Korrigering av årsanmälningar för år 2018

Denna anvisning gäller korrigering av årsanmälningar som lämnats för 2018 eller för tidigare år. Se den nyaste anvisningen.

1 Årsanmälningarna korrigeras med en ersättande anmälan

Felaktiga uppgifter i årsanmälningarna ska korrigeras med en ny ersättande anmälan.

Det ersättande korrigeringssättet gäller alla årsanmälningar som lämnas in för år 2018, dvs. även sådana som tidigare har korrigerats genom radering och korrigeringstillägg. Systemet med radering och korrigeringstillägg är inte längre i bruk. Särskilt viktigt i det nya anmälnings- och korrigeringssättet är att man lämnar en enda årsanmälan med hela kalenderårets uppgifter. I anvisningen finns exempel på olika korrigeringssituationer (avsnitt 3).

Obs! Utbetalda löner och arbetsersättningar anmäls i årsanmälan för sista gången för betalningsåret 2018. Om det finns fel i uppgifterna om löner och andra prestationer som har betalats för år 2018 eller tidigare, ska uppgifterna korrigeras genom att lämna in en ersättande årsanmälan till Skatteförvaltningen.

 • Till inkomstregistret anmäls de korrigeringar som gäller löner och andra förvärvsinkomster som har betalats 1.1.2019 och därefter.

2 Tidsfristerna för korrigeringar

Beskattningens tidtabeller ändras år 2019. Beskattningen av personkunder slutförs flexibelt beroende på kundgrupp månatligen i maj-oktober. Därför har vi tidigarelagt även tidsfristen för att korrigera årsanmälningsuppgifter.

 • Korrigeringar till årsanmälningar 2018 bör göras elektroniskt senast 18.3.2019 (på papper senast 15.3.2019) för att de riktiga uppgifterna ska hinna med på personkundernas förhandsifyllda skattedeklarationer. Korrigeringar som gäller årsanmälan om köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat ska emellertid lämnas in senast 12.2.2019 så att uppgifterna hinner med i de förhandsifyllda skattedeklarationerna.
 • Korrigeringar som har gjorts senast 30.4.2019 hinner med i personkundernas beskattningsbeslut. Även sådana uppgifter som lämnas in efter det beaktas i beskattningen och personens beskattning ändras eller beskattningsbeslutet rättas vid behov.

3 Ersättande korrigeringssätt

Bland annat följande årsanmälningar korrigeras på det nya korrigeringssättet

 • Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan
 • Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga
 • Årsanmälan om pensioner och förmåner
 • Årsanmälan om dividender
 • Årsanmälan om överskott från andelslag
 • Årsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL
 • Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst
 • Virkesköparens årsanmälan
 • Anmälan om lån och räntor
 • Medlemsavgifter till fackföreningar och avgifter till arbetslöshetskassor
 • Anmälan om understöd
 • Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst
 • Försäkringsprestationer som betalats till närings- och jordbruksidkare
 • Årsanmälan, specifikation av retroaktiva pensioner
 • Premier som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring och på ett LS-avtal

En ersättande anmälan ska lämnas in endast om sådana inkomsttagare eller andra skattskyldiga vars ursprungliga uppgifter har varit bristfälliga eller felaktiga. En ny specifikation ersätter den tidigare inlämnade specifikationen.

När man lämnar en ny specifikation ska den innehålla alla uppgifter om inkomsttagaren eller annan skattskyldig, såväl de korrigerade uppgifterna som de ursprungliga uppgifterna som var korrekta.

I det nya korrigeringsförfarandet ersätter en ny anmälan alltid den tidigare. Per inkomsttagare kan det alltså finnas bara en anmälan som har samma identifikationsuppgifter. Identifikationsuppgifter är bl.a. betalarens beteckning (personbeteckning eller FO-nummer), skatteår, inkomsttagarens eller den skattskyldiges beteckning (personbeteckning eller FO-nummer) och prestationsslag.

Om det finns fel i identifikationsuppgifterna måste man först ta bort den felaktiga årsanmälan och därefter ge en ny årsanmälan med de riktiga identifikationsuppgifterna. Identifikationsuppgifterna finns i postbeskrivningen för respektive årsanmälan.

Om betalaren eller uppgiftslämnaren använder flera ekonomiprogram för att skapa material för årsanmälan, observera följande:

 • Om arbetsgivaren eller prestationsbetalaren byter bokföringsbyrå mitt under året ska den se till att den nya bokföringsbyrån får uppgifterna om utbetalda löner från den tidigare bokföringsbyrån. Enligt huvudregeln ska varje betalare lämna en enda sammanräknad årsanmälan om lönerna till samma mottagare.
 • Om du byter ekonomiprogram mitt under året ska användaren av det nya programmet räkna ihop uppgifterna för början av året och slutet av året innan årsanmälan skickas. Om det inte är möjligt att räkna ihop uppgifterna kan filerna från två olika programvaror lämnas in separat, förutsatt att programmen inte har en identisk programuppgift. Om för samma mottagare lämnas in två årsanmälningar med olika programuppgifter ersätter den andra årsanmälan inte den första, utan båda anses vara aktiva. Se exempel 9 i avsnittet Årsanmälningar i filformat.
 • Om betalaren använder flera olika ekonomiprogram samtidigt (till exempel så att lönerna beräknas med ett annat program än dagtraktamenten och kilometerersättningarna) så kan man lämna uppgifterna antingen med olika identifikationsuppgifter eller med olika dataflöden (VSPSERIE, VSPSERIK och/eller VSPSKUST). Se exempel 10 i avsnittet Årsanmälningar i filformat.

