Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Periodvis bilskattedeklaration via API-gränssnittet, deklarationsanvisning

Med hjälp av denna anvisning kan du lämna periodvisa bilskattedeklarationer för registrerat bilskatteombud via gränssnittet. Deklarationsperioden för bilskatt är alltid en kalendermånad.

Observera att deklarationen ska lämnas för varje deklarationsperiod även om det inte finns fordon som ska deklareras för perioden.

Deklaration för en period för vilken det inte finns några fordon att deklarera

Om det inte finns uppgifter att deklarera för perioden, ska du göra så här:

  • Ange FO-numret för det registrerade bilskatteombudet. Om det registrerade bilskatteombudet har en representant som lämnar deklarationen ska också representantens FO-nummer anges.
  • Ange bilskatteperioden och sedan noll som antalet fordon.

Du kan lämna in uppgifter på förhand för följande 6 månader. 

Deklaration för en period för vilken det finns fordon att deklarera

Ange följande gemensamma uppgifter som gäller bilskatteperioden

  • FO-numret för den registrerade uppgiftslämnaren för bilskatt. Om ett ombud som den registrerade uppgiftslämnare befullmäktigat lämnar en deklaration ska också ombudets FO-nummer anges.
  • Månaden och året för bilskatteperioden.
  • Det sammanlagda antalet fordon som ska deklareras för perioden.

Det sammanlagda skattebeloppet för bilskatteperioden deklareras inte separat via gränssnittstjänsten. Skattebeloppet anges endast som fordonsspecifika uppgifter.

Ange följande uppgifter separat för varje fordon

Tillverkningsnummer

Fordonets tillverkningsnummer (VIN-kod) är en individuell teckenserie. Med hjälp av tillverkningsnumret går det att identifiera fordonet. Tillverkningsnumret är antecknat i fordonets officiella dokument. Fordonet specificeras med tillverkningsnumret exempelvis i trafik- och transportregistret.

Ange tillverkningsnumret i samma format som i trafikregistret. Tillverkningsnumret är i regel 17 tecken långt och det kan innehålla specialtecken. I tillverkningsnumren för EU- och EG-typgodkända fordon används i regel inte bokstäverna o, i eller q för att de inte ska förväxlas med siffror.

Registreringsdatum

Ange datumet för den första registreringen av fordonet i Finland. Registreringsdagen ska infalla under deklarationsperioden.

Bestämningsdatumet för priset

Ange registreringsdagen för fordonet som bestämningsdag för priset.

Om beställnings- och köpeavtalet för fordonet har ingåtts före fordonets registreringsdatum, och det för fordonet finns ett riktminutpris på dagen för beställnings- och köpeavtalet, ska du ange datumet för beställnings- och köpeavtalet som prisets bestämningsdatum.

Läs mer om beskattningsvärdet på nya fordon. Beskattningsvärde för nytt fordon i bilbeskattningen (Skatteförvaltningens detaljerade anvisning)

Priskod och priskälla

Ange i uppgifterna om fordonet antingen priskoden eller någon annan priskod.

Ange den priskod som gällde den dag då priset bestämdes.

Priskoden är en individuell kod som företaget definierat för fordonsmodellen.

  • Importören eller tillverkaren av fordonet har skyldighet att till Skatteförvaltningen anmäla uppgifterna om fordonsmodeller som allmänt är till salu. Uppgifterna anges specificerade enligt priskoderna. Läs mer om att ange priskoder.

Ange som annan priskod handelspositionen (dvs. referenskoden för fordonet) om det i skatteberäkningen har använts uppgifterna om den handelsposition som Skatteförvaltningen har fastställt. Handelspositionen kan användas tills det för fordonet tas i bruk en ny priskod eller tills fordonet inte längre säljs.

  • Med handelsposition avses fordonets referenskod som består av 10 siffror och som specificerar en viss fordonsmodell. Koden börjar vanligtvis med siffrorna 1100.
  • Ange den handelsposition som gällde den dag då fordonets pris bestämdes.

Ange 9999 som annan priskod om det i skatteberäkningen inte har använts den priskod som anmälts till Skatteförvaltningen eller den handelsposition som Skatteförvaltningen fastställt.

Fordonets beskattningsvärde

Ange det beskattningsvärde som omfattar alla fordonets skatter i euro med två decimalers noggrannhet.

Beskattningsvärdet på ett fordon är fordonets allmänna värde i detaljhandeln inklusive skatt. Fordonets beskattningsvärde anses omfatta hela den utrustning som fordonet har på registreringsdagen samt den andel av fordonets leveranskostnader som överstiger 600 euro. Fordonets beskattningsvärde omfattar alla de skatter som ingår i priset på fordonet.

Läs mer: Beskattningsvärde för nytt fordon i bilbeskattningen (Skatteförvaltningens detaljerade anvisning)

Tilläggsutrustningarnas riktminutpriser sammanlagt.

Ange de sammanlagda riktminutpriserna för fordonets tilläggsutrustningar i euro med två decimalers noggrannhet. Priserna anges inklusive moms och utan bilskatt.

Ange de totala riktminutpriserna för fordonets utrustningar och skattepliktiga utrustningar till den del de inte ingår i riktminutpriset enligt priskoden som angetts för fordonet samt den andel av fordonets leveranskostnader som överstiger 600 euro.

Läs mer: Beskattningsvärde för nytt fordon i bilbeskattningen (Skatteförvaltningens detaljerade anvisning)

Beloppet av skatt på fordonet

Skatteförvaltningen beräknar inte beloppet av skatt på fordonet, utan uppgiftslämnaren ska själv räkna ut det.

Läs mer: Beskattningsvärde för nytt fordon i bilbeskattningen (Skatteförvaltningens detaljerade anvisning)

Specialbruk

Ange att fordonet är i specialbruk om du yrkar på skattefrihet för fordonet eller nedsatt skatt.

Ange som uppgift om specialbruk grunden för skattefrihet eller nedsatt skatt.

Ange också trafiktillståndsnumret om du deklarerar fordonet som en skattefri taxi eller som en taxi med nedsatt skatt. Läs mer: Lägre bilskatt än vanligt för taxibilar och befrielse från bilskatten.

På yrkande av uppgiftslämnaren kan fordonet befrias från skatt eller skatten på fordonet kan nedsättas om fastställda villkoren för skattefrihet eller nedsättning av skatt uppfylls. Skattefrihet kan i beskattningen beviljas exempelvis för räddningsbil eller ambulans.