Så här registrerar du dig som skattskyldig, stödmottagare eller småproducent inom punktbeskattningen

Gör en registreringsanmälan till Skatteförvaltningen om du bedriver sådan punktskattepliktig verksamhet för vilken du enligt punktskattelagen ska registrera dig som skattskyldig, stödmottagare eller småproducent. Skatteförvaltningen ger ett överklagbart beslut om registreringen.

Du kan i MinSkatt göra en registreringsanmälan till Skatteförvaltningens register.  

Gå till MinSkatt

Vem ska lämna en registreringsanmälan och skattedeklarationer?

En del aktörer ska endast lämna en registreringsanmälan till Skatteförvaltningen. Och en del ska efter registreringen också lämna en skattedeklaration för varje skatteperiod.

Följande aktörer ska lämna en registreringsanmälan och därefter skattedeklarationer:

 • innehavare av ett naturgasnätverk
 • tillverkare av biobrännolja
 • användare av bränntorv och tallolja
  • kraftverk och värmecentraler då över 5 000 MWh torv används för uppvärmningsändamål
   per år
  • de idkare av industriell produktion som använder tallolja för uppvärmningsändamål
 • innehavare av elnät
 • elproducenter
 • småskaliga elproducenter
 • huvudmän för avstjälpningsplatser
 • de mottagare av statligt stöd som använder stenkol, naturgas, brännolja, biobrännolja, flytgas, bioflytgas eller tung brännolja vid kombinerad produktion av el och värme.
 • De aktörer som använder naturgas för ett skattefritt ändamål kan registrera sig som registrerade användare av naturgas. Registreringen är dock inte obligatorisk.
 • Granska när du ska lämna skattedeklarationerna: Hur deklarerar och betalar man punktskatten? Skatteperioder, deklarationsdagar och betalningsdagar

Följande aktörer ska lämna en registreringsanmälan, men ingen skattedeklaration:

 • småproducenter av dryckesförpackningar
 • småproducenter av läskedrycker
  • Efter registreringen ska småproducenter före utgången av januari varje år ge en uppskattning av sin årliga produktionsmängd.
 • De mottagare av statliga stöd som använder elström enligt skatteklass II inom industrin eller i datorhallar

När ska jag lämna en registreringsanmälan?

Du ska lämna en anmälan om registrering innan den punktskattepliktiga verksamheten börjar.

Registrering på myndighetsinitiativ

Registreringen kan också göras på myndighetsinitiativ om det i punktskattelagen har föreskrivits om en skyldigheten att registrera sig och den registreringsskyldiga inte själv har lämnat en registreringsanmälan.

Registreringstidpunkten

De skattskyldiga antecknas i registret från och med den tidpunkt då den punktskattepliktiga verksamheten börjar.

Stödmottagare och småproducenter förs in i registret från och med inledningstidpunkten för den verksamhet som berättigar till stödet. Stödmottagare och småproducenter kan dock inte föras in i registret retroaktivt, utan den första dagen för registreringen kan infalla tidigast vid tidpunkten för registreringsbeslutet.

Om verksamheten i företaget ändras under skatteperioden

Om de uppgifter som du lämnat i registreringsanmälan ändras eller om den verksamhet som förutsätter registrering upphör, ska du utan dröjsmål anmäla detta till Skatteförvaltningen. Du ska lämna en anmälan genast när du vet tidpunkten för en ändring i verksamheten eller att den upphör, men senast under den skatteperiod då verksamheten ändrats eller upphört.

Du ska anmäla en ändring till exempel om elproducenten efter registreringen börjar bedriva verksamhet i ett annat kraftverk än det som införts i registret.

Skatteförvaltningen gör ändringarna i registreringen eller avregistrerar den skattskyldige, stödmottagaren eller småproducenten från och med den tidpunkt då den verksamhet som är en förutsättning för registreringen ändrats eller upphört.

Även en registrerad användare av naturgas ska återkalla registreringen om den skattefria användningen upphör. En registrerad användare av naturgas stryks ur registret från och med att begäran om avregistrering har lämnats.

Det lönar sig för småproducenter och användare av bränntorv att i början av året uppskatta omfattningen av verksamheten och sin roll för registreringen.

Exempel 1: Ett kraftverk har registrerat sig som småskalig elproducent. Kraftverket lägger ned verksamheten i sin helhet under kalenderåret. Skatteperioden går ut samma dag som verksamheten läggs ned. Företaget ska lämna skattedeklarationen för skatteperioden senast på den allmänna förfallodagen i den andra månaden efter nedläggningsmånaden. Till exempel om nedläggningsmånaden är mars ska skattedeklarationen lämnas den 12 maj.

Exempel 2: Ett kraftverk har registrerat sig som småskalig elproducent. Verksamheten ändras under skatteperioden så att elproduktionen under kalenderåret överstiger 800 000 kWh och kraftverket ska registrera sig som elproducent. Skatteförvaltningen registrerar kraftverket som producent av elström från inledningen av kalenderåret. Företaget ska lämna skatteperiodspecifika skattedeklarationer retroaktivt också för början av året. Företaget ska även betala en förseningsavgift och dröjsmålsränta.

Exempel 3: Ett kraftverk har registrerat sig som elproducent. Verksamheten ändras under skatteperioden så att den inte överskrider gränsen på 800 000 kWh för småskalig produktion. Skatteförvaltningen registrerar kraftverket som småskalig elproducent från ingången av innevarande år. Företaget korrigerar de skattedeklarationer som det lämnat i början av året genom att lämna ersättande skattedeklarationer (så kallade nolldeklarationer) i MinSkatt. På basis av korrigeringarna returnerar Skatteförvaltningen de överbetalade skatterna.

Exempel 4: Att använda torv i värmeproduktion. Kraftverket ska på förhand uppskatta hur mycket bränntorv det använder under året. Om kraftverket uppskattar att det använder över 5 000 MWh torv för värmeproduktion under kalenderåret, ska kraftverket från och med ingången av kalenderåret registrera sig som registrerad användare av bränntorv. Det är skattefritt att använda mindre än 5 000 MWh och kräver ingen registrering. Om torv används för mer än 5 000 MWh är all användning av torv skattepliktig, inte endast den överstigande delen. Om användaren däremot uppskattar att produktionen överstiger gränsen på 5 000 MWh men mängden stannar under gränsen, kan företaget korrigera sin skattedeklaration i MinSkatt.

Detaljerade anvisningar

Energibeskattning

Avfallsbeskattning

Punktskatt på läskedrycker

Statligt stöd som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i punktbeskattningen