Observera att du inte kan lämna programuppgiften med en pappersblankett (7801r) eller med en webblankett i Lomake.fi (7801E). Därför om du lämnar årsanmälan med någondera anmälningssätt måste du ange alla löner och kostnadsersättningar för samma mottagare i en och samma anmälan.

Närmare information finns i anvisningen Postbeskrivningar: Korrigering av årsanmälningar som lämnats in elektroniskt i form av en fil. Du kan också ringa Skatteförvaltningens servicetelefon.

Korrigeringar till följande årsanmälningar kan inte lämnas elektroniskt om betalningsåret är 2015 eller tidigare:

 • Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan
 • Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga
 • Årsanmälan om pensioner och förmåner
 • Årsanmälan om dividender
 • Årsanmälan om överskott från andelslag
 • Årsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL
 • Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst
 • Virkesköparens årsanmälan

Övriga årsanmälningar kan inte korrigeras elektroniskt om årsanmälan gäller år 2017 eller tidigare. Då ska korrigeringen göras på papper.

Årsanmälan i filformat

Postbeskrivningarna har ändrats för att motsvara ändringarna i anmälningsförfarandet. Kontrollera alltid hos programleverantören att din programvara har uppdaterats för att motsvara de senaste postbeskrivningarna.

Det ersättande korrigeringsförfarandet påverkar dataflöden och dataflödeskombinationerna av löner och skattefria kostnadsersättningar. Om du betalar ut löner, övriga prestationer och skattefria kostnadsersättningar med olika löneadministrationssystem, läs närmare exemplen 9 och 10.

Exempel 1: Korrigering av årsanmälan med en ersättande anmälan 

Du betalar ut löner till fem anställda år 2018. Du lämnar årsanmälningarna om löneutbetalning i januari 2019. I mars 2019 märker du att förskottsinnehållningen har anmälts fel för en anställd. Korrigera årsanmälan genom att lämna en ersättande anmälan om den anställde med korrekta uppgifter: det korrigerade förskottsinnehållningsbeloppet och även alla uppgifter som var korrekta i den tidigare specifikationen, dvs. beloppet av penninglön, pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier osv.  

Exempel 2: Lön till samma inkomsttagare och sammanräkning av uppgifterna

Du betalar lön till en städerska i april 2018 och lämnar en årsanmälan om det genast efter anställningsförhållandets slut i april 2018. I december anställer du samma städerska igen. När du lämnar in årsanmälan för 2018 ska du räkna ihop uppgifterna från april och december. Du kan inte lämna in en ny anmälan om enbart den lön som du betalade i december, eftersom denna anmälan skulle ersätta din årsanmälan för april. Då får inkomsttagaren i sin förhandsifyllda skattedeklaration felaktigt endast den lön som har betalats i december.

Exempel 3: Korrigering av identifikationsuppgiften / Betalningsmånaden för arbetsersättningen fattas

Betalaren har lämnat årsanmälan om en arbetsersättning som hen betalat till ett aktiebolag. Ersättningen var 5 000,00 euro och förskottsinnehållningen 600,00 euro. Betalaren hade inte angett betalningsmånad för arbetsersättningen. Arbetsersättningen betalades i november.

Eftersom arbetsersättningens betalningsmånad är en identifikationsuppgift ska betalaren korrigera den ursprungliga uppgiften med en separat anmälan och dessutom lämna in de korrekta uppgifterna med en ny anmälan. När uppgifter korrigeras ska betalaren alltså lämna in två anmälningar.

I den första anmälan ska betalaren ange de ursprungliga identifikationsuppgifterna (skatteår, inkomsttagarens FO-nummer). Arbetsersättnings- och förskottsinnehållningsbelopp anges inte.

Dessutom ska betalaren lämna en ny anmälan med de korrekta identifikationsuppgifterna och beloppen: Prestationens betalningsmånad 11 (november), ersättningsbelopp 5 000,00 euro och förskottsinnehållning 600,00 euro.

Exempel 4: Årsanmälan om dividender: Korrigering av identifikationsuppgiften / Fel i mottagarens personbeteckning

Bolaget har delat ut dividend till tre delägare 2018. Du lämnar årsanmälan om dividender i januari 2019. I mars 2019 upptäcker du att personbeteckningen av en dividendtagare var felaktig. Korrigera årsanmälan genom att lämna in en ersättande årsanmälan. Ange i den enbart inkomsttagarens felaktiga personbeteckning samt de övriga identifikationsuppgifter som du anmält men lämna de övriga punkterna är tomma. Lämna dessutom en ny årsanmälan i vilken du anger den rätta personbeteckningen och alla övriga uppgifter på nytt

Exempel 5: Årsanmälan om dividender: Korrigering av identifikationsuppgiften / Fel betalningsår

Du har lämnat in årsanmälan om dividender i januari 2018. Du märker senare att du angett fel betalningsår i anmälan. Du kan radera anmälan genom att lämna in ett ersättande sammandrag där du anger de obligatoriska identifikationsuppgifterna, dvs. betalare, FO-nummer, det felaktiga betalningsåret, skatteår och utdelningsbeslutets datum. Radera mottagarspecifikationerna genom att lämna in ersättande anmälningar i vilka du enbart anger inkomsttagarnas personbeteckningar – alltså utan andra mottagarspecifika uppgifter. Lämna dessutom en ny årsanmälan med korrekta uppgifter

Exempel 6: Korrigering av mötesarvoden

Bostad Ab har betalat mötesarvoden till sina styrelsemedlemmar och lämnat sina årsanmälningar i tid. Senare märker betalaren att årsanmälningarna var bristfälliga. Punkt 36 i mottagarspecifikationerna hade varit tom. Du ska fylla i punkt 36 om du inte betalar arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på betalningen.

