Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Disponent: när blir delägarens överlåtelseskatt preskriberad?

Den här sidan uppdateras för tillfället.

Gamla husbolag ska överföra sin aktiebok till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem senast 31.12.2023.

Före överföringen av en aktiebok ska disponenten utreda alla öppna fall där delägarna inte har företett någon utredning om betald överlåtelseskatt. Husbolaget kan ställas till svars för en delägarens överlåtelseskatteskuld om ett ägarbyte har antecknats i aktieboken utan intyg över överlåtelseskatt eller överlåtelsedeklaration av gammal modell.

Läs anvisningarna om en lägenhet har erhållits som arv, gåva eller vid avvittring som förrättats efter upplösning av äktenskap. 

Kontrollera om överlåtelseskatten har preskriberats

Det lönar sig för disponenten att först utreda hur gammalt ägarbyte det är fråga om. Om överlåtelseskatten redan preskriberats kan delägaren registreras i aktieboken utan utredning.

Överlåtelseskatten har inte ännu preskriberats. Be delägaren om ett intyg på överlåtelseskatten. Se var delägaren får intyget.

Om bostadsaktierna har överlåtits år 2018 har överlåtelseskatten i regel preskriberats.

Om det har handlat om ett nybyggnadsobjekt har överlåtelseskatten emellertid preskriberats bara ifall äganderätten till bostaden har överförts senast 31.10.2018 (dvs. skatten borde ha betalats under år 2018). Om äganderätten till nybyggnadsobjektet har överförts efter 1.11.2018, har överlåtelseskatten inte ännu preskriberats. Då ska husbolaget be delägaren om ett intyg på överlåtelseskatten. Se var delägaren hittar intyget.

Märk att även om överlåtelseskatten för köp som gjorts år 2018 i huvudsak har preskriberats, har överlåtelseskatten för köp som gjorts tidigare år inte nödvändigtvis ännu preskriberats. Det beror på övergångsbestämmelserna i en lagändring som trädde i kraft 1.1.2017. Läs mer i punkten Överlåtelser som gjorts före år 2018. 

Överlåtelseskatten har preskriberats om köpet av en bostadsaktie skett år 2017.

Överlåtelseskatten har också preskriberats om en bostadsaktie köpts före den 1 oktober 2016 (förfallodagen för skatten hade infallit senast den 31 december 2016).  Då behöver disponenten inte be ägaren om något intyg över betald överlåtelseskatt.

  • Vid nybyggnadsobjekt räknas tidsfristen från överföringen av äganderätten. Även om ett köp om ett nybyggnadsobjekt skulle ha gjorts före 31.10.2016 men äganderätten överförts till ägaren först 31.10.2016 eller senare, har överlåtelseskatten inte nödvändigtvis ännu preskriberats.

Om köpet om en bostadsaktie har gjorts 31.10.2016–31.12.2016, har överlåtelseskatten inte nödvändigtvis preskriberats. Be delägaren om ett intyg på överlåtelseskatten. Se var intyget fås.

  • Vid nybyggnadsobjekt räknas tidsfristen från överföringen av äganderätten. Således, om äganderätten till ett nybyggnadsobjekt har överförts till köparen 31.10.2016–31.12.2016, har överlåtelseskatten inte nödvändigtvis preskriberats även om köpet skulle ha genomförts före 31.10.2016. 

Om skatten inte har preskriberats, be om ett intyg på överlåtelseskatten om det saknas

Om överlåtelseskatten inte har preskriberats eller om du är osäker på saken, be om ett intyg på överlåtelseskatten av de delägare som intyget saknas för. Ändringar i överlåtelsebeskattningen trädde i kraft i november 2019 och därför kan intygen vara olika beroende på när överlåtelseskattedeklarationen har lämnats till Skatteförvaltningen:

För köp gjorda före 1.11.2019

  • en överlåtelseskattedeklaration på papper som stämplats på skattebyrån eller en överlåtelseskattedeklaration på papper som fastighetsmäklaren undertecknat
  • en kopia av en elektronisk överlåtelseskattedeklaration som lämnats via Lomake.fi. Det kan vara fråga om en deklaration som antingen köparen eller fastighetsmäklaren lämnat.

För köp gjorda 1.11.2019 eller senare

  • ett intyg på överlåtelseskatt som Skatteförvaltningen utfärdat (köp utan fastighetsmäklare)
  • en kopia av det intyg som fastighetsmäklare lämnat (köp via fastighetsmäklare).

Vanliga frågor

Om bostadens ägare har tappat bort intyget och överlåtelseskatten inte har preskriberats, kan ägaren be om intyget enligt följande:

  • Om köpet gjorts 1.11.2019 eller senare finns intyget på överlåtelseskatt i MinSkatt. Om bostadsaktierna har köpts via en fastighetsmäklare visas intyget inte i MinSkatt, utan köparen får det av fastighetsmäklaren.
  • Om köpet har gjorts före 1.11.2019, kan köparen be om att få intyget genom att ringa Skatteförvaltningen 029 497 022 (Överlåtelsebeskattning). Om köparen tidigare har lämnat en lämnat överlåtelseskattedeklarationen elektroniskt i Lomake.fi sparas den i Mina e-tjänster i två år och köparen kan själv hämta den därifrån.

Lagen om överlåtelseskatt ändrades 1.1.2017. Då förkortades de tidsfrister inom vilka överlåtelseskatt ska betalas.

På grund av övergångsbestämmelserna har överlåtelseskatten i regel preskriberats för köp av bostadsaktier som gjorts år 2017 och 2018 men inte nödvändigtvis för köp som gjorts 31.10.2016–31.12.2016 (vid nybyggnadsobjekt är den dag äganderätten överförs avgörande). 

Exempel. Mikko köpte en bostad i ett nybyggnadsobjekt och köpebrevet undertecknades 1.4.2015. Äganderätten överfördes till Mikko 1.12.2016. Överlåtelseskatten borde ha betalats senast 1.2.2017. Mikko har inte lämnat någon överlåtelseskattedeklaration till Skatteförvaltningen. Överlåtelseskatten har inte ännu preskriberats och därför ska disponenten be Mikko lämna en utredning om överlåtelseskatten.

För bostadsaktier som erhållits som gåva, arv eller vid avvittring behöver ingen överlåtelseskattedeklaration lämnas om inget vederlag har betalats för aktierna.

Särskilt vid ägarbyten som hör samman med arvskifte och avvittring kan det var oklart om det handlar om en överlåtelse för vilken överlåtelseskattedeklaration ska lämnas och överlåtelseskatt betalas. Det kan också råda oklarhet om beloppet på överlåtelseskatten. En delägare kan lämna en överlåtelseskattedeklaration även i en situation där det råder oklarhet om skyldigheterna att deklarera och betala skatt.

Om disponenten har antecknat ägarbytet i aktieboken utan utredning om betalningen av överlåtelseskatten och det senare visar sig att överlåtelseskatt borde ha betalats för överlåtelsen (till exempel om så kallade utomstående medel har använts som vederlag vid ett arvskifte eller en avvittring), kan husbolaget ställas till svars för den obetalda överlåtelseskatten.

Läs mer om överlåtelseskatt vid familje- och arvsrättsliga ärenden:

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022