Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här lämnar du skattedeklarationen 6C för skatteår 2022 i MinSkatt (kommun, samkommun, församling, religionssamfund, yrkeshögskola, universitet eller studentkår)

 1. Välj det samfund på vars vägnar du vill lämna skattedeklarationen.

 2. Se bild

  Välj på ingångssidan i sektionen Inkomstskatt för samfund länken Lämna en inkomstskattedeklaration för samfund vid det skatteår för vilket du vill lämna skattedeklarationen.

 3. Se bild

  Skattedeklarationen öppnas i fas Basuppgifter. Svara Ja om samfundet har verksamhet både på det finländska fastlandet och på Åland.

 4. Se bild

  I punkten Kontaktuppgifter för person som kan ge ytterligare information visas uppgifterna i användarprofilen ifall ett telefonnummer sparats i användarprofilen. I övriga fall ska du ange Övriga kontaktuppgifter.

 5. Se bild

  I fas Skattepliktigt resultat ska du fylla i Uträkning av bokföringsenliga och skattepliktiga inkomster och avdragbara kostnader. Uppgifterna i de olika punkterna summeras i inkomst och kostnader samt resultatet av förvärvskällan. Specifikationer av dividendintäkter och avskrivningar ska lämnas på de bilageblanketter som öppnas för att fyllas i genom att du väljer Öppna specifikation. När du har fyllt i uppgifterna ska du trycka på OK i slutet av specifikationssidan för att spara uppgifterna och komma tillbaka till huvudblanketten för skatterna.

 6. Se bild

  I fas Specifikation av skattefri försäljning av varor och tjänster ska du ange uppgifterna genom att välja Lägg till ny. När du har fyllt i uppgifterna ska du trycka på OK för att spara uppgifterna. Lägg en egen specifikation till varje funktion.

 7. Se bild

  I fas Specifikation av skattepliktig näringsverksamhet ska du ange uppgifterna genom att välja Lägg till ny. När du har fyllt i uppgifterna ska du trycka på OK för att spara uppgifterna. Lägg en egen specifikation till varje funktion.

  Till kommunen ställs frågan om den idkar näringsverksamhet utanför den egna kommunen. Om svaret är ja öppnas en punkt där du kan specificera den skattepliktiga näringsverksamheten.

 8. Se bild

  I fas Övriga redogörelser anger du annat som påverkar beskattningen, såsom utbildningsavdrag och redogörelser för värdepapper eller värdeandelar, genom att svara Ja i respektive punkt. En obligatorisk specifikation med en bilageblankett hänför sig till alla punkter.

  I den här fasen ska du också lämna de Bilagor som behövs genom att välja Lägg till en fil.

 9. Se bild

  I fas Skattepliktigt resultat eller förlust som ska fastställas ska du ange Poster som inte beaktas vid fastställandet av förlust.

 10. Se bild

  I fas Förhandsgranska och skicka kan du granska de uppgifter som du har sparat. Om du har behov av att ändra något kan du gå tillbaka till den punkt som ska korrigeras genom att välja önskad fas i fasbalken eller med knapparna föregående och följande.

  När de önskade ändringarna är färdiga ska du Skicka deklarationen. Du får en bekräftelse när blanketten skickats.

 11. Se bild

  Deklarationen anses emottagen genast när att du har skickat den. Du hittar den skickade deklarationen i MinSkatt på fliken Funktioner i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status. Välj länken Deklarationer, anmälningar och ansökningar som lämnats. Om skattedeklarationen har statusen Har skickats kan du ännu redigera eller ta bort den deklaration som du skickat.

  Deklarationer som har lämnats via andra tjänster än MinSkatt syns i regel i MinSkatt inom några dagar efter att deklarationen lämnats. När uppgifterna har överförts till Skatteförvaltningen publiceras de i MinSkatt.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023