Momsbeskattningen av faktureringsföretags arvoden

En lättföretagare eller någon annan som sysselsätter sig själv kan komma överens med faktureringsföretaget om att ersättningar för arbetsprestationer utgör lön. Då betalar faktureringsföretaget moms till beställaren av arbetet, dvs. till den så kallade slutkunden, för försäljningen av en arbetsprestation. Läs mer om beskattningen av lättföretagare i anvisningen Beskattningsfrågor som gäller faktureringsföretag och deras användare.

Arbetsutföraren svarar själv för försäljningen och marknadsföringen av sitt eget arbete. Arbetsutföraren kommer också överens om uppdraget och dess villkor med uppdragsgivaren (det vill säga slutkunden) samt utför arbetet för slutkunden.

Faktureringsföretaget fakturerar i sitt eget namn och med sitt FO-nummer det överenskomna priset av slutkunden för det arbete som utföraren gjort. Faktureringsföretaget deklarerar och betalar momsen på detta belopp till Skatteförvaltningen. Om försäljningen av arbetsprestationen dock uppfyller villkoren för momsfrihet är faktureringsföretagets försäljning till slutkunden momsfri.

Från det belopp som faktureringsföretaget debiterat slutkunden drar det av sitt eget arvode och andra överenskomna poster, och redovisar det resterande beloppet till arbetsutföraren som står i anställningsförhållande till företaget. Den ersättning som faktureringsföretaget betalar till arbetsutföraren betraktas som lön (13 § i lagen om förskottsuppbörd). I sådana situationer anses faktureringsföretaget inte mot sitt arvode uträtta en sådan separat tjänst åt för arbetsutföraren på vilken faktureringsföretaget ska betala moms. Denna tolkning baseras på högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 2020:123.

Faktureringsföretaget ska beakta att ändringen i arvodets momsskyldighet också kan påverka omfattningen av rätten att dra av moms för faktureringsföretagets del.

Vad är ett faktureringsföretag och vem använder det?

Ett faktureringsföretag sköter faktureringen för personen som utför arbetet. En privatperson kan använda ett faktureringsföretag om hen säljer sin egen arbetsinsats exempelvis till hushåll men inte själv vill utöva företagsverksamhet.

Faktureringsföretag kallas också ibland lättföretagartjänster eller egenanställningsföretag. Den som utför arbetet kan vara en person som anställer sig själv eller en så kallad lättföretagare.

Vad innebär det att ersättningen för arbetsprestationen betalas som lön? 

Faktureringsföretaget och arbetsutförarens kan avtala om att den ersättning som betalats för arbetsprestationen utgör lön. Då tar faktureringsföretaget hand om faktureringen och andra för arbetsgivaren lagstadgade förpliktelser, såsom förskottsinnehållningen och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Läs mer i anvisningen Beskattningsfrågor som gäller faktureringsföretag och deras användare