Ansökan om förhandsavgörande – föreningar och stiftelser

I frågor som gäller inkomstbeskattningen kan föreningar och stiftelser i förväg söka ett förhandsavgörande hos Skatteförvaltningen. Ett förhandsavgörande är ett bindande beslut om hur Skatteförvaltningen kommer att förfara vid verkställandet av beskattningen i ett enskilt skatteärende.

För momsbeskattningen kan man hos Skatteförvaltningen söka ett förhandsavgörande om hur lagen tillämpas på en enskild affärstransaktion som sökanden genomför. I momsärenden kan man även ansöka om skriftlig, avgiftsfri handledning. Ett avgiftsbelagt förhandsavgörande kan överklagas genom besvär, men i fråga om den skriftliga handledningen finns inte denna möjlighet.

För punktbeskattningen får ett förhandsavgörande sökas på den punktskatt som betalas för en produkt eller om en verksamhets skattepliktighet. Förhandsavgörandet kan bara meddelas sökande, som deklarerar och betalar punktskatt. Det meddelas alltså inte t.ex. en slutanvändare som betalat punktskatten som en del av inköpspriset för produkten och som ansöker om återbäring av skatt. Ett förhandsavgörande om punktskatten kan ansökas också då beskattningen verkställs enligt tullbestämmelserna. Då riktas ansökan dock till Tullen.

För bilbeskattningen får ett förhandsavgörande sökas om hur bilbeskattningslagen ska tillämpas på sökandens fordon. Ett förhandsavgörande kan även ges om ett fordons  beskattningsvärde.

Förhandsavgörande kan också sökas för andra skatteslag, exempelvis i frågor som gäller följande skatteslag:

 • överlåtelseskatt 
 • fastighetsskatt 
 • förskottsuppbörd och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift.

Ett beslut om förhandsavgörande är avgiftsbelagt. Ytterligare information om avgifterna för besluten (prislista).

Hur ansöker man?

Förhandsavgörande eller skriftlig handledning kan sökas elektroniskt i MinSkatt.

 • Ansök om förhandsavgörande i MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

Du kan även lämna en fritt formulerad skriftlig ansökan och skicka den per post. Skicka ansökan som en bilaga till ett följebrev. Ansökan ska undertecknas. Undertecknaren ska ha namnteckningsrätt i föreningen eller stiftelsen eller rätt att företräda sökanden exempelvis med en fullmakt. Fullmakten ska bifogas till ansökan.

Ett enskilt förhandsavgörande kan man på kundens begäran låta bli att publicera i kundens MinSkatt.

Av ansökan ska framgå 

 • den ansökande föreningens eller stiftelsens namn och FO-nummer 
 • en kort presentation av föreningen eller stiftelsen och dess verksamhet
 • så detaljerat som möjligt den skattefråga för vilken ett bindande beslut eller avgörande söks 
 • utredningar av allt som är nödvändigt för avgörande av frågan, exempelvis ett avtalsdokument eller en beskrivning av fakta (till exempel bakgrunden till åtgärden, delaktiga och syftet med åtgärden) 
 • Om ansökan gäller punktskatt som ska betalas på en ny produkt, ska ansökan innehålla en tillräcklig redogörelse för produkten, dess sammansättning och egenskaper. Skicka vid behov också ett produktprov för Tullaboratoriet

 • för vilka år förhandsavgörande söks 
 • namnet på den person som ger mer information samt hens kontaktuppgifter.

Förhandsavgörande kan sökas endast i frågor som gäller en förenings eller en stiftelses egen beskattning. När det gäller ärenden av allmän karaktär kan man inte få ett bindande förhandsavgörande.

Observera tidsfristen för ansökan

En ansökan om förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattningen måste lämnas före den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen. Tidsfristen för ansökan om förhandsavgörande förlängs inte, även om uppskov med inlämningen av skattedeklarationen har beviljats.

I fråga om andra skatteslag finns det ingen tidsfrist för ansökan om förhandsavgörande eller skriftlig handledning. Det är ändå bra att lämna ansökan innan den skatt eller avgift som ansökan gäller borde ha betalats.

Komplettering av en ansökan och behandlingstid

Sökanden kan vid behov komplettera sin ansökan under behandlingstiden och lämna in sådana dokument som Skatteförvaltningen behöver för att behandla ärendet. Skatteförvaltningen behandlar ansökningarna så snart som möjligt efter att ha fått alla nödvändiga utredningar och dokument.

Sökanden kan under behandlingen skriftligen återkalla sin ansökan. Skatteförvaltningen fattar ett skriftligt beslut om återkallandet av ansökan.

Meddelande och tillämpning av beslutet

Skatteförvaltningen meddelar ett skriftligt, avgiftsbelagt beslut på ansökan. Beslut som meddelats i november 2017 eller senare kan även läsas i MinSkatt. Förhandsavgöranden som gäller punktbeskattning och bilbeskattning visas i MinSkatt om beslutet har meddelats 1.1.2021 eller därefter.

Förhandsavgöranden meddelas för viss tid. Ett förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattningen är i kraft under högst det skatteår som utgår under kalenderåret som följer efter det att förhandsavgörandet har meddelats. Ett förhandsavgörande om andra skatteslag kan meddelas förutom för skatteåret även för följande år. Undantag utgör dock förhandsavgöranden som gäller kostnadsersättningar och värdering av naturaförmåner. Sådana meddelas alltid bara för innevarande år.

I bilbeskattningen meddelas förhandsavgörandet för en viss tid, dock högst till utgången av det kalenderår som följer på meddelandet av förhandsavgörandet. Ett undantag är ett avgörande om fordonets beskattningsvärde som meddelas för en tre månaders tid fr.o.m. beslutsdagen.

Skatteförvaltningen följer beslutet vid beskattningen, om sökanden yrkar på det.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande om punktbeskattning ska med bindande verkan iakttas när sökanden punktbeskattas i Finland under ett år från ingången av nästa kalendermånad efter den dag då förhandsavgörandet gavs, om inte den bestämmelse som då tillämpades ändras medan avgörandet gäller eller om inte Skatteförvaltningen har återkallat förhandsavgörandet på grund av att tolkningen av bestämmelsen ändrats genom en rättskipningsmyndighets beslut eller av något annat särskilt skäl. Om förhandsavgörandet återkallas, kan sökanden skriftligen yrka på att förhandsavgörandet ska iakttas för två månader från ingången av den månad som följer efter den månad då återkallelsen meddelades sökanden för kännedom.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande som gäller bilbeskattningen ska på sökandens yrkande iakttas med bindande verkan för den tid för vilken det har meddelats.

Tillämpningen av ett bindande beslut eller avgörande förutsätter att den situation som återges i ansökan motsvarar de verkliga omständigheterna.

Närmare information om hur man gör en ansökan om förhandsavgörande och hur den behandlas.