Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattedeklaration – Kapitalfondssammanslutningar i kommanditbolagsform

Kapitalfonder i kommanditbolagsform ska för inkomstbeskattningen lämna uppgifter om sin näringsverksamhet med skattedeklaration 6A. Deklarationen kan lämnas exempelvis i MinSkatt. Läs mer om hur du lämnar en skattedeklaration.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklarationen i MinSkatt och andra elektroniska kanaler har punkter som kapitalfonder ska fylla i när de deklarerar. Den här anvisningen gäller endast deklarationer via elektroniska kanaler. Pappersblankett 6A har inga särskilda punkter för kapitalfonder.

Hur ska en kapitalfond lämna en skattedeklaration via en elektronisk kanal?

Om skattedeklarationen lämnas i MinSkatt, får kapitalfondssammanslutningar en egen deklaration om det av sammanslutningens registeruppgifter framgår att bolagsformen är kapitalfond. Ett kommanditbolag kan anmäla att det är en kapitalfond på Företags- och organisationsdatasystemets blankett Y2 – etableringsanmälan för öppna bolag och kommanditbolag (ytj.fi).

Om du lämnar uppgifter via andra elektroniska kanaler, ska du fylla i punkten Uppgiftslämnaren är en kapitalfond. Då kan du fylla i de punkter i deklarationen som är avsedda för kapitalfondssammanslutningar.

Kapitalfonders egna punkter i skattedeklarationen

I skattedeklaration 6A ska kapitalfonder i kommanditbolagsform observera i synnerhet följande punkter:

Du ser i MinSkatt datumen för när en bolagsmans delägarskap har börjat och slutat enligt Skatteförvaltningens uppgifter. Alla ändringar som gäller uppgifterna om bolagsmän i en kapitalfond ska registreras i handelsregistret. Skatteförvaltningen får uppgifterna direkt därifrån. Du kan inte anmäla eller ändra uppgifterna om när en bolagsmans delägarskap har börjat och slutat med skattedeklarationen.

Kapitalfonden ska separat för varje bolagsman lämna uppgiften om inbetalda kapitalinsatser vid räkenskapsperiodens utgång. Välj först Ja eller Nej i enlighet med om bolagsmannens kapitalinsats vid räkenskapsperiodens utgång är 0. Antagandet är att bolagsmannens kapitalinsats vid räkenskapsperiodens utgång inte är 0. Då är kapitalinsatsens belopp en obligatorisk uppgift. Det finns en punkt i skattedeklarationen där du ska ange bolagsmannens inbetalda kapitalinsats vid räkenskapsperiodens utgång. Om den inbetalda kapitalinsatsens belopp är 0, behöver du inte lämna tilläggsuppgifter.

Det går också att lämna uppgifterna om kapitalinsatser i en CSV-fil. Läs mer om hur CSV-filer ska lämnas i avsnittet Så här lämnar du uppgifter om inkomstfördelning.

Inkomstandelar som delas ut till bolagsmännen kan anges i procent. Då ska inkomstandelarnas sammanlagda procent vara 100.

I stället för procentuella andelar kan kapitalfonden alternativt ange varje bolagsmans inkomstandel i euro. Då ska inkomstandelarnas sammanlagda eurobelopp i deklarationen vara detsamma som de olika förvärvskällornas sammanlagda resultat.  Om inkomstandelarna anges i euro, beaktas inte de förluster från föregående år som dragits av från skatteårets resultat. Skatteförvaltningen drar av förlusterna automatiskt och beräknar sedan varje bolagsmans skattepliktiga inkomstandel på basis av den deklarerade inkomstfördelningsuppgiften i euro.

Ange inkomstandelarna från sammanslutningar på bilageblankett 37: Kapitalfondssammanslutningens specifikation av inkomstandelar från sammanslutningar. Överför uppgiften om de skattepliktiga inkomstandelar som du angett på blanketten också till skattedeklaration 6A. Läs mer i deklarationsanvisningen för blankett 37:

Specificera här de förvaltningsarvoden som kapitalfonden betalat.

Om över hälften av andelarna har bytt ägare under skatteåret, ska du uppge det skatteår då ägarbytet ägt rum. Läs mer om ägarbyte i kommanditbolag i anvisningen Fastställd förlust och ägarbyte.

Om bytet har skett gradvis under flera års tid, ska du uppge det skatteår före vilket eller under vilket uppkomna förluster inte är avdragbara på grund av ägarbyten.

Ange skatteåret också om mer än hälften av andelarna har bytt ägare indirekt. Det är fråga om ett indirekt ägarbyte om över hälften av aktierna eller andelarna i ett samfund eller i en sammanslutning som äger minst 20 procent av andelarna i en förlustbringande sammanslutning har bytt ägare.

Dessutom ska du redogöra för ägarbytena och tidpunkten för dessa i en separat fritt formulerad bilaga. Du kan lägga till bilagor i MinSkatt i fasen Övriga redogörelser och bokslutsuppgifter.

Så här lämnar du bilagor

Du kan bifoga till skattedeklarationen i MinSkatt bokslutsuppgifter och andra fritt formulerade bilagor. Lägg till bilagorna i fasen Övriga redogörelser och bokslutsuppgifter.

Ta kontakt

Om du har frågor om kapitalfonders skattedeklaration, skicka e-post till adressen paaomarahastoyhtymat(a)vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 14.1.2022