Fast driftställe i inkomstbeskattningen

Den verksamhet som ett utländskt företag bedriver i Finland kan innebära att företaget i inkomstbeskattningen anses ha ett fast driftställe i Finland. Då ska det utländska företaget betala finsk inkomstskatt på sin verksamhet i Finland.

Vad betyder begreppet fast driftställe i inkomstbeskattningen?

Med fast driftställe avses en fast affärsplats från vilket företagets verksamhet bedrivs helt eller delvis. Företagets fasta driftställe kan vara exempelvis

 • plats för företagsledning
 • filial
 • kontor
 • fabrik
 • verkstad
 • gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar
 • byggnads- och installationsverksamhet som varar över 6, 12 eller 18 månader (tidsgränsen varierar enligt skatteavtal)
 • beroende representant.

Ett affärsställe kan vara fast driftställe endast om det är såväl geografiskt som tidsmässigt bestående. Affärsstället kan finnas t.ex. i ett annat företags lokaler, t.ex. då det utländska företaget hela tiden förfogar över en viss lokal eller del av en lokal som ägs av ett annat företag. Ett fast driftställe kan uppkomma också t.ex. i arbetstagarens hemmakontor.

Plats för företagsledning anses utgöra ett fast driftställe

Ett utländskt företag anses få ett fast driftställe i Finland alltid då ledningen och förvaltningen av företaget sköts i Finland från ett fast driftställe. Ledningen av företaget är en väsentlig del av företagets affärsverksamhet; man kan inte anse att ledningsverksamheten är av biträdande eller förberedande karaktär.

Bygg- och installationsverksamheten har en tidsgräns

Fast driftställe kan också vara en plats där företaget bedriver byggnads-, installations- eller sammansättningsverksamhet. En sådan plats blir företagets fasta driftställe om verksamheten pågår över 6, 12 eller 18 månader. Antalet månader varierar från skatteavtal till skatteavtal. Enligt t.ex. skatteavtalet mellan Finland och Estland utgör ett entreprenadobjekt ett fast driftsälle om verksamheten pågår över 6 månader.

Verksamheten anses i allmänhet börja när arbetet börjar förberedas i det land där entreprenaden utförs. Arbetet anses ha slutat när arbetet blivit slutfört eller när man slutgiltigt upphört med arbetet. Huvudregeln är att även tillfälliga avbrott i arbetet räknas in i längden på ett bygge.

Om det utländska företaget har flera projekt i Finland, beräknas tidsfristens utgång i allmänhet skilt för varje projekt. Om projekten hör ihop med varandra och bildar både kommersiellt och geografiskt en enhetlig helhet, kan projekttiderna dock räknas ihop. Likaså om ett visst projekt styckas i delar på konstgjord väg, kommer projekten betraktas som en helhet.

När anses en företrädare av företaget få ett fast driftställe?

Företagets representant kan utgöra ett fast driftställe för företaget även om företaget självt inte skulle förfoga över en permanent affärsplats. En s.k. beroende representant kan bilda ett fast driftställe om representanten har fullmakt att sluta avtal eller ta emot beställningar i företagets namn. Dessutom förutsätts att representanten använder sin fullmakt regelbundet och inte bara sporadiskt. En beroende representant kan vara en fysisk person eller ett företag.

En oberoende representant anses inte bilda ett fast driftställe. Representanten anses vara oberoende då den är såväl ekonomiskt som juridiskt oberoende av det företag vars affärsverksamhet representanten har hand om. En oberoende representant av ett utländskt företag kan utgöras av t.ex. en förmedlare eller en kommissionär.

Förberedande och biträdande funktioner bildar inte ett fast driftställe

Om funktionerna är endast förberedande och biträdande, utgör dessa inte ett fast driftställe för företaget. Biträdande eller förberedande verksamhet kan vara exempelvis

 • annonsering
 • insamling av uppgifter
 • upprätthållande av en informationsbyrå
 • vetenskaplig forskning.

Ett fast driftställe anses inte uppstå t.ex. då affärsstället finns till endast för att lagra, ställa ut eller överlåta företagets varor. De förberedande och biträdande funktionernas natur ska dock alltid bedömas från fall till fall utifrån de verkliga förhållandena.

Ett fast driftställe uppkommer om de biträdande eller förberedande funktionerna utgör en väsentlig del av företagets affärsverksamhet eller om dessa funktioner bjuds ut utanför företaget. Biträdande eller förberedande funktioner anses vanligen inte omfatta sådana tjänster som huvudrörelsen tillhandahåller efter försäljningen, såsom garantireparationer och leverans av reservdelar från ett fast affärsställe. Tjänster av detta slag bildar en egen helhet av företagets rörelseverksamhet, vilket gör att dessa inte enbart kan betraktas som biträdande verksamhet.

Skattedeklaration och arbetsgivarskyldigheter

Om företaget anses ha ett fast driftställe i Finland, ska företaget vid behov anmäla sig till arbetsgivarregistret och lämna in skattedeklaration i Finland.

Ett företag är momsskyldigt om det ur mervärdesbeskattningens synvinkel anses ha ett fast driftställe. Läs mer på sidan Fast driftställe i mervärdesbeskattningen.