Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Ändring av momsbeskattning och arbetsgivarprestationer på Skatteförvaltningens initiativ

Skatteförvaltningen kan ändra på eget initiativ ett företags eller ett samfunds momsbeskattning eller arbetsgivarprestationer. Beskattningen kan ändras till både den skattskyldiges fördel och nackdel.

Anvisningarna på denna sida gäller alla företags- och samfundsformer. Samfund är exempelvis aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser.

Skatteförvaltningen kan inte ändra beskattningen om ärendet redan har avgjorts genom ett beslut på besvär. Skatteförvaltningen kan inte ändra på beskattningen till företagets eller samfundets fördel eller nackdel om det redan finns ett lagakraftvunnet beslut från förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen.

Skatteperioder som börjat 2017 eller senare

Fr.o.m. 2017 kan Skatteförvaltningen ändra på ett företags eller ett samfunds momsbeskattning och arbetsgivarprestationer inom en tidsfrist på tre år. Tidsfristen räknas från ingången av året efter skatteperiodens utgång. Om företagets eller samfundets räkenskapsperiod inte är ett kalenderår men skatteperioden är en kalendermånad, räknas tidsfristen från ingången av året efter räkenskapsperiodens utgång.

Det spelar ingen roll hurdant felet är eller vem som orsakat felet när beskattningen ska ändras. Beskattningen ändras inte om Skatteförvaltningen tidigare har utrett och uttryckligen avgjort ärendet. Beskattningen kan dock ändras om avgörandet har grundat sig i en felaktig eller bristfällig utredning eller om det i ärendet har framkommit en sådan ny utredning som kunde ha inverkat på ärendets utgång. Ett skrivfel, ett räknefel eller något annat därmed jämförbart fel kan alltid rättas inom tidsfristen även om ärendet redan hade avgjorts tidigare.

Tidsfristen för ändring av beskattningen kan i vissa situationer undantagsvis fortsättas. Om företaget eller samfundet är föremål för sådana kontrollåtgärder som Skatteförvaltningen vidtar till företagets och samfundets nackdel och som har längre tidsfrister, kan beskattningen samtidigt också ändras till företagets och samfundets fördel.

Med ett år fortsatt tidfrist

Skatteförvaltningen kan låta den allmänna tidsfristen på tre år omfatta ytterligare ett år om kontrollåtgärden har inletts exceptionellt sent på grund av uppgifter som fåtts av en annan myndighet eller någon annanstans ifrån eller om åtgärden kräver myndighetssamarbete. Tidsfristen kan omfatta ytterligare ett år också om företaget eller samfundet lämnar en anmälan eller en annan utredning som gäller saken exceptionellt sent eller om företaget eller samfundet avsevärt försvårar möjligheterna att utföra kontrollåtgärden.

Skatteförvaltningen fattar ett separat beslut om fortsatt tidsfrist för rättelse. Ett företag eller ett samfund kan inte separat söka ändring i ett beslut om fortsatt tidsfrist. Om företaget eller samfundet söker ändring i det egentliga rättelsebeslutet kan det också samtidigt begära ändring i den fortsatta tidsfristen.

Förlängd tidsfrist på sex år

Tidsfristen för ändring till den skattskyldiges nackdel kan förlängas till sex år om ändringen baserar sig på sådana uppgifter som inverkar på beskattning och som har erhållits vid internationellt utbyte av information. Förlängningen är dock inte möjlig om uppgifterna har erhållits vid automatiskt utbyte av information.

Beskattningen kan också ändras efter ovan nämnda tidsfrister om det är fråga om ett brottmål med ett åtal om skattebedrägeri.

Arbetsgivarprestationer: Skatteperioder som gått ut 2016 eller tidigare

Ett företag eller ett samfund kan påföras att betala arbetsgivarprestationer inom tidsfristen på 6 år räknat från utgången av det kalenderår då prestationen borde ha betalats. Arbetsgivarprestationer kan ändras till ett företags eller samfunds fördel inom en tidsfrist på fem år. Tidsfristen räknas från ingången av kalenderåret efter att beslutet fattats.

Det går att söka ändring i ett beslut som gjorts på Skatteförvaltningens initiativ

Du kan söka ändring i ett beslut som gjorts på Skatteförvaltningens initiativ genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Tidsfristen för begäran om omprövning beror på när ett beslut har fattats. Kontrollera alltid tiden för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som har bifogats till beslutet.

Tidsfristen för begäran om omprövning är dock alltid minst 60 dagar och den räknas från den dag då företaget eller samfundet har fått del av beslutet.

Se anvisningar för hur en begäran om omprövning görs.