Tillstånd för verksamhet med återbetalning av mervärdesskatt på försäljning till resande (tax-free-försäljning)

En näringsidkare behöver ett verksamhetstillstånd för att bedriva kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande fr.o.m. 1.7.2015. Skatteförvaltningen beviljar tillståndet.

Man måste ha verksamhetstillstånd för att bedriva kontant återbetalning

En näringsidkare som bedriver återbetalning av mervärdesskatt på försäljning till resande (70 b § 1 mom. i mervärdesskattelagen) på så sätt att där ingår en skyldighet att övervaka att varorna exporteras måste ha ett verksamhetstillstånd (lagen om återbetalningsföretag 250/20.3.2015).

En näringsidkare som bedriver kontantåterbetalning ska ordna sin verksamhet vid varje övergångsställe vid gränsen så att denne tillförlitligt kan

 • ta reda på resandes hemvist
 • övervaka och intyga att varorna förs från Finland till området utanför Europeiska unionens mervärdesskatteområde på det sätt som anges i 70 b § 1 mom. i mervärdesskattelagen.

Verksamhetstillstånd för kontantåterbäring kan beviljas åt en fysisk eller juridisk person. Den som innehar tillståndet kan bedriva kontantåterbetalningen även genom ett ombud. Tillståndshavaren ansvarar för att även ombudet iakttar skyldigheterna som hör till kontantåterbetalningen.

Att bedriva kontantåterbäring anses vara en offentlig förvaltningsuppgift till den del det gäller att intyga att varorna förs från Finland ut ur EU.

Krav på den som bedriver kontant återbetalning och dennes ombud

Verksamhetstillståndet för kontantåterbetalning kan beviljas åt en fysisk person förutsatt att personen

 • har fyllt 18 år
 • har rätt att idka näringsverksamhet i Finland
 • inte är i konkurs och handlingsbehörigheten inte har begränsats
 • är pålitlig
 • har ett system för övervakning av försäljning till resande som kan anses vara tillförlitligt
 • har den yrkeskunskap som förutsätts för kontantåterbetalning.

Verksamhetstillstånd för kontantåterbetalning kan beviljas åt en juridisk person förutsatt att

 • den har rätt att idka näringsverksamhet i Finland
 • den inte är i konkurs
 • dess styrelsemedlemmar och deras suppleanter, verkställande direktör och ansvariga bolagsmän eller övriga personer i en jämförbar ställning är pålitliga
 • den har en anställd som svarar för att återbetalningen av mervärdesskatten sker i enlighet med lagen om återbetalningsföretag
 • den har ett system för övervakning av försäljning till resande som kan anses vara tillförlitligt.

Av ett ombud för tillståndshavaren förutsätts att

 • personen har fyllt 18 år
 • personen har rätt att idka näringsverksamhet i Finland
 • personen inte är i konkurs
 • personens handlingsbehörighet inte har begränsats
 • personen är pålitlig
 • personen har den yrkeskunskap som förutsätts för kontantåterbäring.

Då ombudet är en juridisk person krävs att dess styrelsemedlemmar, verkställande direktör och ansvariga bolagsmän eller övriga personer i en jämförbar ställning är pålitliga.

En person anses vara pålitlig om

 • personen inte har dömts till fängelsestraff med en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren
 • personen inte under de senaste tre åren har dömts till böter för ett sådant brott som kan anses visa att personen i fråga är olämplig att övervaka mervärdesskattefri försäljning till resande
 • personen inte under de fem senaste åren meddelats näringsförbud eller om personen annars genom sin tidigare verksamhet visat sig vara uppenbart olämplig att övervaka mervärdesskattefri försäljning till resande.

Innehållet i ansökan

Man ansöker om verksamhetstillstånd för att bedriva kontantåterbetalning hos Skatteförvaltningen med en fritt formulerad skriftlig ansökan. Ansökan görs på finska eller svenska.

