Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Lämnade du in skattedeklarationen för sent? – samfund och samfällda förmåner

Samfund och samfällda förmåner – till exempel aktiebolag, föreningar, samfällda skogar och väglag – ska lämna in inkomstskattedeklarationen inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång. 

Om du lämnar in skattedeklarationen eller uppgifter i den för sent, kan följden vara antingen en förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Innan beskattningen slutförts – förseningsavgift

Om du lämnar in deklarationen efter den sista inlämningsdagen men innan beskattningen har slutförts, kan du bli tvungen att betala förseningsavgift. Förseningsavgiften är 100 euro.

Skatteförvaltningen påför förseningsavgiften även när du lämnat in skattedeklarationen i tid men kompletterar eller korrigerar den på eget initiativ efter den sista inlämningsdagen, men innan beskattningen slutförts. Förseningsavgiften påförs dock i allmänhet endast om ändringarna i skattedeklarationen leder till en höjd skattepliktig inkomst.

Endast en förseningsavgift relaterad till inkomstbeskattningen kan påföras per skatteår.

Förseningsavgiften framgår av beskattningsbeslutet. 

Efter att beskattningen slutförts – skatteförhöjning

Om du inte har lämnat in skattedeklarationen innan beskattningen slutförts är följden skatteförhöjning. Du kan också bli tvungen att betala skatteförhöjning om deklarationen innehåller brister eller fel.

Skatteförhöjningen är alltid minst 150 euro. Det finns ingen övre gräns i euro för skatteförhöjning.

Förhöjningsbeloppet påverkas bland annat av hur stora fel eller brister skattedeklarationen innehållit. Skatteförvaltningen beräknar skatteförhöjningen schablonmässigt: den är 0,5–10 % av den inkomst som lagts till, dvs. den inkomst som på grund av försummelsen inte har kunnat beaktas innan beskattningen slutförts. Inkomsten som lagts till kan till exempel vara en följd av en inkomst som inte har deklarerats eller ett ogrundat avdrag. 

Du får alltid ett hörandebrev om skatteförhöjningen av Skatteförvaltningen innan skatteförhöjningen påförs.

I vilka situationer påförs inte påföljdsavgifter?

Om det finns ett giltigt skäl till förseningen – till exempel plötslig sjukdom – påförs ingen förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Påföljdsavgifter påförs inte heller i följande situationer.

  • Du anmäler för sent antingen avdrag eller andra uppgifter som minskar den skattepliktiga inkomsten. (såvida detta inte sker upprepade gånger)
  • Skattedeklarationen eller en ändring i den är endast lite försenad eller de uppgifter som saknas har endast liten inverkan på beskattningen.
  • Fastställandet av bokslutet påverkar beskattningen, om du innan beskattningen slutförs yrkar på att beskattningen bör rättas på grund av förändrade uppgifter.
Sidan har senast uppdaterats 31.3.2021