Betalaren korrigerar de bristfälliga anmälningarna genom att lämna ersättande årsanmälningar i vilka punkt 36 är ifylld och dessutom alla uppgifter på nytt. Ersättande anmälningar lämnas enbart för de inkomsttagare som haft felaktiga uppgifter.

Du kan inte längre korrigera årsanmälan genom att enbart anmäla ett tillägg i punkt 36 eftersom den senaste anmälan alltid ersätter den tidigare anmälan i detta förfarande.

Exempel 7: Korrigering av premier för frivilliga pensionsförsäkringar

Arbetsgivaren har tecknat en frivillig pensionsförsäkring för sina anställda. Premierna för en frivillig pensionsförsäkring anges i punkt 82 i årsanmälan.

Arbetsgivaren hade inte fått försäkringsbolagets redogörelse för försäkringspremiebeloppet före utgången av januari, varför arbetsgivaren var tvungen att lämna in en bristfällig årsanmälan.

När uppgiften om försäkringspremiebeloppet är tillgänglig ska arbetsgivaren korrigera årsanmälan genom att lämna in en ersättande anmälan. I den ersättande anmälan ska premierna för frivillig pensionsförsäkring (punkt 82) och även de övriga uppgifterna anges på nytt. En ersättande anmälan behöver lämnas bara för de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga.

Du kan inte längre korrigera årsanmälan genom att enbart anmäla ett tillägg i punkt 82 eftersom en ny anmälan alltid ersätter uppgifterna i en tidigare inlämnad anmälan i detta förfarande.

Exempel 8: Korrigering av betalaruppgifter

Till följd av FPA:s ersättningsbeslut har arbetsgivaren dragit av socialskyddsavgift som betalats till ett för stort belopp i skattedeklarationer av arbetsgivarprestationer för betalningsåret 2018. Arbetsgivaren har dock inte anmält avdraget i sin årsanmälan.

Arbetsgivaren anmäler ersättande betalaruppgifter och anger i punkt 631 beloppet av avdrag som gjorts från beloppet av socialskyddsavgift. Du behöver inte ange mottagaruppgifterna på nytt om de har varit korrekta i den ursprungliga årsanmälan.

Exempel 9: Den uppgiftsskyldiges bokföringsbyrå/programvara byts mitt under året

Om man använder två olika programleverantörers produkter kan uppgifter som dessa program producerat inte nödvändigtvis sammanställas i en VSPSERIE-anmälan fast Skatteförvaltningens anvisningar i regel kräver det.

Materialet för årsanmälan kan lämnas i två filer för VSPSERIE-dataflödet om filen från bokföringsbyrå A:s programvara har en annan programuppgift än bokföringsbyrå B:s fil. På basis av programuppgiften behandlar Skatteförvaltningen materialen separat och den senare inlämnade årsanmälan ersätter inte den tidigare.

Om årsanmälningar måste korrigeras ska de ersättande årsanmälningarna lämnas med samma identifikationsuppgifter (programuppgifter) som de ursprungliga anmälningarna.

Om det inte är möjligt att använda den ursprungliga programfilen vid korrigeringen kan du lämna in korrigeringen med en webblankett (Lomake.fi) eller med en pappersblankett, och då behöver du inte programuppgiften. I sådana fall måste du lämna sammanräknade löneuppgifter för hela året, eftersom en anmälan som lämnats med en webblankett eller en pappersblankett alltid ersätter de båda tidigare inlämnade separata årsanmälningarna.


Exempel 10: Den uppgiftsskyldige använder samtidigt två olika program: ett för att beräkna löner och ett annat för att beräkna kostnadsersättningar (t.ex. dagtraktamenten och kilometerersättningar).

Om man använder två olika programleverantörers produkter kan uppgifter som dessa program producerat inte nödvändigtvis sammanställas i en VSPSERIE-anmälan fast Skatteförvaltningens anvisningar i regel kräver det.

Årsanmälningarna kan lämnas in separat med olika dataflöden: de egentliga lönerna anmäls med dataflödena VSPSERIK eller VSPSERIE och kostnadsersättningarna med dataflödet VSPSKUST, vilket gör att de olika anmälningarna med de olika dataflödena inte ersätter varandra.

Uppgifter om lön och kostnadsersättningar kan också lämnas in separat med två filer för dataflödet VSPSERIE, om de inlämnade uppgifterna har olika programuppgifter. Skatteförvaltningen behandlar material med olika programuppgifter Skatteförvaltningen separat och den senare inlämnade årsanmälan ersätter inte tidigare inlämnade anmälningar.

Om du senare måste korrigera årsanmälningar ska du lämna de ersättande årsanmälningarna med samma identifikationsuppgifter (dataflöde/programuppgift) som de ursprungliga anmälningarna.