Följande uppgifter ska ingå i ansökan:

Uppgifter om sökanden

 • FO-nummer
 • fullständigt namn på den som söker om tillstånd
 • firma och eventuell bifirma
 • namn på eventuellt ombud, bifirma och FO-nummer
 • besöksadress och exakt läge (karta) för de egna eller det eventuella ombudets verksamhetsställen
 • en redogörelse över yrkeskunskaperna
 • en redogörelse för tillförlitligheten hos systemet för övervakningen av utförseln.

Om den som söker är en juridisk person ska denne utse en ansvarsperson för återbetalningsverksamheten. Ansvarspersonen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen om återbetalningsföretag.

För bedömning av pålitligheten behövs utdrag ur straffregistret för följande personer: en fysisk person som söker om tillstånd, när sökanden är en juridisk person; för dess styrelsemedlemmar, verkställande direktör och ansvariga bolagsmän samt övriga personer i därmed jämförbar ställning samt ansvarsperson och ombud för en juridisk person. Skatteförvaltningen skaffar utdraget varför dessa inte behöver bifogas till ansökan. (Lagen om återbetalningsföretag, 3 § 2 mom.)

En redogörelse över verksamhetsställena

Med verksamhetsställe avses näringsidkarens eller dennes ombuds serviceställe på ett övergångsställe vid gränsen där resande kan få mervärdesskatten återbetald på sina inköp som de för ut ur EU. Återbetalningen kan t.ex. betalas kontant eller in på konto. Servicestället ska vara på finskt territorium och samtidigt ett övergångsställe för den Europeiska unionens mervärdesskatteområde eller i landskapet Åland vid gränsen till landskapet.

I ansökan ska anges besöksadressen och det exakta läget för den sökandes egna eller ombudets verksamhetsställen. Dessutom ska till ansökan bifogas en karta som visar var verksamhetsställena på gränsövergångsställena kommer att placeras.

Utredningar om den sökande och personer i dennes tjänst

Till ansökan ska bifogas en fritt formulerad utredning över att den sökandes verksamhet för momsåterbetalning är i enlighet med lagen om återbetalningsföretag och uppfyller de krav som ställs på den som idkar kontantåterbetalning.

En fritt formulerad utredning över att de personer som deltar i övervakningen av utförseln av varor har den yrkeskunskap som uppgiften kräver ska även bifogas ansökan.

Redogörelse över tillförlitligheten hos övervakningssystemet för utförseln vid försäljning till resande

Till ansökan ska bifogas en fritt formulerad redogörelse för hur den sökande har ordnat sin verksamhet vid varje verksamhetsställe. Verksamheten ska ordnas ändamålsenligt så att näringsidkaren på ett tillförlitligt sätt kan reda ut resandes hemvist. Näringsidkaren ska också kontrollera att varorna förs från Finland till området utanför Europeiska unionens mervärdesskatteområde. Denna transaktion ska även kunna verifieras.

I redogörelsen ska följande transaktioner i återbäringssystemet beskrivas:

 • hur köpen registreras i tillståndshavarens system
 • hur förpackningarna förseglas
 • hur utförseln konstateras
 • hur mervärdesskatten återbärs till resandena
 • på vilket sätt återbetalningsföretaget sänder en verifikation över utförseln till den som sålt varan.

Verifikaten, deras innehåll och behandling i återbetalningssystemet ska också beskrivas i ansökan. Dessutom ska man specificera

 • på vilket sätt återbetalningssystemet pålitligt verifierar att förutsättningarna för den mervärdesskattefria försäljningen uppfylls, och att varorna förs ut ur landet
 • hur datasekretessen i återbetalningssystemet garanteras
 • hur återbetalningssystemet tillåter skattegranskning och jämförelseuppgiftsgranskning.

Om systemet för övervakning av utförseln av varorna är elektroniskt ska man redogöra för systemets kontrollregler i ansökan.

Ändrade uppgifter ska meddelas till Skatteförvaltningen

En tillståndshavare ska utan dröjsmål skriftligt meddela till Skatteförvaltningen om ändringar i de uppgifter som gäller sökanden, ombudet, verksamhetsstället eller övervakningssystemet. Dessutom ska tillståndshavaren meddela andra omständigheter som är av betydelse när man bedömer  om det fortfarande finns förutsättningar för ett verksamhetstillstånd.

