Ansökan om förhandsavgörande och dispens – öppet bolag och kommanditbolag

Öppna bolag och kommanditbolag kan i många skattefrågor på förhand få ett förhandsavgörande från Skatteförvaltningen. Dessa utgör bindande beslut om Skatteförvaltningens förfarande vid verkställandet av beskattningen i ett enskilt skatteärende. Ansökan kan formuleras fritt, men ska lämnas skriftligen. Beslutet är avgiftsbelagt.

Ett förhandsavgörande kan sökas för beskattningen 

I frågor som gäller inkomstbeskattning av en sammanslutning kan ett förhandsavgörande sökas hos Skatteförvaltningen.

För momsbeskattningen kan ett förhandsavgörande om hur lagen tillämpas på sökandens enskilda affärsverksamhet sökas hos Skatteförvaltningen. I momsärenden kan också skriftlig, avgiftsfri handledning ansökas. Ett avgiftsbelagt förhandsavgörande kan överklagas genom besvär, men i fråga om den skriftliga handledningen finns inte denna möjlighet.

För punktbeskattningen får ett förhandsavgörande sökas på den punktskatt som betalas för en produkt eller om en verksamhets skattepliktighet. Förhandsavgörandet kan bara meddelas sökande, som deklarerar och betalar punktskatt. Det meddelas alltså inte t.ex. en slutanvändare som betalat punktskatten som en del av inköpspriset för produkten och som ansöker om återbäring av skatt. Ett förhandsavgörande om punktskatten kan ansökas också då beskattningen verkställs enligt tullbestämmelserna. Då riktas ansökan dock till Tullen.

För bilbeskattningen får ett förhandsavgörande sökas om hur bilbeskattningslagen ska tillämpas på sökandens fordon. Ett förhandsavgörande kan även ges om ett fordons  beskattningsvärde.

Ett förhandsavgörande kan också sökas om exempelvis frågor kring följande skatteslag:

  • överlåtelseskatt
  • fastighetsskatt
  • förskottsuppbörd och arbetsgivarens socialskyddsavgift
  • försäkringspremieskatt.

Förhandsavgörande kan sökas enbart i en fråga som gäller den egna beskattningen. I fråga om ärenden av allmän karaktär kan man inte få ett bindande förhandsavgörande.

Dispens kan i samband med ägarbyte sökas för avdrag av förluster

Om exempelvis mer än hälften av innehavet av andelar i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag byts, förlorar bolaget rätten att använda förlusterna från föregående år. Ett öppet bolag eller ett kommanditbolag kan ändå ansöka om dispens för att kunna dra av förlusterna.

Ansökan kan lämnas enbart av det öppna bolag eller kommanditbolag vars förluster det är fråga om. För beviljandet av dispens krävs att det öppna bolagets eller kommanditbolagets verksamhet fortsätter och att särskilda skäl i anknytning till ägarbytet föreligger för dispensen. Läs närmare om ansökan om dispens.

Hur görs ansökan?

Ansökan om förhandsavgörande eller dispens ska göras skriftligen. Av ansökan ska så klart som möjligt framgå den beskattningsfråga för vilken ett bindande beslut eller avgörande söks. Ansökan ska också innehålla en utredning av alla faktorer som krävs för att avgöra ärendet. Om ansökan gäller punktskatt som ska betalas på en ny produkt, ska ansökan innehålla en tillräcklig redogörelse för produkten, dess sammansättning och egenskaper. Skicka vid behov också ett produktprov för Tullaboratoriet.

Ansök om förhandsavgörande eller dispens i MinSkatt

Se anvisningarna för MinSkatt.

I MinSkatt kan du ansöka om ett förhandsavgörande exempelvis för inkomstbeskattning, momsbeskattning, punktbeskattning och arbetsgivarprestationer. 

Om du lämnar ansökan på papper ska du skicka ansökan tillsammans med ett följebrev. På blanketten har antecknats adressen dit ansökan skickas.

Ett enskilt förhandsavgörande kan man på kundens begäran låta bli att publicera i kundens MinSkatt.

Tidsfristen för ansökningarna

En ansökan om förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattning måste lämnas innan inlämningstiden för skattedeklarationen går ut. Inlämningstiden för ansökan om förhandsavgörande förlängs inte, även om uppskov med inlämningen av skattedeklarationen i något enskilt fall hade beviljats.

I fråga om andra skatteslag finns det ingen tidsfrist för ansökan om förhandsavgöranden. Det finns ändå skäl att lämna ansökan innan skatten eller avgiften som tas upp i ansökan borde ha betalats.

