Avgift för förhandsavgöranden och beslut om dispens – aktiebolag och andelslag

Skatteförvaltningen tar ut en avgift för förhandsavgöranden och beslut om dispens som meddelats aktiebolag och andelslag.

Beslutsavgift och behandlingsavgift

Aktiebolag och andelslag kan hos Skatteförvaltningen ansöka om förhandsavgörande för beskattningen. Dessutom kan dispens sökas för avdrag av förluster eller användning av gottgörelse för bolagsskatt. I dessa ärenden är Skatteförvaltningens beslut avgiftsbelagda.

En beslutsavgift tas ut då ett förhandsavgörande eller ett beslut om dispens meddelas om en fråga som framställts i ansökan. Om flera förhandsavgöranden meddelas för en ansökan och dessa anknyter till en och samma ärendehelhet tas bara halva avgiften ut för varje förhandsavgörande. Avgiften är dock högst lika stor som avgiften för omfattande utredningsarbete. Avgiften för ett beslut som innehåller flera förhandsavgöranden om punktskatt är dock minst till sitt belopp lika stor som det dyraste förhandsavgörandets belopp och högst 2 520 €.

En behandlingsavgift tas ut om Skatteförvaltningen inte meddelar något förhandsavgörande eller beslut om dispens i ärendet, om ansökan avvisas utan prövning, eller om kunden återtar sin ansökan.

En behandlingsavgift kan påföras utöver beslutsavgiften om ansökan inte innehåller någon specifik fråga eller den inte innehåller sådan utredning som behövs för att ärendet ska kunna avgöras och Skatteförvaltningen måste begära mer än ringa tilläggsutredning.

Tariff

Förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattning då sökanden är ett aktiebolag eller ett andelslag 1 260 euro
- förhandsavgöranden som ingår i en och samma ärendehelhet 630 euro
Förhandsavgörande som kräver synnerligen omfattande utredning (beredningen av förhandsavgörandet kräver över 30 timmar expertarbete) 2 520 euro
Andra förhandsavgöranden
Momsbeskattning 255 euro
- förhandsavgöranden som ingår i en och samma ärendehelhet 127,50 euro
Arvs- eller gåvobeskattning, fastighetsbeskattning, överlåtelsebeskattning eller lotteribeskattning 425 euro
- förhandsavgöranden som ingår i en och samma ärendehelhet 212,50 euro
Förskottsuppbörd eller arbetsgivarens socialskyddsavgift 145 euro
- förhandsavgöranden som ingår i en och samma ärendehelhet 72,50 euro
Begränsat skattskyldigas källskatt eller källskatt på ränteinkomst 255 euro
- förhandsavgöranden som ingår i en och samma ärendehelhet 127,50 euro
Förhandsavgörande om något annat skatteärende 425 euro
- förhandsavgöranden som ingår i en och samma ärendehelhet 212,50 euro

Behandlingsavgift tas ut, om

  • Skatteförvaltningen inte meddelar något avgörande i ärendet
  • ansökan inte tas till prövning
  • kunden återtar sin ansökan
  • Skatteförvaltningen begär mer än ringa tilläggsutredning
120 euro
Beslut om rätten att dra av förlust i inkomstbeskattningen 575 euro

Beslut om rätten att dra av oanvända gottgörelser för bolagsskatt i inkomstbeskattningen

575 euro