Så här lämnar du skattedeklarationen 6C i MinSkatt (kommun, samkommun, församling, religionssamfund, yrkeshögskola, universitet eller studentkår)

 1. Välj Agera på ett företags vägnar.

 2. Välj det samfund på vars vägnar du vill lämna skattedeklarationen.

 3. Välj i punkten Funktioner Skattedeklarationer. För dig visas automatiskt en skattedeklaration för att fyllas i enligt den rätta samfundsformen.

 4. Välj period i punkten Inkomstskatt för samfund antingen i kolumnen Egna skatteslag eller Alla skatteslag.

 5. I vyn Inkomstskatt för samfund ska du välja den önskade perioden i punkten Deklarera.

 6. Skattedeklarationen öppnas i fas 1. Basuppgifter. Svara Ja om samfundet har verksamhet både på det finländska fastlandet och på Åland.

 7. I punkten Kontaktuppgifter för person som kan ge ytterligare information visas uppgifterna i användarprofilen ifall ett telefonnummer sparats i användarprofilen. I övriga fall ska du ange Övriga kontaktuppgifter.

 8. I fas 2. Skattepliktigt resultat ska du fylla i Uträkning av bokföringsenliga och skattepliktiga inkomster och avdragbara kostnader. Uppgifterna i de olika punkterna summeras i inkomst och kostnader samt resultatet av förvärvskällan. Specifikationer av dividendintäkter och avskrivningar ska lämnas på de bilageblanketter som öppnas för att fyllas i genom att du väljer Öppna specifikation. När du har fyllt i uppgifterna ska du trycka på OK i slutet av specifikationssidan för att spara uppgifterna och komma tillbaka till huvudblanketten för skatterna.

  Vi behov ska du också fylla i Uträkning av vinst eller förlust från överlåtelse av egendom som hör till den personliga förvärvskällan.

 9. I fas 3. Specifikation av skattefri försäljning av varor och tjänster ska du ange uppgifterna genom att välja +Lägg till ny. När du har fyllt i uppgifterna ska du trycka på OK för att spara uppgifterna. Lägg en egen specifikation till varje funktion.

 10. I fas 4. Specifikation av skattepliktig näringsverksamhet ska du ange uppgifterna genom att välja +Lägg till ny. När du har fyllt i uppgifterna ska du trycka på OK för att spara uppgifterna. Lägg en egen specifikation till varje funktion.

  Till kommunen ställs frågan om den idkar näringsverksamhet utanför den egna kommunen. Om svaret är ja öppnas en punkt där du kan specificera den skattepliktiga näringsverksamheten.

 11. I fas 5. Övriga redogörelser anger du annat som påverkar beskattningen, såsom utbildningsavdrag och redogörelser för värdepapper eller värdeandelar, genom att svara Ja i respektive punkt. En obligatorisk specifikation med en bilageblankett hänför sig till alla punkter.

  I den här fasen ska du också lämna de Bilagor som behövs genom att välja Lägg till en fil.

 12. I fas 6. Skattepliktigt resultat eller förlust som ska fastställas ska du ange Poster som inte beaktas vid fastställandet av förlust.

 13. I fas 7. Förhandsgranska och skicka kan du granska de uppgifter som du har sparat. Om du har behov av att ändra något kan du gå tillbaka till den punkt som ska korrigeras genom att välja önskad fas i fasbalken eller med knapparna föregående och följande.

  När de önskade ändringarna är färdiga ska du Skicka deklarationen. Du får en bekräftelse när blanketten skickats.

 14. Deklarationen anses emottagen genast när att du har skickat den. Du hittar den skickade deklarationen på Ingångssidan, på fliken Vidtagna åtgärder. Om skattedeklarationen är i punkten Har skickats kan du ännu redigera eller ta bort den deklaration som du skickat. Om statusen är Har tagits emot kan du endast granska den deklaration som du skickat eftersom den redan har överförts till Skatteförvaltningens system. Deklarationerna överförs till Skatteförvaltningen under vardagskvällar.

  Deklarationer som har lämnats via andra tjänster än MinSkatt syns i regel i MinSkatt inom några dagar efter att deklarationen lämnats. När uppgifterna har överförts till Skatteförvaltningen publiceras de i MinSkatt.