Fast driftställe i mervärdesbeskattningen

Ett företag är momsskyldigt om det ur mervärdesbeskattningens synvinkel anses ha ett fast driftställe. Ett fast driftställe bildas på lite olika grunder i mervärdesbeskattningen och inkomstbeskattningen.

Vad betyder begreppet fast driftställe i mervärdesbeskattningen?

Med fast driftställe avses i mervärdesbeskattningen ett stadigvarande affärsställe från vilket rörelsen helt eller delvis bedrivs.

 • Ett affärsställe kan utgöras av t.ex. en inrättning, en lokal eller anordningar som företaget använder i affärsverksamheten.
 • Som affärsställe kan också betraktas det att ett företag endast innehar en viss lokalitet stadigvarande.
 • Affärsstället kan också finnas i ett annat företags affärslokaliteter.

När anses ett affärsställe vara ett fast driftställe?

Affärsstället ska vara bestående, dvs. det ska vara beläget på ett visst geografiskt ställe. Den inrättning, anordning eller motsvarande som utgör affärsstället behöver dock inte vara fast förankrat i marken. Ett företag anses ha ett fast driftställe t.ex. då det säljer transporttjänster i Finland och följer en viss tidtabell och en viss rutt.

Ett affärsställe betraktas som ett fast driftställe endast om företaget bedriver affärsverksamhet helt eller delvis från affärsstället. Om det utländska företagets driftställe i Finland inte deltar i försäljningen av varor och tjänster betraktas affärsstället inte som fast driftställe. I praktiken ska företaget ha personal eller andra personer som lyder under företagets bestämmanderätt i det land där det fasta driftstället finns och som sköter den verksamhet som bedrivs vid det stadigvarande affärsstället. Även om verksamheten är långt automatiserad har företaget ett fast driftställe, om det i det fasta driftställets belägenhetsstat finns personal som sköter underhållet och övervakningen av utrustningen eller motsvarande uppgifter.

Verksamheten på det permanenta affärsstället behöver inte vara oavbruten så länge den är regelbunden.

Om förutsättningarna finns anses som fast driftställe i mervärdesbeskattningen exempelvis följande:

 • ställe där rörelsens ledning finns
 • filialer
 • kontor
 • industrianläggningar
 • verkstäder
 • butiker och köp- eller säljställen
 • gruvor, brott, torvtäkter och andra motsvarande platser för tillvaratagande av naturtillgångar
 • lager.

Uthyrning av fastigheter eller lösegendom och överlåtelse av nyttjanderätten till immateriella rättigheter innebär inte i sig att företaget anses ha ett fast driftställe.

Entreprenadens längd avgör inom byggnads- eller installationsverksamhet

Vid byggnads- eller installationsverksamhet betraktas som fast driftställe ett entreprenadobjekt eller flera successiva entreprenadobjekt som varar över nio månader.Det fasta driftstället anses komma till redan då verksamheten börjar – alltså inte i det skede då tidsfristen på nio månader överskrids.

Call off-lager är inte ett fast driftställe

Ett s.k. call off-lager betraktas inte som ett fast driftställe i Finland. Med ett call off-lager avses ett lager som finns i en köpares lokaler och varorna i lagret levereras enbart till denna köpare. Transport av varor till ett sådant lager gör inte företaget skyldigt att registrera sig i Finland.

Företag med fast driftställe eller konsignationslager måste registrera sig som momsskyldig

Om företaget har ett konsignationslager måste det registrera sig i Finland som antingen deklarationsskyldig eller momsskyldig. Ett konsignationslager uppstår om varor flyttas till det utländska företagets lager i Finland.

Om företaget är momsskyldigt för sin verksamhet, med andra ord det i momsbeskattningen anses ha ett fast driftställe i Finland, ska företaget registrera sig som momsskyldigt. Företaget ska registrera sig som momsskyldigt också om det inte kan tillämpa omvänd momsskyldighet.

Läs mera på sidan Registrering av utländska momsskyldiga i Finland.