Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ansökan om förhandsavgörande som gäller företagsomstrukturering – fusion, fission, verksamhetsöverlåtelse och aktiebyte

Om du vill veta skattepåföljderna av en företagsomstrukturering, kan du hos Skatteförvaltningen ansöka om förhandsavgörande. Du ska till ansökan bifoga alla de uppgifter och bilagor som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Beakta särskilt följande faktorer som gäller företagsomstruktureringar. En omsorgsfullt upprättad ansökan kan behandlas snabbare. Läs mer om ansökan och behandling av ett förhandsavgörande.

Innehållet i ansökan

I ansökan ska du ange alla omständigheter och fakta som gäller beskattningsfrågan. Skatteförvaltningen avgör ärendet genom att tillämpa gällande lagstiftning och andra rättskällor.

1

Ställ en preciserad fråga i ansökan

I ansökan om förhandsavgörande ska du ställa en preciserad fråga om beskattningen. Frågan ska gälla sökandens egen beskattning och avgörandet ska direkt inverka på den skatt som fastställs för sökanden. En specifik fråga kan t.ex. vara följande:

 • Ska bestämmelserna i 52 a och 52 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet tillämpas på fusionen?
 • Ska bestämmelserna i 52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet tillämpas på fissionen.
 • Ska bestämmelserna i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet tillämpas på överlåtelsen när bolaget på det sätt som beskrivs nedan överlåter en verksamhetsgren genom apportöverlåtelse till ett aktiebolag som grundas på nytt och som i vederlag får nya aktier som emitterats av det övertagande bolaget?
 • Ska det på överlåtelsen, där sökanden på det sätt som beskrivs nedan överlåter mer än hälften av aktierna i sitt bolag genom aktiebyte till ett aktiebolag som grundas före aktiebytet och får i vederlag nya aktier som det övertagande aktiebolaget emitterat, tillämpas bestämmelserna om aktiebyte enligt 52 f § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, vilket betyder att vinst eller förlust vid aktiebytet inte betraktas som skattepliktig inkomst eller avdragbar utgift för sökanden enligt 45 § 5 mom. i inkomstskattelagen?
2

Ge en utredning om den planerade företagsomstruktureringen

Ange i ansökan en utredning om den planerade företagsomstruktureringen. Av utredningen ska framgå följande uppgifter:

 • i omstruktureringen delaktiga bolag och delägare
 • koncern- och ägarstrukturen före och efter den planerade företagsomstruktureringen
 • utredning av det vederlag som används i omstruktureringen och grunderna för det
 • företagsekonomiska orsaker till företagsomstruktureringen
 • utredning av bolagets eller bolagens verksamhet före företagsomstruktureringen och efter den
 • då företagsomstruktureringen är en del av helheten av flera successiva företagsomstruktureringar eller rättshandlingar, en utredning av de åtgärder som föregår företagsomstruktureringen och av de åtgärder som följer den oavsett om de redan har genomförts eller om de ännu är under planering.
 • i fråga om fission en utredning om hur bolagets tillgångar och skulder vid total fission kommer att fördelas mellan de övertagande bolagen
 • i fråga om verksamhetsöverlåtelse och partiell fission en utredning om den verksamhetsgren som ska överlåtas och den verksamhetsgren som blir kvar i det överlåtande bolaget inklusive bl.a.
  • uppgifter om tillgångar, skulder och reserver i den verksamhetsgren som överlåter helheten och i den verksamhetsgren som tar över helheten
  • uppgifter om att personalen och avtalen överförs till det övertagande bolaget eller om att de blir kvar i det ursprungliga bolaget
  • en utredning om att den verksamhetsgren som överförs bildar en självständig ekonomisk enhet och som självständigt kan bedriva näringsverksamhet
 • i fråga om aktiebyte, utredning om hur aktievärdet har fastställt i det bolag som aktiebytet gäller
3

Bifoga bilagorna till ansökan

Bifoga till ansökan åtminstone följande bilagor som i regel behövs för att ärendet ska kunna avgöras:

 • en kopia av det senaste bokslutet
 • en kopia av fusions- eller fissionsplanen, om en sådan redan har upprättats
 • en kopia av revisorns utlåtande om fusions- eller fissionsplan, om ett utlåtande redan har upprättats
 • övriga avtal eller utkast till avtal som hänför sig till omstruktureringen i väsentlig grad

Förhandsavgörandet är avgiftsbelagt

Beslutet om förhandsavgörande är avgiftsbelagt. Observera också att vi i anslutning till avgiften för förhandsavgörande också kan ta ut en separat behandlingsavgift om vi är tvungna att be om mer än ringa tilläggsuppgifter.

Läs mer om avgiftsbelagda förhandsavgöranden:

Sidan har senast uppdaterats 30.9.2022