet som bedrivs av dem och för inkomst av fastighet eller del därav som används för något annat än ett allmänt eller allmännyttigt ändamål.  I beskattningen behandlas kyrkliga samfälligheter som församlingar.

Skötseln av de uppgifter som i kyrkolagen stadgas som församlingarnas uppgifter utgör inte näringsverksamhet. Försäljning av sedvanliga produkter eller tjänster, till exempel blommor och gravstenar, kan betraktas som församlingarnas näringsverksamhet.

Näringsinkomst

Skattepliktig näringsinkomst bedöms från fall till fall i beskattningen. Ett tecken på näringsverksamhet är bland annat att sedvanliga handelsvaror eller tjänster säljs i konkurrensförhållanden och att personal har anställts för försäljningen. Även verksamhetens omfattning och kontinuitet samt försäljningen av varor och tjänster till marknadspris tyder på att verksamheten betraktas som näringsverksamhet. Verksamhet i liten skala eller av engångskaraktär betraktas i allmänhet inte som näringsverksamhet i beskattningen.

Om verksamheten är lagstadgad eller i väsentlig grad stöds med offentliga medel, är det i allmänhet inte fråga om näringsverksamhet. Verksamhet som i lag föreskrivs som ifrågavarande samfunds uppgift är lagstadgad.

Från inkomst av näringsverksamhet kan utgifter och förluster i anslutning till förvärvande och bibehållande av näringsinkomsten dras av i beskattningen.

Samfundets dividendinkomster, bidrag, vederlag för överlåtelse av egendom eller gåvor är i allmänhet skattefria inkomster.  Om dessa inkomster dock hänför sig till näringsverksamheten, anses inkomsterna vara skattepliktiga inkomster av näringsverksamheten.

Inkomst av fastighet

Med fastighet avses en självägd markareal och byggnaderna på denna. Bestämmelserna som gäller fastigheter tillämpas även på byggnader, konstruktioner eller andra anordningar på mark som ägs av någon annan, om dessa och besittningsrätten till markarealen kan överlåtas till tredje part utan att höra markägaren (så kallat överlåtbart hyresavtal).

Inkomst av fastighet omfattar löpande inkomster av fastighet, till exempel hyresinkomster.  Även  kapitalinkomster av skogsbruk (till exempel inkomster av virkesförsäljning eller försäkringsersättningar för skog) utgör inkomster av fastighet. Överlåtelsevinst av fastighet utgör skattefri inkomst, om inte fastigheten huvudsakligen använts i näringsverksamheten. En aktielägenhet betraktas inte som en fastighet, och därför är inkomster av denna inte inkomster av fastighet.

En fastighet kan användas för tre olika ändamål. En fastighet kan vara

  • i allmän eller allmännyttig användning (skattefri fastighetsinkomst)
  • i annan än allmän eller allmännyttig användning (skattepliktig fastighetsinkomst)
  • en fastighet som används enbart eller huvudsakligen för näringsverksamhet (inkomst av näringsverksamhet).

En fastighet är i allmän användning till exempel om fastigheten används som offentlig skola, offentligt bibliotek eller kyrka. En fastighet är i allmännyttig användning till exempel när den hyrs ut till ett allmännyttigt samfund för allmännyttig verksamhet.

En fastighet i annan än allmän eller allmännyttig användning omfattar till exempel uthyrning av en fastighet för privata tillställningar, boende, rekreation eller näringsverksamhet som bedrivs av någon annan. Skog anses i allmänhet vara i annan än allmän eller allmännyttig användning.

Om mer än hälften av fastigheten används för egen näringsverksamhet, utgör inkomsten av fastigheten näringsinkomst.

Från inkomst av fastighet kan utgifter för förvärvande eller bibehållande av inkomsten dras av i beskattningen.

Indelningen av fastigheten i allmän eller allmännyttig och annan användning bedöms i allmänhet utifrån fastighetens areal eller användningsperiod.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022