Ansökan om förhandsavgörande och dispens – aktiebolag och andelslag

Aktiebolag och andelslag kan i många skattefrågor i förväg få ett förhandsavgörande från Skatteförvaltningen. Förhandsavgöranden är bindande beslut om hur Skatteförvaltningen avgör enskilda skatteärenden. Ansökan kan formuleras fritt, men ska lämnas skriftligen. Beslutet är avgiftsbelagt. 

Ett förhandsavgörande kan sökas för beskattningen

Ett förhandsavgörande kan sökas i frågor som gäller ett aktiebolags eller andelslags inkomstbeskattning.

För momsbeskattningen kan ett förhandsavgörande sökas om hur lagen ska tillämpas på en enskild affärstransaktion som sökanden genomför. I momsärenden kan också skriftlig, avgiftsfri handledning sökas. Ett avgiftsbelagt förhandsavgörande får överklagas genom besvär, men i fråga om den skriftliga handledningen finns inte denna möjlighet.

För punktbeskattningen får ett förhandsavgörande sökas på den punktskatt som betalas för en produkt eller om en verksamhets skattepliktighet. Förhandsavgörandet kan bara meddelas sökande, som deklarerar och betalar punktskatt. Det meddelas alltså inte t.ex. en slutanvändare som betalat punktskatten som en del av inköpspriset för produkten och som ansöker om återbäring av skatt. Ett förhandsavgörande om punktskatten kan ansökas också då beskattningen verkställs enligt tullbestämmelserna. Då riktas ansökan dock till Tullen.

För bilbeskattningen får ett förhandsavgörande sökas om hur bilbeskattningslagen ska tillämpas på sökandens fordon. Ett förhandsavgörande kan även ges om ett fordons  beskattningsvärde.

Ett förhandsavgörande kan också sökas för andra skattelag, exempelvis i frågor som gäller följande skattelag:

  • överlåtelseskatt
  • fastighetsskatt
  • förskottsuppbörd och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
  • försäkringspremieskatt.

Ett förhandsavgörande kan sökas enbart i ärenden som gäller ett aktiebolags eller andelslags egen beskattning. I ärenden av allmän karaktär kan man inte få ett bindande förhandsavgörande.

I samband med ägarbyte kan dispens sökas för avdrag av förluster

Om över hälften av ett aktiebolags aktier eller ett andelslags andelar har bytt ägare av någon annan orsak än genom arv eller testamente, förlorar aktiebolaget eller andelslaget sin rätt att dra av de föregående årens förluster i beskattningen. Aktiebolaget eller andelslaget kan dock söka dispens för att få göra avdrag för förlusterna trots ägarbytet.

Ansökan kan lämnas av det aktiebolag eller andelslag vars förluster det är fråga om. För beviljande av dispens krävs att aktiebolagets eller andelslagets verksamhet fortsätter och att det i anknytning till ägarbytet finns särskilda skäl för dispens.

Läs mer i anvisningen Fastställd förlust och ägarbyte

Ansökan ska lämnas skriftligen

Ansökan om förhandsavgörande eller dispens ska göras skriftligen.

I ansökan om förhandsavgörande ska sökanden ställa en så noggrann fråga som möjligt om den beskattning eller affärstransaktion som hen söker ett bindande beslut om. Om ansökan gäller punktskatt som ska betalas på en ny produkt, ska ansökan innehålla en tillräcklig redogörelse för produkten, dess sammansättning och egenskaper. Skicka vid behov också ett produktprov för Tullaboratoriet.

I ansökan om dispens ska sökanden redogöra för ägarbytet och de förluster för vilka hen söker dispens för avdrag. 

Ansökan om förhandsbeslut och dispens ska undertecknas. Undertecknaren ska ha firmateckningsrätt i aktiebolaget eller andelslaget eller rätt att företräda sökanden exempelvis på basis av en fullmakt. Fullmakten ska bifogas till ansökan.

Ansökan kan skickas elektroniskt i MinSkatt (skatt.fi/minskatt).

Om du skickar ansökan per post, ska du bifoga den till ett följebrev. I följebrevet anges den adress som ansökan ska skickas till.

Ett enskilt förhandsavgörande kan man på kundens begäran låta bli att publicera i kundens MinSkatt.

