Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skyldigheten att ge kvitto – Vanliga frågor

 

1 Hur stort kan straffet vara om man försummar skyldigheten att erbjuda kvitto?

Försummelseavgiften uppgår till minst 300 euro och högst 1 000 euro. När försummelseavgiftens storlek avvägs ska hänsyn tas till förfarandets art och till huruvida förfarandet har upprepats samt till värdet av den vara eller tjänst som försummelsen av skyldigheten att erbjuda kvitto gäller.

2 När behöver man inte ge kvitto?

Lagen tillämpas inte på:

  1. försäljning från automat
  2. verksamhet som avses i lotterilagstiftningen
  3. marknads- och torghandel utomhus, med undantag av detaljförsäljning och servering av alkoholdrycker
  4. elektronisk handel, betalning av räkningar och andra betalningssituationer där köparen kan betala varan eller tjänsten självständigt utan att näringsidkaren är närvarande.

3 Minskar skyldigheten att erbjuda kvitto på den gråa ekonomin?

Skyldigheten att ge kvitto är ett stort steg framåt i bekämpningen av den grå ekonomin. I företagens ekonomiförvaltning går man mot fullständig automation genom att ta i bruk elektroniska kvitton och fakturor i ett strukturerat format. Behoven för små och medelstora företag bedöms i samband med ändringen.

4 Hur undanhålls inkomsterna oftast?

Inom arbetskraftsintensiva branscher är den vanliga formen av grå ekonomi försäljning förbi bokföringen, d.v.s. svart försäljning. Med svart försäljning avses då i huvudsak privatpersoners kontanta köp av varor eller tjänster som inte införs i företagets bokföring så som de ska.

5 Hur kan undanhållandet av inkomster förebyggas?

Var och en kan förebygga undanhållandet av inkomster genom att be om ett kvitto för sina inköp.

OECD har tagit fram en lista över åtgärder för bekämpning av grå ekonomi, vilka omfattar bl.a.:

  • myndigheternas gemensamma strategi för bekämpning av den grå ekonomin och utbildning av anställda
  • kommunikationsprogram för alla parter om verksamhetens olaglighet och följder
  • uppdaterad lagstiftning för kontroll och granskning av kassasystem
  • kriminalisering av innehav, tillverkning, installation, användning och försäljning av program för manipulering av kassasystem.

6 Hur kan jag överklaga en försummelseavgift som påförts mig?

Omprövning av ett beslut att påföra en försummelseavgift kan begäras hos den tillsynsmyndighet som fattade beslutet. Ett beslut som har fattats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

7 Måste man ha en kassamaskin?

Kassamaskin är inte obligatorisk. Det finns också andra tekniska maskiner för att ge ett kvitto. Kvittot kan också vara handskrivet.

8 Vilka uppgifter ska kvittot innehålla?

Kvittot ska innehålla näringsidkarens namn, kontaktinformation och FO-nummer, datum då kvittot getts och kvittots identifikationsnummer, den sålda mängden och arten av varor och arten av tjänster, det belopp som har betalats för varorna eller tjänsterna samt mervärdesskattebeloppet och skattesatsen för dessa. På skatt.fi/komihagkvittot finns ett exempelkvitto.

9 Vad är identifikationsnumret på kvittot?

Identifikationsnumret på kvittot är ett löpande nummer som identifierar kvittot. Samtidigt säkerställs att kvittona är löpande och att inga kvitton har lämnats utanför bokföringen i samband med inkomstföringen.

10 Kan kvittot vara handskrivet?

Kvitton kan också skrivas för hand.

11 Måste man skriva ett kvitto fastän kunden inte vill ha det?

Företag och näringsidkare måste alltid erbjuda kunden ett kvitto på betalningen om inköpet betalas med kontanter. Man kan också erbjuda ett kvitto som kan tas emot i elektronisk form. Kunden behöver inte ta emot kvittot och då behöver kvittot inte heller skrivas ut.  Betalningstransaktionen är en del av företagets affärstransaktion och måste därför alltid bokföras.

12 Måste kvittot för försäljningstransaktionen  alltid vara med i bokföringen eller räcker det med att betalningstransaktionen har införts i bokföringen?

Affärshändelser ska bokföras så att de uppgifter som behövs för att fullgöra skattskyldigheten framgår av bokföringen. Kontantbetalningar bokförs utan dröjsmål i rätt ordning enligt dag.