I lagen bestäms ingen tidsfrist för ansökan om dispens. Dispens kan sökas antingen före eller efter ägarbytet. 

Ansökan kan kompletteras under behandlingstiden

Sökanden kan under behandlingen komplettera sin ansökan och lämna in sådana handlingar som Skatteförvaltningen behöver för att kunna avgöra ärendet. Ansökningarna om förhandsavgörande och dispens behandlas så snabbt som möjligt efter att alla nödvändiga utredningar och handlingar lämnats till Skatteförvaltningen.

Sökanden kan under behandlingen skriftligen återkalla sin ansökan. Skatteförvaltningen fattar ett skriftligt beslut om återkallandet av beslutet och tar ut en behandlingsavgift för beslutet. Behandlingsavgiften tas inte ut om kunden återkallar ansökan innan den har tagits till behandling.

Meddelande och tillämpning av beslutet

Skatteförvaltningen meddelar ett skriftligt, avgiftsbelagt beslut på ansökan. Beslutet skickas till den adress sökanden har i Skatteförvaltningens register. I ansökan kan sökanden också särskilt ange en annan adress (en processadress) som beslutet önskas till. Skatteförvaltningen skickar beslutet till denna adress. En faktura på besluts- eller behandlingsavgiften skickas till sökanden.

I bilbeskattningen meddelas förhandsavgörandet för en viss tid, dock högst till utgången av det kalenderår som följer på meddelandet av förhandsavgörandet. Ett undantag är ett avgörande om fordonets beskattningsvärde som meddelas för en tre månaders tid fr.o.m. beslutsdagen.

Skatteförvaltningen iakttar beslutet vid beskattningen, om sökanden kräver det. Sökanden kan framställa ett fritt formulerat yrkande (sökanden harkan exempelvis antecknat yrkandetskriva sitt yrkande i skattedeklarationen eller bifogat beslutetbifoga ett beslut om förhandsbeskedförhandsavgörande till skattedeklarationen).

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande om punktbeskattning ska med bindande verkan iakttas när sökanden punktbeskattas i Finland under ett år från ingången av nästa kalendermånad efter den dag då förhandsavgörandet gavs, om inte den bestämmelse som då tillämpades ändras medan avgörandet gäller eller om inte Skatteförvaltningen har återkallat förhandsavgörandet på grund av att tolkningen av bestämmelsen ändrats genom en rättskipningsmyndighets beslut eller av något annat särskilt skäl. Om förhandsavgörandet återkallas, kan sökanden skriftligen yrka på att förhandsavgörandet ska iakttas för två månader från ingången av den månad som följer efter den månad då återkallelsen meddelades sökanden för kännedom.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande som gäller bilbeskattningen ska på sökandens yrkande iakttas med bindande verkan för den tid för vilken det har meddelats.

Tillämpningen av ett bindande beslut eller avgörande förutsätter att de verkliga förhållandena vid verkställandet av beskattningen har motsvarat situationen som framlagts i ansökan.

Närmare information om framställandet och behandlingen av ansökan om förhandsavgörande och dispens finns i Skatteförvaltningens anvisning Att göra en ansökan om förhandsavgörande och undantagstillstånd och att meddela beslut i ärendet.

Sökande av ändring i förhandsavgörande och dispens

Ändring i Skatteförvaltningens förhandsavgörande kan överklagas. En besvärsanvisning bifogas ska ansökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Tiden för sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Som bilaga till förhandsavgörandet eller beslutetfår sökanden en besvärsanvisning som innehåller närmare instruktioner om sökande av ändring. Ett beslut av Skatteförvaltningen om att inte meddela förhandsavgörande får inte överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Ändring i ett beslut om dispens till sökanden. Anvisningenska ansökas hos skatterättelsenämnden. Tiden för att lämna en begäran om omprövning är 60 dagar från delfåendet av beslutet. Som bilaga till beslutet om dispens får sökanden en besvärsanvisning som innehåller närmare instruktioner om sökande av ändring, exempelvis om vart besväret ska sändas och inom vilken tid detta ska göras..

Förhandsavgörandet och iakttagandet av detta inverkar å andra sidan inte på den allmänna rätten att söka ändring i beskattningen. Ett öppet bolag eller ett kommanditbolag kan ändå söka ändring i sin egen beskattning på normalt sätt även om man i beskattningen förfarit enligt förhandsavgörandet.