Skatteförvaltningen godkänner nya ombud och verksamhetsställen och kontrollreglerna i elektroniska system

Om tillståndshavaren skaffar nya ombud eller öppnar nya verksamhetsställen måste denne ansöka om godkännande av Skatteförvaltningen innan verksamheten inleds.

Om det är meningen att använda automatiserade system inom övervakningen av mervärdesskattefri försäljning till resande, ska kontrollreglerna för systemen godkännas av Skatteförvaltningen innan de tas i bruk. Handlingar som gäller kontrollreglerna är sekretessbelagda.

Ansvar och sekretess

Tillståndshavarna, ombuden och ansvarspersonerna hos dessa har straffrättsligt tjänsteansvar för övervakningen av utförseln av varor. Detta ansvar gäller även alla som är anställda hos dessa och som övervakar utförseln av varor. Skadeståndsansvaret bestäms i skadeståndslagen.

Tillståndshavarna, ombuden och personer som hör till deras förvaltningsorgan eller är anställda hos dem har tystnadsplikt. De får inte till utomstående röja information om systemets kontrollregler.

Skatteförvaltningens kontaktuppgifter

Den fritt formulerade skriftliga ansökan om verksamhetstillstånd ska skickas till adressen

Södra Finlands företagsskattecentral
Ansökan för återbetalningsföretag
PB 30
00052 SKATT

Besöksadress: Vääksyvägen 4, 00510 Helsingfors

Behandling av ansökningar och tillsyn

Beslut om verksamhetstillstånd

Skatteförvaltningen skaffar ett utlåtande av Tullen om en tillståndsansökan innan beslutet om tillståndet fattas. Tillståndet gäller tills vidare. Beslutet får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen (förvaltningsprocesslagen).

Ett beslut om verksamhetstillstånd eller om återkallande av det verkställs oberoende av besvär, om inte besvärsmyndigheten förbjuder verkställighet av beslutet.

Förteckning över tillståndshavarna och ombuden

Skatteförvaltningen upprätthåller en förteckning över tillståndshavarna och ombuden. I förteckningen anges följande uppgifter:

 • tillståndshavarens namn eller firma och eventuell bifirma
 • tillståndshavarens FO-nummer
 • namn och personbeteckning eller FO-nummer för den som ansvarar för verksamhetstillståndet
 • uppgift om huruvida en näringsidkare är tillståndshavare eller ombud
 • besöksadress för varje verksamhetsställe
 • datum när tillståndet beviljats
 • datum när tillståndet återkallats.

Skatteförvaltningen avlägsnar uppgifterna från förteckningen inom ett år efter att ett tillstånd har återkallats.

Skatteförvaltningen övervakar kontantåterbetalningen

Skatteförvaltningen övervakar att näringsidkarna iakttar lagen om återbetalningsföretag och att återbetalningssystemet är tillbörligt.

Tillståndshavare och deras ombud är skyldiga att på uppmaning av Skatteförvaltningen för granskning visa allt det material och den övriga egendom som kan vara av betydelse vid tillsynen över att tillståndshavarens eller ombudets verksamhet överensstämmer med lagstiftningen.

Återkallelse av verksamhetstillståndet

Skatteförvaltningen återkallar ett verksamhetstillstånd, om tillståndshavaren inte längre uppfyller villkoren för tillstånd eller om tillståndshavaren begär att tillståndet ska återkallas.

Tillståndet kan återkallas om innehavaren eller dennes ombud väsentligt har försummat sina skyldigheter enligt lagen om återbetalningsföretag. Innan Skatteförvaltningen återkallar tillståndet får tillståndshavaren en anmärkning samt en tidsfrist inom vilken missförhållandet ska avhjälpas.

Skatteförvaltningen kan återkalla tillståndet antingen helt och hållet eller för ett visst verksamhetsställe eller ombud.

Lagstiftningen gällande kontantåterbetalning

 • 70 b § 1 mom. i mervärdesskattelagen
 • Lag om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande (250/2015) (lag om återbetalningsföretag)
Sidan har senast uppdaterats 4.11.2022