Om det inte är möjligt att använda den ursprungliga programfilen vid korrigeringen kan du lämna in korrigeringen med en webblankett (Lomake.fi) eller med en pappersblankett. Då behöver du inte heller ange programuppgiften eller dataflödets kod. I sådana fall måste du lämna löneuppgifterna och kostnadsersättningarna för hela året, eftersom en anmälan som lämnats med en webblankett eller en pappersblankett alltid ersätter de båda tidigare inlämnade separata årsanmälningarna.

Exempel 11: Specifikationer som lämnats in i filformat korrigeras med en webblankett eller på papper

Om du inte kan skapa korrigeringsmaterial med samma program som du använde för det ursprungliga materialet kan du korrigera enskilda specifikationer med en webblankett i Lomake.fi (skatt.fi/etjänster > Årsanmälan) eller med en pappersblankett. Programuppgiften är inte en identifikationsuppgift på webblanketter eller pappersblanketter. De övriga identifikationsuppgifterna ska vara desamma som i den ursprungliga specifikationen

Årsanmälan på webblanketter

Ytterligare information om korrigering av årsanmälningar som lämnats på webblanketter finns i serviceleverantörernas webbtjänster (t.ex. Suomi.fi, OpusCapita, Koivuniemi, CGI).

Exempel 1: Korrigering av årsanmälan med en ersättande anmälan 

Du betalar lön till fem anställda under år 2018. Du lämnar årsanmälningarna om löneutbetalning i januari 2019. I mars 2019 märker du att förskottsinnehållningen har anmälts fel för en anställd. Korrigera årsanmälan genom att lämna en ersättande anmälan om den anställde med korrekta uppgifter: det korrigerade förskottsinnehållningsbeloppet samt alla de uppgifter som var korrekta i den tidigare specifikationen, dvs. beloppet av penninglön, pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier osv.  Om du angett betalaruppgifter i sammandraget (t.ex. punkterna 631, 650), ska du vid behov lämna uppgifterna på nytt även om uppgifterna stämmer (det kan finnas skillnader mellan olika webbtjänster).

Exempel 2: Lön som betalats till samma inkomsttagare och att räkna ihop uppgifterna 

Du betalar lön till en städerska i april 2018 och lämnar en årsanmälan om det genast efter anställningsförhållandets slut i april 2018. I december anställer du samma städerska igen. Räkna ihop lönerna för april och december i årsanmälan som du lämnar in för år 2018. Du kan inte lämna in anmälan om enbart den lön som du betalade i december, eftersom denna anmälan skulle ersätta din årsanmälan för april. Då får inkomsttagaren i sin förhandsifyllda skattedeklaration felaktigt endast den lön som betalats i december.

Exempel 3: Du byter bokföringsbyrå mitt under året

Du överför löneberäkningen och bokföringen till en ny bokföringsbyrå i juni.

Som arbetsgivare ska du se till att uppgifterna om utbetalda löner förmedlas från den tidigare bokföringsbyrån till den nya, eftersom den nya bokföringsbyrån måste lämna årsanmälan om lönerna för hela året. I annat fall förmedlas bara löneuppgifterna för den senare hälften av året för beskattningen av den anställde.

Exempel 4: Löneutbetalningen överförs till Palkka.fi mitt under året 

Palkka.fi skickar årsanmälningarna till Skatteförvaltningen genast efter årsskiftet. Tjänsten skickar årsanmälningarna endast för de löner som beräknats i webbtjänsten. Om företagsanvändaren har sparat ingångssaldon i tjänsten beaktas också dessa i årsanmälan.

Om du korrigerar årsanmälan efter årsskiftet när den redan har skickats in från Palkka.fi, ska du skicka in korrigeringarna med en webblankett i Suomi.fi (skatt.fi/etjänster > Årsanmälan) eller med en pappersblankett.

Observera att Palkka.fi inte skapar och skickar årsanmälningar till Skatteförvaltningen mitt under året

Exempel 4.1:

Du har för löneberäkning använt tjänsten X under perioden 1.1–16.6.2018 och Palkka.fi under perioden 1.7–31.12.2018.

Hushåll

Strax efter årsskiftet skickar Palkka.fi årsanmälan om de löner som beräknats via tjänsten. Om tjänsten X skickar årsanmälan för motsvarande löner som beräknats i X behandlar Skatteförvaltningen dem som två separata anmälningar.

Företag

Palkka.fi skickar årsanmälan för de ingångssaldon som du sparat och de löner som du beräknat via Palkka.fi. Om tjänsten X skickar årsanmälan för löner som beräknats i X behandlar Skatteförvaltningen anmälningarna från tjänst X och Palkka.fi som två separata anmälningar.

Om du sparar ingångssaldon i Palkka.fi, kontrollera att tjänsten X inte skickar årsanmälan.

Exempel 4.2: 

Du har betalat lönerna manuellt (utan att använda någon tjänst för löneberäkningen) eller i en sådan löneberäkningstjänst som inte skickar årsanmälningar.

Hushåll

Strax efter årsskiftet skickar Palkka.fi årsanmälan om de löner som beräknats via tjänsten. Eftersom uppgifterna för början av året inte finns i årsanmälan i Palkka.fi ska du räkna ihop uppgifterna för hela året och lämna in en separat årsanmälan till Skatteförvaltningen. Lämna in årsanmälan först efter 15.1.2019 men senast 31.1.2019. Du kan lämna årsanmälan via Suomi.fi. Räkna ihop i anmälan både de löner du betalat ut under början av året och de löner som du beräknat via Palkka.fi. Du kan kontrollera de beräknade lönerna i Palkka.fi i den årsanmälan som tjänsten skapat under Dina egna anmälningar.

