Att inleda företagsverksamhet i Finland – utländska företag

För att ett företag ska kunna inleda verksamhet i Finland måste det lämna in en etableringsanmälan. Genom etableringsanmälan ansöker företaget om registrering i Skatteförvaltningens register. Om företaget endast har ett enskilt uppdrag i Finland kan företaget efter registreringen kontakta skattebyrån och ansöka om källskattekort.

Etableringsanmälan

Då ett företag inleder sin verksamhet ska det lämna etableringsanmälan till Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen med en Y-blankett.

Välj blanketten enligt företagsform:

 • Y1: utländska samfund
 • Y2: företag som motsvarar finländska personbolag (öppna bolag eller kommanditbolag)
 • Y3: utländska rörelseidkare eller yrkesutövare.

Ladda ner Y-blanketter på adressen ytj.fi. Blanketten ska skickas till adressen PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors.

Bilagor till etableringsanmälan

 • ett utdrag som motsvarar det finländska handelsregisterutdraget och som har beviljats av en myndighet i hemviststaten

På basis av uppgifterna i etableringsanmälan och i bilagorna utreder Skatteförvaltningen om företaget anses ha ett fast driftställe i Finland. I början av verksamheten är det inte alltid möjligt att avgöra om ett fast driftställe bildas för företaget eller inte utan då bedöms förutsättningarna för ett fast driftställe på nytt när beskattningen av företagets första skatteår verkställs.

Förskottsuppbördsregistret

Ett utländskt företag kan införas i förskottsuppbördsregistret om företaget bedriver näringsverksamhet i Finland och Finland har ett skatteavtal med företagets hemviststat eller om företaget har ett fast driftställe i Finland. Om företaget inte är registrerat i förskottsuppbördsregistret eller om det inte har fått ett källskattekort för 0 %, måste betalaren ta ut källskatt på företagets arbetsersättningar i Finland. Beroende på företagsformen är procentsatsen 13 % eller 35 %.

Om företaget har ett fast driftställe i Finland påförs det förskottsskatter vid registreringen. Skatteförvaltningen fastställer förskottsskatterna på basis av de inkomster som hänför sig till det fasta driftstället.

Företaget har uppskattat inkomsterna i sin etableringsanmälan. Det är också möjligt att ansöka om ändring av förskottsskatten.

Observera att registreringen i förskottsuppbördsregistret inte betyder att företaget blir skyldigt att betala inkomstskatt i Finland.

Källskattekort för ett enskilt uppdrag

Om ett utländskt företag har ett enda uppdrag i Finland kan företaget beviljas ett källskattekort med 0 % för uppdragstiden. Förutsättningen är att det utländska företaget inte anses ha ett fast driftställe i Finland.

Ansök om källskattekort genom att fylla i blanketten Utländskt företags ansökan om källskattekort.

Bifoga alltid till blanketten

 • ett utdrag som motsvarar det finländska handelsregisterutdraget som har beviljats av en myndighet i hemviststaten
 • en kopia av entreprenads- eller personaluthyrningsavtalet eller annat motsvarande avtal som ingåtts om arbetet för vilket företaget ansöker om källskattekort.

Registret över momsskyldiga

Utländska företag ska anmäla sig till registret över momsskyldiga om företaget bedriver momspliktig verksamhet i Finland och om företaget anses ha ett sådant fast driftställe i Finland som avses i momsbeskattningen. Om man anser att det utländska företaget inte har ett fast driftställe i Finland är det vanligen köparen som betalar momsen (omvänd skattskyldighet).

I följande fall är ett utländskt företag dock alltid skyldigt att anmäla sig till registret över momsskyldiga i Finland, vilket gör att den omvända skattskyldigheten inte tillämpas:

 • Den som köper varan eller tjänsten är ett utländskt företag utan ett fast driftställe i Finland som inte har införts i registret över momsskyldiga.
 • Köparen är en privatperson.
 • Det är fråga om distansförsäljning från en annan EU-medlemsstat till Finland. Läs anvisningen Mervärdesskattebestämmelser om distansförsäljning i Finland för ytterligare information.
 • Tjänsten som säljs är en persontransporttjänst.
 • Tjänsten ger rätt till inträde till kurser, vetenskaps-, kultur-, underhållnings- och sportevenemang, mässor, expositioner samt andra motsvarande evenemang.

Arbetsgivarregistret

Fast driftställe i Finland

Om ett utländskt företag har i inkomstbeskattningen avsett fast driftställe i Finland har det likadana arbetsgivarskyldigheter som finska företag har i egenskap av arbetsgivare.

Ett utländskt företag ska anmäla sig till arbetsgivarregistret om det regelbundet betalar lön till två eller flera löntagare eller till minst sex löntagare på en gång i Finland, även om dessa arbetstagares anställningsförhållanden är tillfälliga och avsedda att vara kortvariga.

Ett utländskt företag ska ta ut förskottsinnehållning enligt skattekortet som arbetstagaren uppvisar.

 • En utländsk arbetsgivare som vistas i högst sex månader i Finland får ett källskattekort från skattebyrån. Om arbetstagaren inte uppvisar ett skattekort, ska betalaren ta ut en källskatt på 35 % på lönen.
 • Om arbetstagaren vistas i Finland över sex månader får han eller hon ett vanligt skattekort som beräknats enligt en progressiv skatteskala. Om arbetstagaren inte lägger fram ett skattekort, ska förskottsinnehållningen på lönen verkställas enligt 60 %.

Inget fast driftställe i Finland

Ett utländskt företag som inte anses ha ett vid inkomstbeskattningen avsett fast driftställe i Finland har inte arbetsgivarskyldigheter i Finland och således behöver företaget inte anmäla sig till arbetsgivarregistret. Det utländska företaget är dock skyldigt att lämna in en årsanmälan om lönerna, om företagets anställda vistas över sex månader i Finland. Årsanmälan skall också lämnas, när det utländska företaget hyr sina arbetstagare åt en finsk uppdragsgivare för ett arbete i Finland, ifall att ett internationellt skatteavtal inte hindrar Finland att ta ut skatt på arbetstagarens lön.

Om företaget önskar kan det dock anmäla sig till arbetsgivarregistret. Ett företag som har registrerats i arbetsgivarregistret ska ta ut källskatt eller verkställa förskottsinnehållning på arbetstagarens lön enligt skattekortet.