Sökande av ändring i förhandsavgöranden och dispenser – aktiebolag och andelslag

Aktiebolag och andelslag kan söka ändring i Skatteförvaltningens bindande förhandsavgöranden och dispenser.

Ändring kan sökas i ett förhandsavgörande som gäller en enskild beskattningsfråga. Förhandsavgörandet och iakttagandet av det inverkar inte på den allmänna rätten att söka ändring i beskattningen. Ett aktiebolag eller ett andelslag kan således söka ändring i ett beskattningsbeslut på normalt sätt trots att man i beskattningen förfarit enligt förhandsavgörandet.

Ändring kan också sökas i ett beslut om dispens för avdrag av förluster eller användningen av gottgörelse för bolagsskatt.

Ändring i Skatteförvaltningens förhandsavgörande ska sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Tiden för sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Som bilaga till förhandsavgörandet får sökanden en besvärsanvisning som innehåller närmare anvisningar för ändringssökande. I vissa situationer kan Skatteförvaltningen besluta att inte meddela förhandsavgörande. Sådant beslut kan inte överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. 

Man ska söka ändring i beslutet om dispens genom att lämna en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden. Tiden för att lämna en begäran om omprövning är 60 dagar från delfåendet av beslutet. Som bilaga till beslutet om dispens får sökanden en anvisning för ändringssökande som innehåller närmare anvisningar om ändringssökande.

Också Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har rätt att söka ändring i Skatteförvaltningens förhandsavgörande och dispensbeslut. Tidsfristen för sökande av ändring räknas från att beslutet fattats.