Arbetsgivarskyldigheter för utländska företag

Om ett utländskt företag betalar lön till en arbetstagare som arbetar i Finland, kan företaget ha skyldigheter i samband med såväl socialskyddet som beskattningen i Finland.

Det utländska företagets arbetsgivarskyldigheter är beroende av om företaget i inkomstbeskattningen anses ha ett fast driftställe i Finland.

Information om hur ett fast driftställe kommer till i inkomstbeskattningen.

Företag utan fast driftställe i Finland

Om det utländska företaget inte har ett sådant fast driftställe i Finland som avses i inkomstbeskattningen, behöver företaget inte registrera sig i arbetsgivarregistret. Företaget kan dock ansöka om registrering frivilligt.

Arbetsgivaren är skyldig att lämna uppgifter om arbetstagaren vistas över sex månader i Finland

Om den som är anställd i det utländska företaget vistas i Finland i över sex månaders tid, är arbetsgivaren skyldig att lämna årsanmälan om de utbetalda lönerna. Arbetsgivaren behöver inte verkställa förskottsinnehållning, utan arbetstagaren kan själv betala skatterna i form av förskottsskatter. Om arbetsgivaren ändå verkställer förskottsinnehållning på arbetstagarens lön, är arbetsgivaren skyldig att också lämna in deklarationer av arbetsgivarprestationer (f.d. periodskattedeklaration).

Om emellertid lönen i Finland betalas av en s.k. ställföreträdande betalare, måste den ställföreträdande betalaren verkställa förskottsinnehållningen på lönen. I så fall behöver arbetstagaren inte själv betala förskottsskatt.

Om arbetsgivaren ansöker om ett införande i arbetsgivarregistret har den motsvarande arbetsgivarens skyldigheter som ett företag med fast driftställe i Finland.

Företag som har fast driftställe i Finland

 • Ett företag ska anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister om det regelbundet betalar ut lön till två eller fler löntagare i Finland eller samtidigt till minst sex löntagare i Finland, även om deras anställningsförhållanden är tillfälliga och avsedda att vara kortvariga.
 • För att kunna anmäla sig till arbetsgivarregistret måste företaget lämna en etableringsanmälan Y1, Y2 eller Y3. Ladda ner Y-blanketter på adressen ytj.fi.
 • Företaget måste ta ut förskottsinnehållningen på lönerna.
  Förskottsinnehållningen verkställs enligt arbetstagarens skattekort eller källskattekort. Skatterna ska beräknas på det sammanlagda beloppet av penninglön och naturaförmåner.
 • Företaget ska betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift på basis av lönen om arbetstagaren inte lägger fram intyget för utsända arbetstagare. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas till Skatteförvaltningen.
 • Företaget ska lämna in deklaration av arbetsgivarprestationer och därtill årsanmälan i Finland.
 • Förskottsinnehållningarna och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ska deklareras och betalas på eget initiativ månatligen till Skatteförvaltningen.
  Årsanmälan ska lämnas in senast före utgången av januari året efter löneutbetalningsåret.
   
 • Mer information om företag som arbetsgivare 
 • Läs mer om deklarering och betalning av arbetsgivarprestationer
 • Läs mer om lämnande av årsanmälan

Hurdana förpliktelser har en arbetsgivare i samband med socialskyddet?

Har arbetstagaren intyget A1 (E 101) eller något annat intyg för utstationerade arbetstagare?

Även en arbetstagare som företaget sänt från företagets hemviststat till Finland kan vara anställd hos det utländska företaget. Om företaget har sin hemvist inom Europeiska unionen eller Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz, är det möjligt att socialskyddsmyndigheten i hemviststaten har beviljat arbetstagaren ett A1-intyg (E 101). Intyget bevisar att arbetstagaren fortsättningsvis omfattas av socialskyddet i hemviststaten. För den tid intyget är giltigt behöver socialskyddsavgifter inte betalas i Finland.

Om arbetstagaren inte har ett intyg för utstationerade arbetstagare

Om arbetstagaren inte är försäkrad i sin hemviststat, ska arbetsgivaren teckna en pensionsförsäkring för arbetstagaren i ett finländskt pensionsförsäkringsbolag. Arbetsgivaren betalar försäkringspremier till pensionsanstalten. Försäkringspremien är cirka 20 % av lönen. Premien omfattar arbetstagarens premieandel, som arbetsgivaren ska ta ut från arbetstagarens lön i samband med varje löneutbetalning. Även utländska arbetsgivare ska vanligen ordna ett pensionsskydd enligt pensionslagen för arbetstagare (APL) för sina arbetstagare som arbetar i Finland.

Kontakta Pensionsskyddscentralen för ytterligare information.

Vid sidan om pensionsförsäkringen kan arbetsgivaren också vara skyldig att teckna en

 • olycksfallsförsäkring
 • arbetslöshetsförsäkring
 • grupplivförsäkring.

Ytterligare information:

I hurdana situationer måste företaget betala arbetsgivarens sjukförsäkringssavgift?

Om företaget i inkomstbeskattningen anses ha ett fast driftställe i Finland, ska företaget betala försäkringar och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (f.d. arbetsgivarens socialskyddsavgift) i Finland. Avgiften betalas till Skatteförvaltningen.

Hurdana påföljder kan försummelser leda till?

Om arbetsgivaren deklarerar arbetsgivarprestationer för sent, fastställer Skatteförvaltningen en förseningsavgift på basis av den försenade skatten. Om deklarationen av arbetsgivarprestationer försummas helt, kan Skatteförvaltningen uppskatta beloppet av skatt för skatteperioden och påföra en  skatteförhöjning.
Om arbetsgivaren lämnar in årsanmälan för sent eller på fel sätt, kan uppgiftslämnaren åläggas att betala försummelseavgift. Om årsanmälan försummas i sin helhet, kan Skatteförvaltningen också avregistrera arbetsgivaren ur förskottsuppbördsregistret.
 Om arbetsgivaren inte tagit ut skatt på arbetstagarens löner, kan Skatteförvaltningen ålägga arbetsgivaren att betala skatterna. Skatteförvaltningen kan också avregistrera företaget ut förskottsuppbördsregistret till följd av försummelserna.