Företag

Om du har beräknat lönerna manuellt för början av året (utan att använda någon tjänst för löneberäkning) och inte har skickat någon årsanmälan för dem. Om du har sparat de utbetalda lönerna som ingångssaldon i samband med att du tog i bruk tjänsten så innehåller årsanmälan från Palkka.fi uppgifterna för hela året.

Exempel 5: Korrigering av identifikationsuppgiften/Betalningsmånaden för arbetsersättningen fattas

Betalaren har lämnat årsanmälan om en arbetsersättning som hen betalat till ett aktiebolag. Ersättningen var 5 000,00 euro och förskottsinnehållningen 600,00 euro. Betalaren hade inte angett betalningsmånaden för arbetsersättningen. Arbetsersättningen betalades i november.

Eftersom arbetsersättningens betalningsmånad är en identifikationsuppgift, ska betalaren korrigera den ursprungliga uppgiften med en separat anmälan och dessutom lämna in de korrekta uppgifterna med en ny anmälan. När uppgifter korrigeras ska betalaren alltså lämna in två anmälningar.

I den första anmälan ska betalaren ange de ursprungliga identifikationsuppgifterna (skatteår, inkomsttagares FO-nummer, ersättningens betalningsmånad). Anmäl inte arbetsersättnings- och förskottsinnehållningsbelopp.

Dessutom ska betalaren lämna en ny anmälan med de korrekta identifikationsuppgifterna och beloppen: prestationens betalningsmånad 11 (november), ersättningsbelopp 5 000,00 euro och förskottsinnehållning 600,00 euro.

Exempel 6: Korrigering av årsanmälan om man angett betalningsmånad för en löneuppgift

Om man i den ursprungliga årsanmälan har angett betalningsmånad för en löneuppgift är det inte möjligt korrigera årsanmälan på en webblankett i Lomake.fi. Då ska man lämna den ersättande anmälan (eller raderingsanmälan) i samma format som den ursprungliga årsanmälan som ska korrigeras. Det betyder i praktiken att den ersättande anmälan i allmänhet ska lämnas med en pappersblankett. Då kan man ange betalningsmånaden på samma sätt som den var i den ursprungliga anmälan.

Exempel 6.1:

Du har lämnat in årsanmälan för en arbetstagare med en pappersblankett och också angett betalningsmånad, t.ex. 06 (= juni) för löneuppgiften.  Om du senare måste korrigera samma årsanmälan ska du i den ersättande anmälan ange samma betalningsmånad (06) för att kunna korrigera uppgifter. Korrigeringen måste göras på papper, eftersom uppgiften om betalningsmånad i samband med att man anmäler lön med en webblankett i Lomake.fi har spärrats tekniskt.

När man lämnar in den första (ursprungliga) årsanmälan bör man utelämna betalningsmånaden för sådana prestationsslag där uppgiften inte är obligatorisk.

Årsanmälan ska lämnas specificerad månatligen endast om arbetsersättningen eller bruksavgiften har betalats till ett öppet bolag, kommanditbolag eller ett samfund (t.ex. aktiebolag, andelslag eller förening). Arbetsersättningar och bruksavgifter som betalats till en fysisk person ska anmälas med samma årsanmälan utan betalningsmånad. 

Exempel 7: Årsanmälan om dividender: Korrigering av identifikationsuppgiften / Fel i mottagarens personbeteckning

Bolaget har delat ut dividend till tre delägare 2018. Du lämnar årsanmälan om dividender i januari 2019. I mars 2019 upptäcker du att personbeteckningen av en dividendtagare var felaktig. Korrigera årsanmälan genom att lämna in en ersättande årsanmälan. Ange i den enbart inkomsttagarens felaktiga personbeteckning samt de övriga identifikationsuppgifter som du anmält men lämna de övriga punkterna är tomma. Lämna dessutom en ny årsanmälan i vilken du anger den rätta personbeteckningen och alla övriga uppgifter på nytt.

Exempel 8: Årsanmälan om dividender: Korrigering av identifikationsuppgiften / Fel betalningsår

Du har lämnat in årsanmälan om dividender i januari 2018. Du märker senare att du angett fel betalningsår i anmälan. Du kan radera anmälan genom att lämna in ett ersättande sammandrag där du anger de obligatoriska identifikationsuppgifterna, dvs. betalare, FO-nummer, det felaktiga betalningsåret, skatteår och utdelningsbeslutets datum. Radera mottagarspecifikationerna genom att lämna in ersättande anmälningar i vilka du enbart anger inkomsttagarnas personbeteckningar – alltså utan andra mottagarspecifika uppgifter. Lämna dessutom en ny årsanmälan med korrekta uppgifter.

Exempel 9: Korrigering av mötesarvoden

Bostad Ab har betalat mötesarvoden till sina styrelsemedlemmar och lämnat sina årsanmälningar i tid. Senare märker betalaren att årsanmälningarna var bristfälliga. Punkt 36 i mottagarspecifikationerna hade varit tom. Punkt 36 ska ifyllas om man inte betalar arbetsgivares socialskyddsavgift (dvs. sjukförsäkringspremie) på betalningen.