Obs! Om ansökan innehåller insiderinformation ska du skicka ansökan till adressen Skatteförvaltningen, PB 30, 00052 SKATT. Dokument som innehåller insiderinformation ska inte levereras via MinSkatt. Läs mer om behandlingen av insiderinformation i Skatteförvaltningens anvisning om behandling av insiderinformation.

Observera tidsfristen för ansökan

En ansökan om förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattning ska lämnas före den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen. Även om mera tid har beviljats för inlämningen av skattedeklarationen förlängs inte tidsfristen för ansökan om förhandsavgörande.

I fråga om övriga skatteslag är utgångspunkten att förhandsavgörande ska sökas innan den skatt som ärendet i ansökan gäller borde ha deklarerats eller betalats eller förskottsinnehållningen borde ha verkställts.

Ingen tidsfrist för sökande av dispens har bestämts i lagen. Dispens kan sökas antingen före eller efter ett ägarbyte.

Ansökan kan även kompletteras

Vid behov kan sökanden under behandlingen komplettera sin ansökan och även lämna in andra behövliga dokument till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen kan också be sökanden komplettera sin ansökan. Ansökningar om förhandsavgörande och dispens behandlas så snart som möjligt efter att alla behövliga redogörelser och dokument lämnats till Skatteförvaltningen.

Sökanden kan under behandlingen skriftligen återkalla sin ansökan. Skatteförvaltningen fattar ett skriftligt beslut om återkallandet av beslutet.

Sökanden får beslutet per post

Skatteförvaltningen meddelar ett skriftligt, avgiftsbelagt beslut med anledning av ansökan. Beslutet skickas till den adress sökanden har i Skatteförvaltningens register. I ansökan kan sökanden också särskilt ange en annan adress (en processadress) som beslutet önskas till. Skatteförvaltningen skickar beslutet till denna adress.

En faktura på besluts- eller behandlingsavgiften skickas till sökanden. Beslut som meddelats i november 2017 eller senare kan även läsas i MinSkatt. Förhandsavgöranden som gäller punktbeskattning och bilbeskattning visas i MinSkatt om beslutet har meddelats 1.1.2021 eller därefter.

Sökanden måste begära att beslutet ska tillämpas på beskattningen

Förhandsavgöranden meddelas för viss tid. Ett förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattningen är i kraft under högst det skatteår som utgår under kalenderåret som följer efter det att förhandsavgörandet har meddelats. Ett förhandsavgörande om andra skatteslag kan meddelas förutom för skatteåret även för följande år. Undantag utgör dock förhandsavgöranden som gäller kostnadsersättningar och värdering av naturaförmåner. Sådana meddelas alltid bara för innevarande år.

I bilbeskattningen meddelas förhandsavgörandet för en viss tid, dock högst till utgången av det kalenderår som följer på meddelandet av förhandsavgörandet. Ett undantag är ett avgörande om fordonets beskattningsvärde som meddelas för en tre månaders tid fr.o.m. beslutsdagen.

Sökanden måste särskilt begära att Skatteförvaltningen ska följa förhandsavgörandet i beskattningen. Sökanden kan framföra sin fritt formulerade begäran exempelvis genom att ange den i skattedeklarationen eller bifoga förhandsavgörandet till skattedeklarationen.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande om punktbeskattning ska med bindande verkan iakttas när sökanden punktbeskattas i Finland under ett år från ingången av nästa kalendermånad efter den dag då förhandsavgörandet gavs, om inte den bestämmelse som då tillämpades ändras medan avgörandet gäller eller om inte Skatteförvaltningen har återkallat förhandsavgörandet på grund av att tolkningen av bestämmelsen ändrats genom en rättskipningsmyndighets beslut eller av något annat särskilt skäl. Om förhandsavgörandet återkallas, kan sökanden skriftligen yrka på att förhandsavgörandet ska iakttas för två månader från ingången av den månad som följer efter den månad då återkallelsen meddelades sökanden för kännedom.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande som gäller bilbeskattningen ska på sökandens yrkande iakttas med bindande verkan för den tid för vilken det har meddelats.

Ett beslut om dispens som vunnit laga kraft tillämpar Skatteförvaltningen däremot automatiskt, dvs. sökanden behöver inte särskilt begära att beslutet ska tillämpas.

Ett förhandsavgörande eller beslut om dispens kan dock tillämpas endast om de verkliga omständigheterna motsvarat den situation som återges i ansökan.