Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Deklarationsanvisningen för periodvisa bilskattedeklarationen - så här deklarerar du i MinSkatt

Med hjälp av denna anvisning kan du lämna in den periodvisa bilskattedeklarationen för registrerat bilskatteombud i MinSkatt eller med pappersblankett. Du får använda en pappersblankett endast av särskilda skäl.

Observera att deklarationen ska lämnas in för varje deklarationsperiod även om det inte finns fordon som ska deklareras för perioden. Deklarationsperioden för bilskatt är alltid en kalendermånad.

Deklarera i MinSkatt

 1. Se bild

  MinSkatt öppnas på fliken Egna skatteslag. I sektionen Bilskatt ska du välja Lämna en bilskattedeklaration.

 2. Se bild

  På sidan Deklarera ser du de perioder för vilka du kan lämna en periodvis bilskattedeklaration. I punkten Funktion finns länken Välj. Välj länken vid den period för vilken du vilja lämna en deklaration.

 3. Se bild

  I punkten Periodvis bilskattedeklaration ska du välja länken Deklarera.

Så här fyller du i en deklaration

Om det finns fordon som ska deklareras för perioden ska du välja "Ja" i punkten "Finns det registrerade fordon att deklarera för den här perioden?". Lägg sedan till uppgifterna om fordonet genom att välja "Lägg till fordon". Närmare anvisningar om de uppgifter som ska lämnas om fordonet finns nedan.

Om det inte finns fordon som ska deklareras för perioden ska du välja "Nej" i punkten "Finns det registrerade fordon att deklarera för den här perioden?" Du kan lämna in uppgifter på förhand för högst 6 månader.

Om du deklarerar på en pappersblankett kryssa för punkten "Fordonsspecifika skatteuppgifter" och ange uppgifterna om fordonen i en fritt formulerad separat bilaga. Ange nedan uppgifterna som krävs separat för varje fordon.

Uppgifter om fordonet

Fordonets tillverkningsnummer

Ange tillverkningsnumret i samma format som i trafikregistret. Tillverkningsnumret är normalt 17 tecken långt och det kan innehålla specialtecken. I tillverkningsnumren för EU- och EG-typgodkända fordon används vanligtvis inte bokstäverna o, i eller q för att de inte ska förväxlas med siffror.

Fordonets tillverkningsnummer (VIN-kod) är en individuell teckensträng. Med hjälp av tillverkningsnumret kan man identifiera fordonet. Numret har antecknats i fordonets officiella dokument. Fordonet specificeras exempelvis med tillverkningsnumret i trafik- och transportregistret.

Priskälla

Ange som priskälla priskoden, handelspositionen eller någon annan priskälla.

Ange den priskod som gäller den dag då priset bestämdes.

Priskoden är en individuell kod som företaget definierat för fordonsmodellen. Importören eller tillverkaren av fordonet har skyldighet att anmäla till Skatteförvaltningen uppgifterna om fordonsmodeller som är till salu. Uppgifterna anges specificerade enligt priskoderna. Läs mer om att lämna priskoder.

Ange och specificera handelsposition dvs. referenskod för fordonet om det i skatteberäkningen har använts uppgifterna om den handelsposition som Skatteförvaltningen har fastställt. Handelspositionen kan användas tills det för fordonet tas i bruk en ny priskod eller tills fordonet inte längre säljs. 

 • Med handelsposition avses fordonets referenskod som består av 10 siffror och som specificerar en viss fordonsmodell. Koden börjar vanligtvis med siffrorna 1100.
 • Ange den handelsposition som gällde den dag då fordonets pris bestämdes.

Ange som priskälla en annan priskälla om det i skatteberäkningen inte har använts den priskod som anmälts till Skatteförvaltningen eller den handelsposition som Skatteförvaltningen fastställt.

Registreringsuppgifter

Ange fordonets registreringsdatum i Finland. Registreringsdatumet ska vara inom deklarationsperioden.

Ange prisets bestämningsdatum.

Om beställnings- och köpeavtalet för fordonet har ingåtts före fordonets registreringsdatum, och det för fordonet finns ett riktminutpris på dagen för beställnings- och köpeavtalet, ange som prisets bestämningsdatum datumet för beställnings- och köpeavtalet. Annars ska du ange fordonets registreringsdatum i Finland som prisets bestämningsdatum.

Läs mer om beskattningsvärdet för nytt fordon. Beskattningsvärde för nytt fordon i bilbeskattningen (Skatteförvaltningens detaljerade anvisning)

Nedsatt skatt för paketbil

Om du begär nedsatt skatt på paketbilen ska du välja Ja i punkten Är fordonet är en paketbil med nedsatt skatt.

Skattefrihet

Om du begär skattefrihet för fordonet välj Ja i punkten Är fordonet skattefritt och välj grunden för skattefrihet.

Om du deklarerar fordonet som en skattefri taxibil ska du också ange trafiktillståndets nummer.

Läs mer om Lägre bilskatt än vanligt för taxibilar och befrielse från bilskatten.

Prisuppgifter och skattebelopp

Fordonets beskattningsvärde: Ange beskattningsvärdet som omfattar alla fordonets skatter i euro och med två decimalers noggrannhet.

Beskattningsvärdet för ett fordon är fordonets allmänna värde i detaljhandeln inklusive skatt. Fordonets beskattningsvärde anses omfatta hela den utrustning som fordonet har på registreringsdagen samt den andel av fordonets leveranskostnader som överstiger 600 euro. Fordonets beskattningsvärde omfattar alla de skatter som ingår i priset på fordonet.

Tilläggsutrustningarnas riktminutpriser sammanlagt: Ange riktminutpriser för fordonets tilläggsutrustningar i euro sammanlagt med två decimalers noggrannhet. Priserna anges inklusive moms och utan bilskatt.

Ange riktminutpriserna för fordonets tilläggsutrustningar och skattepliktiga utrustningar sammanlagt till den del de inte ingår i riktminutpriset enligt priskoden som angetts för fordonet samt den andel av fordonets leveranskostnader som överstiger 600 euro.

Skattebelopp: Skatteförvaltningen beräknar inte beloppet av skatt på fordonet, utan uppgiftslämnaren ska själv räkna ut det. Ange fordonets skattebelopp i euro med två decimalers noggrannhet. 

Ytterligare information om fastställande av beskattningsvärdet och hur skatten beräknas finns i anvisningen Beskattningsvärde för nytt fordon i bilbeskattningen.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2023