Beskattningen av naturgas och biogas 2020

Ändringen i biogasmarknaderna orsakade ändringsbehov också i beskattningen av naturgas och biogas. Ändringarna borde förverkligas redan från och med 1.1.2020. Att bereda och genomföra ändringarna hade dock uppskattats ta så mycket tid att de inte kan genomföras fullt ut före 1.1.2020. Därför gav Skatteförvaltningen följande anvisning som används för att verkställa beskattningen enligt de nuvarande bestämmelserna ännu under 2020.

Skatteförvaltningen fortsätter tills vidare giltighetstiden för anvisningen eftersom skattenivåerna stannar vid det lägre värmevärdet också 2021.

Att beakta det högre värmevärdet i beskattningen och återbäringarna

Från och med 1.1.2020 idkas naturgashandel enligt det högre värmevärdet medan skattenivåerna för naturgas i skattetabellerna för el och vissa bränslen har fastställts enligt det lägre värmevärdet.

  • I skattetabellen och Skatteförvaltningens skatteuppbördssystem kvarstår skatten för naturgas enligt det lägre skattevärdet.
  • Den skattskyldige ska själv ange naturgasmängden enligt det lägre värmevärdet i sin skattedeklaration och återbäringsansökan.
  • Det högre värmevärdet ändras till det lägre värmevärdet genom att dividera värdet med koefficienten 1,1088.
  •  

Att beakta biogas

Biogas som har matats in i distributionsnätet anses fortfarande ha konsumerats i det distributionsnät som biogasen har matats in i. I beskattningen får biogasen inte med certifikat överföras för att konsumeras på annat håll.

Biogas som kommer till överföringsnätet via Baltic Connector kan beviljas biogascertifikat om införseln av biogas kan verifieras för upprätthållaren av certifikatsystemet.

Tolkningarna i denna anvisning fortfarande tillämpas i punktbeskattningen av naturgas.