Företags arbetsgivarskyldigheter

Om ett utländskt företag betalar lön till en arbetstagare som arbetar i Finland, kan företaget ha skyldigheter i samband med såväl den sociala tryggheten som beskattningen i Finland.

Det utländska företagets arbetsgivarskyldigheter är beroende av om företaget i inkomstbeskattningen anses ha ett fast driftställe i Finland.

Information om hur ett fast driftställe uppkommer i inkomstbeskattningen.

Företag utan fast driftställe i Finland

Om det utländska företaget inte har ett sådant fast driftställe i Finland som avses i inkomstbeskattningen, behöver företaget inte anmäla sig till arbetsgivarregistret. Företaget kan dock ansöka om registrering frivilligt.

Arbetsgivaren är anmälningsskyldig om en arbetstagare vistas i Finland i över 6 månader

Om en anställd vid ett utländskt företag vistas i Finland i över 6 månader, ska arbetsgivaren lämna en anmälan om de löner den betalat till den anställda.

Anmälan av löneuppgifter har ändrats fr.o.m. 1.1.2019

 • Löner som betalats ut 1.1.2019 eller efter det: Lämna en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret senast den 5 dagen efter utbetalningsdagen. Ingen årsanmälan behöver lämnas för utbetalningsåret 2019.
 • Löner som betalats ut 2018 eller tidigare: Lämna en årsanmälan till Skatteförvaltningen.

Arbetsgivaren behöver inte verkställa förskottsinnehållning, utan arbetstagaren kan själv betala skatterna i form av förskottsskatter. Om arbetsgivaren dock verkställer förskottsinnehållning på arbetstagarens lön, ska arbetsgivaren anmäla förskottsinnehållningarna.

 • Förskottsinnehållningar som verkställts 1.1.2019 eller senare: Anmäl förskottsinnehållningarna till inkomstregistret med samma anmälan om löneuppgifter som för lönerna.
 • Förskottsinnehållningar som verkställts för 2018 och tidigare år: Lämna en deklaration av arbetsgivarprestationerna.

Om emellertid lönen i Finland betalas av en s.k. ställföreträdande betalare, måste den ställföreträdande betalaren verkställa förskottsinnehållningen på lönen. I så fall behöver arbetstagaren inte själv betala förskottsskatt.

Om arbetsgivaren ansöker om ett införande i arbetsgivarregistret har den motsvarande arbetsgivarens skyldigheter som ett företag med fast driftställe i Finland.

Läs mer om

Företag som har fast driftställe i Finland

 • Ett företag ska anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister om det regelbundet betalar ut lön till två eller fler löntagare i Finland eller samtidigt till minst sex löntagare i Finland, även om deras anställningsförhållanden är tillfälliga och avsedda att vara kortvariga.
 • För att kunna anmäla sig till arbetsgivarregistret måste företaget lämna en etableringsanmälan Y1, Y2 eller Y3. Ladda ner Y-blanketter på adressen ytj.fi.
 • Företaget måste verkställa förskottsinnehållning på lönerna.
  Förskottsinnehållningen verkställs enligt arbetstagarens skattekort eller källskattekort. Skatterna ska beräknas på det sammanlagda beloppet av penninglön och naturaförmåner.
 • Företaget ska betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift på basis av lönen om arbetstagaren inte lägger fram intyget för utsända arbetstagare. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas till Skatteförvaltningen.
 • Förskottsinnehållningarna och arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter ska betalas på eget initiativ till Skatteförvaltningen varje månad.

Anmälan av löneuppgifter har ändrats fr.o.m. 1.1.2019

 • För löner som har betalats ut 1.1.2019 eller senare ska företagen lämna en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret senast den 5 dagen efter utbetalningsdagen. För arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter ska företagen lämna en separat anmälan till inkomstregistret varje månad senast den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Från och med utbetalningsåret 2019 behöver inga årsanmälningar lämnas.
 • Företag ska lämna en deklaration av arbetsgivarprestationer till Finland och även en årsanmälan för löner som betalats ut 2018 eller tidigare.

Läs mer om 

Vilka förpliktelser har en arbetsgivare i samband med den sociala tryggheten?

Har arbetstagaren intyget A1 (E 101) eller något annat intyg för utstationerade arbetstagare?

Även en arbetstagare som företaget sänt från företagets hemviststat till Finland kan vara anställd hos det utländska företaget. Om företaget har sin hemvist inom Europeiska unionen eller Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz, är det möjligt att socialskyddsmyndigheten i hemviststaten har beviljat arbetstagaren ett A1-intyg (E 101). Intyget bevisar att arbetstagaren fortsättningsvis omfattas av socialskyddet i hemviststaten. För den tid intyget är giltigt behöver socialskyddsavgifter inte betalas i Finland.

Om arbetstagaren inte har ett intyg för utstationerade arbetstagare

Om arbetstagaren inte är försäkrad i sin hemviststat, ska arbetsgivaren teckna en pensionsförsäkring för arbetstagaren i ett finländskt pensionsförsäkringsbolag. Arbetsgivaren betalar försäkringspremier till pensionsanstalten. Försäkringspremien är cirka 20 % av lönen. Premien omfattar arbetstagarens premieandel, som arbetsgivaren ska ta ut från arbetstagarens lön i samband med varje löneutbetalning. Även utländska arbetsgivare ska vanligen ordna ett pensionsskydd enligt pensionslagen för arbetstagare (APL) för sina arbetstagare som arbetar i Finland.

Kontakta Pensionsskyddscentralen för ytterligare information.

Vid sidan om pensionsförsäkringen kan arbetsgivaren också vara skyldig att teckna en

 • olycksfallsförsäkring
 • arbetslöshetsförsäkring
 • grupplivförsäkring.

Ytterligare information:

I hurdana situationer måste företaget betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift?

Om företaget i inkomstbeskattningen anses ha ett fast driftställe i Finland, ska företaget betala försäkringar och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift i Finland. Avgiften betalas till Skatteförvaltningen.

Vad kan försummelser av skyldigheterna leda till?

Om arbetsgivaren deklarerar arbetsgivarprestationer för sent, fastställer Skatteförvaltningen en förseningsavgift på basis av den försenade skatten. Om deklarationen av arbetsgivarprestationer försummas helt, kan Skatteförvaltningen uppskatta beloppet av skatt för skatteperioden och påföra en  skatteförhöjning.

Om arbetsgivaren lämnar in årsanmälan för sent eller på fel sätt, kan uppgiftslämnaren åläggas att betala försummelseavgift. Om ingen årsanmälan lämnas, kan Skatteförvaltningen också avregistrera arbetsgivaren ur förskottsuppbördsregistret. Årsanmälan lämnas in för sista gången för betalningsåret 2018.

Löner som betalats ut och förskottsinnehållningar som verkställts 1.1.2019 eller efter det ska anmälas till inkomstregistret. Om du lämnar uppgifterna för sent måste du betala en förseningsavgift. Försummelse av skyldigheten att anmäla beskattningsuppgifter medför en skatteförhöjning eller en försummelseavgift.

Om arbetsgivaren inte tagit ut skatt på arbetstagarens löner, kan Skatteförvaltningen ålägga arbetsgivaren att betala skatterna. Skatteförvaltningen kan också stryka företaget ut förskottsuppbördsregistret till följd av försummelserna.