Garantier i punktbeskattningen

En kund som vill ansöka om att bli en tillståndskund i enlighet med punktskattelagen ska ställa Skatteförvaltningen en garanti. Skatteförvaltningens övriga skatter omfattas inte av motsvarande förfarande för garantier.

Garanti för punktskatter

Enligt punktskattelagen ska godkända upplagshavare, registrerade mottagare, registrerade avsändare och skatterepresentanter ställa den garanti som Skatteförvaltningen krävt för att trygga skattefordringarna.

Enligt punktskattelagen ska godkända upplagshavare, registrerade mottagare, registrerade avsändare och skatterepresentanter ställa den garanti som Skatteförvaltningen krävt för att trygga skattefordringarna.

När man fastställer garantin för punktskatter beaktar man beloppet av kundens genomsnittliga punktskatteskuld enligt kundens garantiklass. Utgångspunkten är den genomsnittliga punktskattefaktureringen under 12 veckor. Storleken på punktskattegarantin beror också på mängden punktskattepliktiga produkter som flyttas samt på mängden produkter som lagras i skatteupplaget. Som utgångspunkt används det genomsnittliga beloppet av skatteintresset vid skattefria flyttningar under en vecka samt 30 % av skatteupplagets genomsnittliga skatteintresse.

Garanti krävs endast om tillståndet gäller produkter som omfattas av den harmoniserade punktbeskattningen. Dessa produkter är exempelvis tobaksprodukter, alkohol och alkoholdrycker samt flytande bränslen. Det krävs ingen garanti för produkter som omfattas av den nationella punktbeskattningen även om tillståndet innehåller flyttningar inom EU.

I garantiklass A krävs garanti endast för skattefria flyttningar.

I enskilda fall kan man kräva en högre garanti än de ovannämnda, till exempel som förberedelse för stora säsongsvariationer eller för att säkra att skatter betalas. När tillståndet omfattar punktskatter som harmoniserats genom direktiv, krävs alltid en garanti på minst 5 000 euro.

Garantibeloppet kan ändras om det sker en väsentlig förändring i storleken på kundens fakturering, i betalningsbeteendet, i den ekonomiska situationen eller i andra uppgifter som uppgetts vid tidpunkten för ansökan.

Behovet av garanti för punktskatt i de olika garantiklasserna:

 

 Skatteintresse

A

B

C

D

Punktskattefakturering 12 veckor 0 % 30 % 50 % 100 %
Skattefria flyttningar          
a) flyttningar inom Finland 1 vecka 0 % 30 % 50 % 100 %
b) flyttningar inom EU 1 vecka 30 % 50 % 100 % 100 %
Skatteupplag

30 % av genomsnittlig värde

0 % 30 % 50 %

100 %

Garantiklasser och tillhörande krav

Garantiklass

Självförsörjningsgrad

Tillräckliga resurser

Betalningsbeteende

A ≥ 10 % Ja Godtagbart
B 5 % - 9,9 % Ja Godtagbart
C 0 % - 4,9 % Ja Godtagbart
D negativ Nej Allvarliga eller upprepade betalningsanmärkningar

När man bedömer kundens ekonomiska situation och självförsörjningsgrad är utgångspunkten kundens bokslut. Om företaget är moderbolag i en koncern, bedöms den ekonomiska situationen utifrån moderbolagets koncernbokslut.

För att vara berättigad till lägre garantier får kunden inte ha allvarliga betalningsstörningar eller kreditupplysningsanteckningar. Allvarliga betalningsstörningar kan vara t.ex. konkurs-, sanerings- eller utsökningsärenden samt upprepade eller långa betalningsdröjsmål som är stora i relation till storleken på kunden eller garantibeloppet.

I garantiklasserna A, B och C ska kunden ha tillräckliga resurser i förhållande till skattebeloppet
 (=genomsnittlig punktskattefakturering under 12 veckor + genomsnittligt belopp av skatteintresset vid skattefria flyttningar under en vecka + 30 % av skatteupplagets genomsnittliga skatteintresse). Från beloppet av skatt dras av de garantier som kunden ställt till Skatteförvaltningen och beloppet av skatt utan garanti jämförs med kundens balansomslutning.

Garantierna är tillräckliga när balansomslutningen är minst hälften av referensbeloppet utan garanti:

(beloppet av skatt – garantier) / balansomslutning ≤ 2.

I garantiklass A har kravet på tillräckliga resurser graderats enligt självförsörjningsgrad på så sätt att då självförsörjningsgraden ökar, uppfylls kravet på tillräckliga resurser med en mindre balansomslutning.

Kraven på tillräckliga resurser i de olika garantiklasserna:

Garantiklass

Garantiklassens krav på självförsörjningsgrad

Maximalt referensbelopp utan säkerhet jämfört med balansräkningen *)

A ≥ 50 % 10
A ≥ 35 % 7
A ≥ 25 % 5
A ≥ 10 % 2
B ≥ 5 % 2
C ≥ 0 % 2
D negativ -

*) (Skattebeloppet - säkerheter) / balansomslutning

Garantiformer

Som garanti kan godkännas följande garantiformer eller kombinationer av dessa:

  • bankgaranti/borgensgaranti
  • pantsättning av bankkonto.

Inteckningar i företag, fartyg, bilar och apparatur eller insättningar på Skatteförvaltningens konto godkänns inte som garanti. Företag inom en koncern kan om de så vill ställa en gemensam samlad garanti.

Säkerheten ska vara giltig tills vidare.

Skatteförvaltningen fastställer alltid vilken form av garanti och vilka garantidokument som godkänns och kontaktar kunden innan garantin ställs. Kontakta Skatteförvaltningens Skatteuppbördsenhet för ytterligare information.

Nedanstående mallar för bankgaranti och pantsättning av konto gäller garantier som ställs i Finland. Garantin ska motsvara dokumentmallen och den kan vara finsk- eller svenskspråkig.

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 1.9.2022