Betalaren korrigerar de bristfälliga anmälningarna genom att lämna ersättande årsanmälningar i vilka punkt 36 är ifylld och dessutom alla uppgifter på nytt. Ersättande anmälningar lämnas enbart för de inkomsttagare som haft felaktiga uppgifter.

Du kan inte längre korrigera årsanmälan genom att enbart anmäla ett tillägg i punkt 36 eftersom den senaste anmälan alltid ersätter den tidigare anmälan i detta förfarande.

Exempel 10: Korrigering av premier för frivilliga pensionsförsäkringar

Arbetsgivaren har tecknat en frivillig pensionsförsäkring till arbetstagaren. Premierna anges i punkt 82 i årsanmälan.

Arbetsgivaren hade inte fått försäkringsbolagets redogörelse för försäkringspremiebeloppet före utgången av januari, varför arbetsgivaren var tvungen att lämna in en bristfällig årsanmälan.

När uppgiften om försäkringspremiebeloppet är tillgänglig ska arbetsgivaren korrigera årsanmälan genom att lämna in en ersättande anmälan. I den ersättande anmälan ska premierna för frivillig pensionsförsäkring (punkt 82) och även de övriga uppgifterna anges på nytt. En ersättande anmälan behöver lämnas bara för de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga.

Du kan inte längre korrigera årsanmälan genom att enbart anmäla ett tillägg i punkt 82 eftersom en ny anmälan alltid ersätter uppgifterna i en tidigare anmälan i detta förfarande.

Exempel 11: Korrigering av betalaruppgifter 

Till följd av FPA:s ersättningsbeslut har arbetsgivaren dragit av socialskyddsavgift som betalats till ett för stort belopp i skattedeklarationer av arbetsgivarprestationer för betalningsåret 2017. Arbetsgivaren har dock inte anmält avdraget i sin årsanmälan.

Arbetsgivaren anmäler ersättande betalaruppgifter och anger i punkt 631 beloppet av avdrag som gjorts från beloppet av socialskyddsavgift. Du behöver inte ange mottagaruppgifterna på nytt om de har varit korrekta i den ursprungliga årsanmälan

Exempel 12: Specifikationer i filformat som korrigeras med en webblankett

Om du inte kan skapa korrigeringsmaterial med samma program som du använde för det ursprungliga materialet kan du korrigera enskilda specifikationer med en webblankett i Lomake.fi (via skatt.fi/etjänster > Årsanmälan) utan programuppgift som identifikationsuppgift. De övriga identifikationsuppgifterna ska vara desamma som i den ursprungliga specifikationen.

Årsanmälan på pappersblankett

En arbetsgivare eller annan prestationsutbetalare ska lämna en enda årsanmälan med hela kalenderårets uppgifter om inkomsttagaren. Korrigeringar lämnas med en ersättande anmälan som ersätter alla uppgifter i den tidigare specifikationen.

Eftersom en ny anmälan i det ersättande korrigeringsförfarandet ersätter alltid den tidigare anmälan kan inkomsttagaren ha bara en anmälan som har samma identifikationsuppgifter. Identifikationsuppgifter är bl.a. betalarens beteckning (personbeteckning eller FO-nummer), skatteår, inkomsttagarens beteckning (personbeteckning eller FO-nummer) och prestationsslag. Ersättningens betalningsmånad som anges i samband med arbetsersättningar är också en identifikationsuppgift. Identifikationsuppgifterna nämns i anvisningen för ifyllning av respektive årsanmälan.

Exempel 1: Korrigering av årsanmälan med en ersättande anmälan

Du betalar lön till fyra anställda under år 2018. Du lämnar årsanmälningarna om löneutbetalning i januari 2019. I mars 2019 märker du att förskottsinnehållningen har anmälts fel för en anställd. Korrigera årsanmälan genom att lämna en ersättande anmälan om den anställda med korrekta uppgifter: det korrigerade förskottsinnehållningsbeloppet samt alla de uppgifter som var korrekta i den tidigare specifikationen, dvs. beloppet av penninglön, pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier osv. Om du har angett betalaruppgifter i sammandraget (t.ex. punkterna 631, 650), ska du lämna sammandraget på nytt även om uppgifterna stämmer.

Exempel 2: Lön till samma inkomsttagare och sammanräkning av uppgifterna

Du betalar lön till en städerska i april 2018 och lämnar en årsanmälan om det genast efter anställningsförhållandets slut i april 2018. I december anställer du samma städerska igen. Räkna ihop lönerna för april och december i årsanmälan som du lämnar in för år 2018. Du kan inte lämna in anmälan om enbart den lön som du betalade i december, eftersom denna anmälan skulle ersätta din årsanmälan för april. Då får inkomsttagaren i sin förhandsifyllda skattedeklaration felaktigt endast den lön som betalats i december.Exempel 3 Du byter bokföringsbyrå mitt under året

Exempel 3: Om du byter bokföringsbyrå mitt under året

Du överför löneberäkningen och bokföringen till en ny bokföringsbyrå i juni.

Som arbetsgivare ska du se till att uppgifterna om utbetalda löner förmedlas från den tidigare bokföringsbyrån till den nya, eftersom den nya bokföringsbyrån måste lämna årsanmälan om lönerna för hela året. I annat fall förmedlas bara löneuppgifterna för den senare hälften av året för beskattningen av den anställde.

Exempel 4: Korrigering av felaktiga löneuppgifter

Betalaren har lämnat in en felaktig årsanmälan där löneuppgifter för lön som betalats löntagaren i december fattas.

