Hjälp för att deklarera moms vid import

Hur periodiserar jag importen i momsdeklarationen? Påverkar de ändringsbeslut som Tullen fattat den momsdeklaration som jag lämnar? Läs anvisningarna om att ange uppgifter om import i momsdeklarationen.

1. Periodisera importen rätt i momsdeklarationen

En importör som är införd i registret över momsskyldiga: deklarera grunden för moms vid import och beloppet av momsen i MinSkatt (momsdeklarationen):

  • ange momsgrunden vid import i punkten ”Import av varor från områden utanför EU”
  • ange momsen på importen i punkten ”Moms på import av varor från områden utanför EU”.

Om varorna i sin helhet importerats till sådan användning som berättigar till avdrag ska du ange avdraget för importmomsen tillsammans med övriga skatteavdrag i samma momsdeklaration i punkten ”Moms som ska dras av för skatteperioden”.

Periodisera dessa uppgifter om importen till den skatteperiod då förtullningsbeslutet har utfärdats (förtullningsdatumet).

Läs mer om att deklarera moms på import

2. Hur beräknas och deklareras moms på import?

En momsskyldig importör ska i sin momsdeklaration på eget initiativ beräkna och deklarera grunden för moms vid import samt den moms som ska betalas på importen. Observera att momsgrunden vid import i regel alltid är större än den jämförelseuppgift om varuimport som fåtts från Tullen och som visas i MinSkatt. Jämförelseuppgiften bildas av förtullningsvärdet för skatteperioden och de tullar, skatter och övriga betalningar som Tullen tagit ut i samband med förtullningen under skatteperioden i fråga.

I momsgrunden vid import ska man ta med de transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt övriga kostnader som hänför sig till importen. Dessa kostnader beräknas fram till den första destinationsorten i Finland enligt transportavtalet.

När Tullen godkänner tulldeklarationen av importen kan importören redan ha kännedom om att varan transporteras till en annan destinationsort i Finland eller ett annat EU-land. I dessa fall ska man till momsgrunden inkludera transportkostnaderna och de övriga kostnader som hänför sig till importen fram till denna andra destinationsort.

I momsgrunden vid import inkluderas skatter, tullar och övriga betalningar som i samband med förtullningen tas ut till staten eller EU med anledning av importen av varan, men dock inte momsen. I skattegrunden inkluderas också skatter och övriga avgifter som betalas utanför Finland. Tullar och övriga betalningar som i samband med förtullningen tas ut till staten eller EU inkluderas i de jämförelseuppgifter från Tullen om varuimport som visas i MinSkatt.

Läs mer:

3. Bekräfta att uppgiften om uppgiftslämnaren är rätt i tulldeklarationen

I tulldeklarationen ska man som uppgiftslämnare, eller i situationer med indirekt ombudskap som huvudman, ange det företag som är infört i registret över momsskyldiga och som ska använda den importerade varan i sin affärsverksamhet.

Om exempelvis det indirekta ombudet felaktigt har angett något annat företag som huvudman än det företag till vars avdragsberättigade bruk det har varit meningen att importera varan, ska man begära omprövning av förtullningsbeslutet hos Tullen.

4. Tullens ändringsbeslut påverkar momsdeklarationen

Om en kund eller en myndighet korrigerar tulldeklarationen efter att förtullningsbeslutet fastställts, och om förtullningsvärdet eller de betalningar som Tullen tar ut blir större eller mindre, fattar Tullen ett beslut om efteruppbörd eller ett omprövningsbeslut.

Det ändringsbeslut som Tullen fattat påverkar momsgrunden vid import. I dessa fall ska också uppgifterna om import i momsdeklarationen korrigeras på eget initiativ så att de motsvarar de ändrade uppgifterna.

  • Lämna en rättelsedeklaration för den skatteperiod, vars skattedeklaration innehåller de tidigare angivna uppgifterna om importerna eller enligt lättat sätt för den skatteperiod som Tullens ändringsbeslut gäller.
  • Ange i rättelsedeklarationen den korrigerade momsgrunden vid importen och momsbeloppet. Ange också på nytt alla andra uppgifter om momsen för skatteperioden. 
  • Ange orsaken till korrigeringen i rättelsedeklarationen.

Läs exemplet i anvisningen Momsgrund vid import (kapitel 2.1 exempel 2)

5. Tillfällig export av varor utanför EU och återinförsel till Finland

När varor återinförs till Finland kan importen vara tullfri. Tullen avgör ärendet. Läs Tullens anvisning om villkoren för tullfriheten för varor som återinförs (tulli.fi)

Återinförseln av varor kan vara skattepliktig eller skattefri. Skatteförvaltningen avgör ärendet vid eventuella tolkningsfrågor. Villkoret för momsfrihet vid import är att återinförseln är tullfri med stöd av bestämmelserna om returvaror. Ett ytterligare villkor för momsfrihet vid import är att varorna inte har sålts skattefritt till länder utanför EU eller att varor som i Finland har använts på ett sätt som berättigar till avdrag inte har sålts utanför EU.

När importören är en aktör som är införd i registret över momsskyldiga ska importören ange uppgifterna om importen i en momsdeklaration som lämnas till Skatteförvaltningen.

Om återinförseln av varor är skattefri

När återinförseln av varan är skattefri ska importören som är införd i registret över momsskyldiga ange uppgifterna om importen i momsdeklarationen i följande punkter:

  • Skattegrunden för momsen vid import ska anges i punkten ”Import av varor från områden utanför EU”.
  • Skatt räknas inte på skattefri import. I punkten ”Moms på import av varor från områden utanför EU” deklareras 0,00 euro.

Om återinförseln av varan är skattepliktig

Om de ytterligare villkoren för skattefrihet inte uppfylls är importen av varor skattepliktig även om införseln av varor är tullfri. 

Exempel: A Ab som är införd i registret över momsskyldiga har i september 2019 till Norge för en arbetsprestation exporterat en maskin som varit i sådan användning som berättigar till avdrag. Maskinen har i Norge sålts till ett annat finskt företag B Ab som är infört i registret över momsskyldiga. B Ab återinför maskinen till Finland i maj 2020. Företag B lämnar tulldeklarationen på importen och maskinen förtullas till fri omsättning med ett förtullningsbeslut. Importen är tullfri med stöd av bestämmelserna om varor som återinförs i tullkodex 203–207. Eftersom villkoren för skattefrihet inte uppfylls är importen skattepliktig.

Importör B Ab som är införd i registret över momsskyldiga anger uppgifterna om moms vid import i momsdeklarationen för maj:

  • grunden för moms vid import i punkten ”Import av varor från områden utanför EU”
  • moms som ska betalas vid import i punkten ”Moms på import av varor från områden utanför EU”
  • om varorna har skaffats för sådan användning som i sin helhet berättigar till avdrag ska man ange avdraget som gäller den moms som betalas på import i punkten ”Moms som ska dras av för skatteperioden”.