Lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning (658/2013)

Lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning (www.finlex.fi) med anslutande lag om ändring av lagen om verkställighet av böter har antagits av riksdagen den 30 augusti 2013 och träder i kraft den 1 januari 2014.

Tillsynen över lagen utövas i första hand av Skatteförvaltningen och Polisförvaltningen. Dessutom kontrollerar alkoholinspektörerna vid regionförvaltningsverken efterlevnaden av lagen på serveringsställen där innehavare av serveringstillstånd serverar alkoholdrycker. Försummelseavgifterna verkställs av Rättsregistercentralen.

Lagens centrala innehåll

Näringsidkaren ska erbjuda den som köper en vara eller en tjänst ett kvitto på betalningen, om inköpet betalas med kontanter eller om ett betalningssätt som är jämförbart med kontant betalning används. Kvittot kan erbjudas också i elektronisk form. Lagen gäller näringsidkare inom alla branscher om deras omsättning för en räkenskapsperiod överstiger 8 500 euro (fr.o.m. 1.1.2016 är gränsen 10 000 euro).

Kvittot ska innehålla följande uppgifter:

  1. näringsidkarens namn, kontaktuppgifter och FO-nummer
  2. datum då kvittot har tagits fram
  3. kvittots identifikationsnummer eller annan uppgift som identifierar kvittot
  4. mängden och arten av varor samt arten av tjänster som har sålts
  5. det belopp som har betalats för varorna eller tjänsterna samt beloppet av mervärdesskatt enligt skattesats eller grunden för mervärdeskatt enligt skattesats.

Lagen tillämpas inte på:

  1. försäljning från automat
  2. verksamhet som avses i lotterilagstiftningen
  3. marknads- och torghandel utomhus, med undantag av detaljförsäljning och servering av alkoholdrycker
  4. elektronisk handel, betalning av räkningar och andra betalningssituationer där köparen kan betala varan eller tjänsten självständigt utan att näringsidkaren är närvarande.

Försummelseavgift:
Tillsynsmyndigheten kan påföra näringsidkaren en försummelseavgift om denna har försummat skyldigheten att erbjuda kvitto. Försummelseavgiften uppgår till minst 300 euro och högst 1  000 euro.

Tillsyn och testköp

För att kunna utöva tillsyn över att skyldigheten att erbjuda kvitto fullgörs och för att kunna påföra försummelseavgift får tillsynsmyndigheten oberoende av sekretessbestämmelserna lämna uppgifter om sina tillsynsåtgärder och om påförande av försummelseavgifter till en annan tillsynsmyndighet.

Tillsynsmyndigheterna har rätt att övervaka att skyldigheten att erbjuda kvitto fullgörs i lokaler där näringsidkare som omfattas eller kan antas vara omfattade av skyldigheterna enligt lagen i fråga bedriver verksamhet.

Eftersom en del av kontantförsäljningar sker i näringsidkarens hem eller i dess omedelbara närhet begränsar grundlagens bestämmelser om hemfrid möjligheterna till insyn. I utrymmen som används för boende av permanent natur får inspektion företas endast om näringsverksamhet faktiskt bedrivs i dessa utrymmen och om det finns grundad anledning att misstänka att brott mot lagen i fråga har begåtts eller kommer att begås. Inspektionen ska dessutom vara nödvändig för utredning av om skyldigheten att erbjuda kvitto iakttas.

Tillsynsmyndigheten har rätt att göra testköp i tillsynssyfte om det finns grundad anledning att misstänka att brott mot lagen i fråga har begåtts eller kommer att begås. Testköpet ska vara nödvändigt för utredning av om skyldigheten att erbjuda kvitto iakttas.

Omprövning av försummelseavgiften

Omprövning får sökas hos tillsynsmyndigheten. Därefter får ett beslut överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen och vidare hos högsta förvaltningsdomstolen om denna beviljar besvärstillstånd.