I den felaktiga årsanmälan hade som lön angetts 33 000,00 euro, som förskottsinnehållning 6 600,00 euro och 2 000,00 euro som lagstadgade arbetstagaravgifter. Uppgifterna som inte anmälts för december som löneutbetalning är 3 000,00 euro (lön), 600,00 euro (förskottsinnehållning) och 180,00 euro (lagstadgade arbetstagaravgifter).

Uppgifterna korrigeras så att betalaren för löntagaren lämnar in en ersättande årsanmälan om löntagaren med löneuppgifter för hela året: lön 36 000,00 euro, förskottsinnehållning 7 200,00 euro och de lagstadgade avgifterna 2 180,00 euro  

Exempel 5: Korrigering av identifikationsuppgiften/Fel prestationsslag

Betalaren har lämnat årsanmälan om företagarens lön enligt FöPL. I anmälan har angetts prestationsslag P (lön för huvudsyssla) fast prestationsslaget borde i stället vara PY (lön för FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare).

För att korrigera årsanmälan ska man lämna två separata årsanmälningar eftersom prestationsslaget (identifikationsuppgiften) inte kan korrigeras genom att enbart lämna in en ersättande anmälan. Betalaren ska alltså lämna en anmälan där hen anger enbart de ursprungliga identifikationsuppgifterna (betalarens beteckning, skatteår, prestationsslag och inkomsttagarens beteckning). De övriga punkterna lämnas tomma så att den felaktiga uppgiften försvinner.

Betalaren lämnar dessutom en årsanmälan till med det rätta prestationsslaget (PY). Alla andra uppgifter ska anges på nytt.

Exempel 6: Korrigering av identifikationsuppgiften/Fel i inkomsttagarens personbeteckning

Betalaren har lämnat en årsanmälan där en av inkomsttagarna har fel personbeteckning.

För att korrigera årsanmälan ska man lämna två separata årsanmälningar eftersom inkomsttagarens personbeteckning (identifikationsuppgift) inte kan korrigeras genom att enbart lämna in en ersättande anmälan. Betalaren ska alltså lämna en anmälan där hen anger enbart de ursprungliga identifikationsuppgifterna (betalarens beteckning, skatteår, prestationsslag och inkomsttagarens beteckning). Som inkomsttagarens beteckning anges den felaktiga beteckning som fanns i den ursprungliga anmälan. De övriga punkterna med undantag för identifikationsuppgifterna lämnas tomma så att den felaktiga uppgiften försvinner.

Dessutom lämnar betalaren in en årsanmälan till med den rätta personbeteckningen. Övriga uppgifter ska anges på nytt.

Exempel 7: Korrigering av identifikationsuppgiften/Betalningsmånaden för arbetsersättningen fattas

Betalaren har lämnat årsanmälan om en arbetsersättning som hen betalat till ett aktiebolag. Ersättningen var 5 000,00 euro och förskottsinnehållningen 600,00 euro. Betalaren hade inte angett betalningsmånad för arbetsersättningen. Arbetsersättningen betalades i november.

Eftersom arbetsersättningens betalningsmånad är en identifikationsuppgift ska betalaren korrigera den ursprungliga uppgiften med en separat anmälan och dessutom lämna in de korrekta uppgifterna med en ny anmälan. När uppgifter korrigeras ska betalaren alltså lämna in två anmälningar.

I den första anmälan ska betalaren ange de ursprungliga identifikationsuppgifterna (skatteår, inkomsttagarens FO-nummer). Arbetsersättnings- och förskottsinnehållningsbelopp anges inte.

Dessutom ska betalaren lämna en ny anmälan med de korrekta identifikationsuppgifterna och beloppen: Prestationens betalningsmånad 11 (november), ersättningsbelopp 5 000,00 euro och förskottsinnehållning 600,00 euro.

Exempel 8: Korrigering av identifikationsuppgiften/Korrigering av arbetsersättningens betalningsmånad för flera månader

Om arbetsersättningen i det föregående exemplet hade betalats i november, måste betalaren i december lämna årsanmälningar för båda månaderna.

I bägge anmälningarna anger betalaren rätta identifikationsuppgifter och belopp. Betalaren fyller i anmälan för november enligt följande: prestationens betalningsmånad 11 (november), ersättningsbelopp 2 500,00 euro och förskottsinnehållning 300,00 euro. I anmälan för december anger betalaren följande uppgifter: prestationens betalningsmånad 12 (november), ersättningsbelopp 2 500,00 euro och förskottsinnehållning 300,00 euro

Exempel 9: Korrigering av årsanmälan om man angett betalningsmånad för en löneuppgift

Det är inte möjligt att lämna in en korrigerad årsanmälan i Lomake.fi om man i den ursprungliga årsanmälan har angett betalningsmånad för löneuppgiften. Då ska man lämna den ersättande anmälan (eller raderingsanmälan) i samma format som den ursprungliga årsanmälan som ska korrigeras. Det betyder i praktiken att den ersättande anmälan i allmänhet ska lämnas med en pappersblankett. Då kan man ange betalningsmånaden på samma sätt som den var i den ursprungliga anmälan.

Exempel: Du har lämnat in årsanmälan för en arbetstagare med en pappersblankett och också angett betalningsmånad, t.ex. 06 (= juni) för löneuppgiften. Om du senare måste korrigera samma årsanmälan ska du i den ersättande anmälan ange samma betalningsmånad (06) för att kunna korrigera uppgifter. Korrigeringen måste göras på papper, eftersom uppgiften om betalningsmånad i samband med att man anmäler lön med webblanketten (7801E) i Lomake.fi har spärrats tekniskt.