Om kvittot ges med en kassamaskin, ska kassamaskinens försäljningsrapport bifogas till bokföringen som verifikat. Om kvittot ges på annat sätt, ska en kopia av kvittona bifogas till bokföringen. Man ska kunna fastställa sambandet mellan affärstransaktionen, verifikationen och bokföringen utan svårigheter.

13 Ska man erbjuda kvitto på en marknad om försäljningen sker inomhus t.ex. i ett mässcenter men det också samtidigt pågår försäljning utomhus? Måste man erbjuda kvitto om man säljer från en flyttbar kiosk utomhus?

Utomhus kan det vara osäkert och svårt att använda kassamaskiner på grund av väderomständigheterna och utrustningen på försäljningsstället. Servering och försäljning av alkoholdrycker utomhus hör dock till lagens tillämpningsområde. När försäljningen sker inomhus ska man alltid erbjuda kunden ett kvitto. En kiosk på ett torg eller en marknad anses inte idka sin verksamhet utomhus om byggnaden och verksamheten är permanent. Kiosken kan vara flyttbar. Kvitto måste ändå erbjudas.

Torg- och marknadsförsäljning syftar på försäljning av varor eller tjänster på ett torg eller jämförbart område. Temporära stånd och tälttak rivs alltid om kvällarna efter torgtid. Med marknader avses kortvariga evenemang under omständigheter som motsvarar torgförsäljning. De ordnas under tidpunkter som bestämts i förväg, antingen en gång eller några gånger om året. Festivaler och andra sommarevenemang utomhus likställs med torg- och marknadsförsäljning, varför kunderna inte behöver få kvitto.

Särskilt sommartid har många företag försäljning på gården till sina affärslokaler. Det är också vanligt att kunderna betalar även de köp de gör utomhus inne i affären. I dessa fall rör det sig inte om torg- eller marknadsförsäljning utomhus och därför ska kunden få kvitto för köp med kontanter eller betalkort.

14 Hur ska man göra när olika firmanamn använder samma kassamaskin?

På betalningskvittot ska synas kontaktuppgifterna och FO-numret för det företag som säljer tjänster och varor till kunden. Ibland används en och samma kassamaskin av flera företag som organiserat affärsverksamheten sinsemellan på olika sätt. Kundernas betalningar införs i samma kassamaskin men de fördelas mellan företagarna, t.ex. med hjälp av personens namn. Dessutom har företagarna ingått avtal om fördelning av hyror och övriga kostnader.

15 Måste kvitto erbjudas om restaurangens dörrvakt eller portier har timlön och själv får behålla garderobsavgiften? Hur är det om restaurangen själv behåller avgiften? Måste dörrvakter som är självständiga företagare erbjuda kvitto på dricks eller garderobsavgifter som ges frivilligt?

Man ska erbjuda kunden ett kvitto på garderobsavgiften när dörrvakten hör till restaurangens personal. Om dörrvakten är en självständig företagare ska räkenskapsperiodens omsättning beaktas. Förutsättningen är att omsättningen överstiger 8 500 euro. Kvitto ska också ges på dricks eftersom egenföretagarens alla inkomster beskattas enligt NärSkL.

16 Ska kvitto erbjudas då ett allmännyttigt samfund har befriats från att betala inkomstskatt?

Ja, kunden ska erbjudas kvitto för kontantköp som anknyter till näringsverksamhet även om Skatteförvaltningen befriat säljaren från betalning av inkomstskatt (ikraftvarande beslut om skattelättnad). Allmännyttiga samfund ska i sin näringsverksamhet ge sina kunder kvitto om omsättningen överskrider 10 000 euro under räkenskapsperioden.

17 Ska den som idkar taxitrafik ge ett kvitto till kunden?

För transporter inom taxibranschen ska man föra kördagbok om bilen inte har en taxameter med kvittoutskrivare. Kördagboken (eller rapporten från kvittoutskrivaren) ska innehålla en specifikation av körinkomsterna och uppgifterna om det sammanlagda kilometerantalet från ingången av skatteåret.

Inkomsterna av körningar ska indelas i körinkomster i kontanter, på kredit och övriga inkomster. Antalet körkilometer ska däremot indelas i yrkeskörningar, icke inkomstbringande yrkeskörningar, privata körningar och övriga körningar.

Om den skattskyldige använder en taxameter som är försedd med kvittoutskrivare, utgör rapporterna från kvittoutskrivaren körjournalen.