Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattedeklaration – samfälld förmån, statlig inrättning, utländskt dödsbo m.fl.

Aktiebolag och andra samfund ska lämna sina inkomstskattedeklarationer i MinSkatt.

Skattedeklaration 6 ska lämnas in av

  • samfälld skog, väglag, delägarlag (fiskelag och skifteslag) och annan samfälld förmån
  • statlig inrättning 
  • utländskt dödsbo 
  • konkursbo 
  • försäkrings-, arbetslöshets- och arbetspensionskassa.

Kommuner och samkommuner, församlingar och andra religionssamfund, studentkårer och nationer, yrkeshögskolor och universitet lämnar in skattedeklaration 6C. 

Skattedeklaration ska lämnas in enligt situationen

Skattedeklaration ska lämnas in om: 

  • Man har haft skattepliktiga inkomster under skatteåret. 
  • Uppgifterna om en fastighet som man äger har ändrats. 
  • Man under räkenskapsperioden har köpt eller sålt en fastighet. 
  • Skatteförvaltningen separat har begärt om en skattedeklaration.

Om en samfälld förmån eller ett delvis skattefritt samfund (21 § i inkomstskattelagen) inte har skattepliktiga inkomster eller andra uppgifter som inverkar på beskattningen, behöver skattedeklarationen i allmänhet inte lämnas in.

Om samfundet eller den samfällda förmånen har fått Skatteförvaltningens meddelande om att det snart är dags att lämna in skattedeklarationen lönar det sig att deklarera trots att man inte har haft någon verksamhet. Om man lämnar in skattedeklarationen slipper man separata uppmaningar.

Samfundets eller den samfällda förmånens styrelse eller förvaltning svarar för att deklarationen lämnas in. Samfund och samfällda förmåner behöver en Suomi.fi-fullmakt för att kunna lämna in skattedeklarationer elektroniskt. Den som lämnar in deklarationen ska ha rätt att teckna samfundets eller samfällda förmånens firma eller ha fullmakt.

När skattedeklarationen ska lämnas in?

Ett samfund och en samfälld förmån ska lämna in skattedeklarationen inom 4 månader från slutet av den månad då räkenskapsperioden går ut.

Exempel: Om ett samfunds räkenskapsperiod går ut 15.4.2021 ska skattedeklarationen lämnas in senast 31.8.2021. Om 31.8 infaller på en lördag eller en helgdag kan man lämna in skattedeklarationen på den första efterföljande vardagen.

Ett utländskt dödsbo ska dock lämna in skattedeklarationen före utgången av april det år som följer på skatteåret.

Efter att du lämnat in deklarationen elektroniskt får du en mottagningsbekräftelse om deklarationen. Den elektroniska skattedeklarationen har lämnats in inom utsatt tid om du får en bekräftelse senast inom det utsatta datumet.

En pappersdeklaration ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen kl. 16.15. Kom ihåg att reservera tid för postens gång. Skattedeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

En försenad, bristfällig eller helt försummad skattedeklaration kan leda till förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Ytterligare information om förseningsavgift och skatteförhöjning

Man kan i undantagsfall få en förlängd inlämningstid (t.ex. på grund av sjukdom).

Så här lämnar du in en skattedeklaration

Deklarationen ska lämnas in elektroniskt. Det finns många alternativ: 

Läs mer om inlämnande av skattedeklaration: Skattedeklaration 6 elektroniskt – samfälld förmån, statlig inrättning, utländsk dödsbo m.fl.

Skattedeklarationen får lämnas på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Man behöver inte ansöka om särskilt tillstånd för detta och inte heller meddela i förväg varför deklarationen lämnats in på papper. Skatteförvaltningen kan i samband med skattekontrollen fråga varför ansökan lämnades in på papper. Pappersblankett 6 och ifyllningsanvisning.

Korrigera skattedeklarationen som du lämnat in tidigare

Du kan korrigera den deklaration som du tidigare har lämnat in ända fram till att beskattningen är slutförd. Lämna in de nya uppgifterna eller korrigera uppgifterna du lämnat in tidigare. Varje skattskyldig har en egen, individuell dag då beskattningen slutförs. Dagen anges i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutförs likväl senast 10 månader efter utgången av räkenskapsperiodens sista kalendermånad. Efter att beskattningen slutförts kan ändring sökas i beskattningen genom omprövningsbegäran.

Sidan har senast uppdaterats 1.9.2021