Årsanmälan ska lämnas specificerad månatligen endast om arbetsersättningen eller bruksavgiften har betalats till ett öppet bolag, kommanditbolag eller ett samfund (t.ex. aktiebolag, andelslag eller förening). Arbetsersättningar och bruksavgifter som betalats till en fysisk person ska anmälas med samma årsanmälan utan betalningsmånad.
När man lämnar in den första (ursprungliga) årsanmälan bör man utelämna betalningsmånaden för sådana prestationsslag där uppgiften inte är obligatorisk.

Exempel 10: Årsanmälan om dividender: Korrigering av identifikationsuppgiften / Fel i inkomsttagarens personbeteckning

Bolaget har delat ut dividend till tre delägare 2018. Du lämnar årsanmälan om dividender i januari 2019. I mars 2019 upptäcker du att personbeteckningen av en dividendtagare var felaktig. Korrigera årsanmälan genom att lämna en ersättande årsanmälan om den felaktiga personbeteckningen av dividendtagaren. I den anger du bara inkomsttagarens felaktiga personbeteckning men lämnar de övriga punkterna tomma. Du kan på samma blankett ange de rätta uppgifterna, dvs. den rätta personbeteckningen och alla andra uppgifterna på nytt. När du korrigerar med en pappersblankett ska du fylla i på nytt även sammandragsuppgifterna.

Exempel 11: Årsanmälan om dividender: Korrigering av identifikationsuppgiften/Fel betalningsår

Du har lämnat in årsanmälan om dividender i januari 2018. Du märker senare att du angett fel betalningsår i anmälan. Du kan radera anmälan genom att lämna in ett ersättande sammandrag där du anger de obligatoriska identifikationsuppgifterna, dvs. betalare, FO-nummer, det felaktiga betalningsåret, skatteår och utdelningsbeslutets datum. Radera mottagarspecifikationerna genom att lämna in ersättande anmälningar i vilka du enbart anger inkomsttagarnas personbeteckningar – alltså utan andra mottagarspecifika uppgifter. Lämna dessutom en ny årsanmälan med korrekta uppgifter.

Exempel 12: Korrigering av mötesarvoden

Bostad Ab har betalat mötesarvoden till sina styrelsemedlemmar och lämnat sina årsanmälningar i tid. Senare märker betalaren att årsanmälningarna var bristfälliga. Punkt 36 i mottagarspecifikationerna hade varit tom. Punkt 36 ska ifyllas om man inte betalar arbetsgivares socialskyddsavgift (dvs. sjukförsäkringspremie) på betalningen.

Betalaren korrigerar de bristfälliga anmälningarna genom att lämna in ersättande årsanmälningar i vilka anges punkt 36 och dessutom alla uppgifter på nytt (även de som var korrekta i den ursprungliga anmälan). Ersättande anmälningar lämnas enbart för de inkomsttagare som haft felaktiga uppgifter.

Du kan inte längre korrigera årsanmälan genom att enbart anmäla ett tillägg i punkt 36 eftersom den senaste anmälan alltid ersätter den tidigare anmälan i detta förfarande.

Exempel 13: Korrigering av premier för frivilliga pensionsförsäkringar

Premierna för en frivillig pensionsförsäkring som arbetsgivaren har tecknat till arbetstagaren anges i punkt 82 i årsanmälan.

Arbetsgivaren hade inte fått försäkringsbolagets redogörelse för försäkringspremiebeloppet före utgången av januari, varför arbetsgivaren var tvungen att lämna in en bristfällig årsanmälan.

När uppgiften om försäkringspremiebeloppet är tillgänglig ska arbetsgivaren korrigera årsanmälan genom att lämna in en ersättande anmälan. I den ersättande anmälan anges premien för frivillig pensionsförsäkring (punkt 82) och dessutom alla övriga uppgifter på nytt (också de uppgifter som var korrekta i den tidigare anmälan). En ersättande anmälan behöver lämnas bara för de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga.

Du kan inte längre korrigera årsanmälan genom att enbart anmäla ett tillägg i punkt 82 eftersom en ny anmälan alltid ersätter uppgifterna i en tidigare anmälan i detta förfarande.

Exempel 14: Korrigering av betalaruppgifter

Till följd av FPA:s ersättningsbeslut har arbetsgivaren dragit av socialskyddsavgift som betalats till ett för stort belopp i skattedeklarationer av arbetsgivarprestationer för betalningsåret 2017. Arbetsgivaren har dock inte anmält avdraget i sin årsanmälan.

Arbetsgivaren anmäler ersättande betalaruppgifter och anger i punkt 631 beloppet av avdrag som gjorts från beloppet av socialskyddsavgift. Du behöver inte ange mottagaruppgifterna på nytt om de har varit korrekta i den ursprungliga årsanmälan.

Exempel 15: Specifikationer som lämnats in i filformat korrigeras med en pappersblankett

Om du inte kan skapa korrigeringsmaterial med samma program som du använde för det ursprungliga materialet kan du korrigera enskilda specifikationer antingen med en webblankett i Lomake.fi eller på en pappersblankett utan programuppgift som identifikationsuppgift. De övriga identifikationsuppgifterna ska vara desamma som i den ursprungliga specifikationen