Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Reserveringar för jordbruksidkare

Med hjälp av reserveringar kan jordbruksidkare överföra beskattningsbara inkomster av jordbruksverksamhet för att beskattas under senare år. 

Utjämningsreservering

Du får dra av en utjämningsreservering som är högst 40 % av jordbrukets nettoinkomst. Utjämningsreserveringen kan under skatteåret vara högst 13 500 euro och måste vara minst 800 euro. Jordbrukets nettoinkomstbelopp får du genom att du från de skattepliktiga jordbruksinkomsterna drar av utgifterna för inkomstens förvärvande och bibehållande.

Utjämningsreserveringen kan användas för jordbruksinvesteringar. En utjämningsreservering får dras av från utgifterna för anskaffning och grundlig renovering av anläggningstillgångar inom jordbruket. En utjämningsreservering kan också intäktsföras, dvs. räknas direkt som jordbruksinkomst.

En utjämningsreservering ska användas för investeringar eller intäktsföras senast under det tredje skatteåret efter det att reserveringen gjorts. Maximibeloppet av utjämningsreservering är alltså sammanlagt 40 500 euro (3 x 13 500 euro).

Utjämningsreserveringar bildas och också används separat för varje gårdsbruksenhet. En tidigare bildad reservering får alltså inte användas för jordbruksinvesteringar på en annan gårdsbruksenhet.

Deklarera utjämningsreservering i skattedeklarationen för jordbruk.

Återanskaffningsreservering

När du fortsätter att idka jordbruk på gården och bygger en ny byggnad/konstruktion i stället för den som överlåtits eller korrigerar en skadad byggnad/konstruktion, kan du yrka på en återanskaffningsreservering för överlåtelsepriser för byggnaden/konstruktionen eller för skade-, försäkrings- och andra ersättningar. Du kan yrka återanskaffningsreservering till den del överlåtelsepriserna eller ersättningarna överskrider den oavskrivna delen av anskaffningsutgiften för byggnaden/konstruktionen.

Återanskaffningsreserveringen ska användas senast det tredje skatteåret efter att byggnaden överlåtits eller skadats.

 

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2022