Utländskt företags inkomstbeskattning i Finland

Inkomstskattegraden för aktiebolag och övriga samfund är 20 %. Sammanslutningars och enskilda näringsidkares inkomster indelas i kapitalinkomster och förvärvsinkomster.

Läs mera om inkomstbeskattningen i Finland

Fast driftställe i inkomstbeskattningen

Den verksamhet som ett utländskt företag bedriver i Finland kan innebära att företaget i inkomstbeskattningen anses ha ett fast driftställe i Finland. Då ska det utländska företaget betala finsk inkomstskatt på sin verksamhet i Finland.

Med fast driftställe avses en affärsplats från vilken företagets verksamhet bedrivs helt eller delvis. Företagets fasta driftställe i Finland kan vara exempelvis

 • plats för företagsledning
 • kontor
 • fabrik
 • verkstad
 • gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar
 • byggnads- och installationsverksamhet som varar över 6, 12 eller 18 månader (tidsgränsen varierar enligt skatteavtal)
 • beroende representant.

Ett affärsställe kan vara ett fast driftställe endast om det är såväl geografiskt som tidsmässigt bestående.

 • Affärsstället kan finnas t.ex. i ett annat företags lokaler, t.ex. då det utländska företaget hela tiden förfogar över en viss lokal eller del av en lokal som ägs av ett annat företag.
 • Ett fast driftställe kan uppkomma också t.ex. i arbetstagarens hemmakontor.

Ett utländskt företag anses få ett fast driftställe i Finland alltid då ledningen och förvaltningen av företaget sköts i Finland från ett fast driftställe. Med plats för företagsledning avses en plats där betydande beslut som gäller företagets verksamhet fattas, såsom operativa och strategiska beslut. Affärsstället kan även vara beläget i ett annat företags lokaler eller i företagsledarens hem.

Ett fast driftställe kan också utgöras av ett ställe där man bedriver byggnads-, installations- eller monteringsverksamhet. Ett dylikt ställe kan bilda ett fast driftställe för företaget ifall verksamheten pågår en längre tid än vad som har fastställts som gräns i skatteavtalet. Beroende på skatteavtalet kan tidsgränsen vara antingen 6, 12 eller 18 månader. Enligt t.ex. skatteavtalet mellan Finland och Estland utgör ett entreprenadobjekt ett fast driftsställe om verksamheten pågår över 6 månader.

Arbetet anses vara slutfört när arbetet är klart eller när arbetet oåterkalleligt upphört. Huvudregeln är att även tillfälliga avbrott i arbetet räknas in i längden på ett bygge.

Om det utländska företaget har flera projekt i Finland, beräknas tidsfristens utgång i allmänhet separat för varje projekt. Om projekten hör ihop med varandra och bildar både kommersiellt och geografiskt en enhetlig helhet, kan projekttiderna dock räknas ihop. Likaså om ett visst projekt styckas i delar på konstgjord väg, kommer projekten betraktas som en helhet.

Om företagets representant arbetar i Finland kan det för företaget uppstå ett fast driftställe även om företaget inte skulle ha en permanent affärsplats.

En s.k. beroende representant kan utgöra ett fast driftställe om representanten har fullmakt att sluta avtal eller ta emot beställningar i företagets namn. Dessutom förutsätts att representanten använder sin fullmakt regelbundet och inte bara sporadiskt. En beroende representant kan vara ett företag eller en fysisk person, såsom t.ex. en arbetstagare, som säljer företagets produkter eller tjänster i Finland.

En oberoende representant bildar inte ett fast driftställe. En representant är oberoende, då representanten är såväl ekonomiskt som juridiskt oberoende av det företag vars affärsverksamhet representanten sköter. En oberoende representant av ett utländskt företag kan t.ex. vara en förmedlare eller en kommissionär.

Om funktionerna är endast förberedande och biträdande, utgör dessa inte ett fast driftställe för företaget. Biträdande eller förberedande verksamhet kan vara exempelvis

 • annonsering
 • insamling av uppgifter
 • upprätthållande av en informationsbyrå
 • vetenskaplig forskning.

Ett fast driftställe anses inte uppstå t.ex. då affärsstället finns till endast för att lagra, ställa ut eller överlåta företagets varor.

De förberedande och biträdande funktionernas natur ska dock alltid bedömas från fall till fall utifrån de verkliga förhållandena. Ett fast driftställe kan uppstå om företagets funktioner i Finland utgör en del av företagets huvudsakliga affärsverksamhet och på så sätt bildar en väsentlig del av den.

Biträdande eller förberedande funktioner anses vanligen inte omfatta sådana tjänster som huvudrörelsen tillhandahåller efter försäljningen, såsom garantireparationer och leverans av reservdelar från ett fast affärsställe. Tjänster av detta slag bildar en egen helhet av företagets rörelseverksamhet, vilket gör att dessa inte enbart kan betraktas som biträdande verksamhet.

Alla företag har en del deklarationsskyldigheter

Fast ditt företag inte har ett fast driftställe i Finland ska du ändå lämna vissa deklarationer och anmälningar.