Företags arbetsgivarskyldigheter

Om ett utländskt företag betalar lön till en arbetstagare som arbetar i Finland, kan företaget ha skyldigheter i samband med såväl den sociala tryggheten som beskattningen i Finland.

Det utländska företagets arbetsgivarskyldigheter är beroende av om företaget i inkomstbeskattningen anses ha ett fast driftställe i Finland.

Information om hur ett fast driftställe uppkommer i inkomstbeskattningen.

Företag utan fast driftställe i Finland

Om det utländska företaget inte har ett sådant fast driftställe i Finland som avses i inkomstbeskattningen, behöver företaget inte anmäla sig till arbetsgivarregistret. Företaget kan dock ansöka om registrering frivilligt.

Arbetsgivaren är anmälningsskyldig om en arbetstagare vistas i Finland i över 6 månader

Om en anställd vid ett utländskt företag vistas i Finland i över 6 månader, ska arbetsgivaren lämna en anmälan om de löner den betalat till den anställda.

Arbetsgivaren behöver inte verkställa förskottsinnehållning, utan arbetstagaren kan själv betala skatterna i form av förskottsskatter. Om arbetsgivaren dock verkställer förskottsinnehållning på arbetstagarens lön, ska arbetsgivaren anmäla förskottsinnehållningarna.

Om emellertid lönen i Finland betalas av en s.k. ställföreträdande betalare, måste den ställföreträdande betalaren verkställa förskottsinnehållningen på lönen. I så fall behöver arbetstagaren inte själv betala förskottsskatt.

Om arbetsgivaren ansöker om ett införande i arbetsgivarregistret har den motsvarande arbetsgivarens skyldigheter som ett företag med fast driftställe i Finland.

Företag som har fast driftställe i Finland

  • Ett företag ska anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister om det regelbundet betalar ut lön till två eller fler löntagare i Finland eller samtidigt till minst sex löntagare i Finland, även om deras anställningsförhållanden är tillfälliga och avsedda att vara kortvariga.
  • För att kunna anmäla sig till arbetsgivarregistret måste företaget lämna en etableringsanmälan Y1, Y2 eller Y3. Ladda ner Y-blanketter på adressen ytj.fi.
  • Företaget måste verkställa förskottsinnehållning på lönerna.
    Förskottsinnehållningen verkställs enligt arbetstagarens skattekort eller källskattekort. Skatterna ska beräknas på det sammanlagda beloppet av penninglön och naturaförmåner.
  • Företaget ska betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift på basis av lönen om arbetstagaren inte lägger fram intyget för utsända arbetstagare. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas till Skatteförvaltningen.
  • Förskottsinnehållningarna och arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter ska betalas på eget initiativ till Skatteförvaltningen varje månad.

Läs mer om att anmäla löneuppgifter till inkomstregistret

Vilka förpliktelser har en arbetsgivare i samband med den sociala tryggheten?

Har arbetstagaren intyget A1 (E 101) eller något annat intyg för utstationerade arbetstagare?

Även en arbetstagare som företaget sänt från företagets hemviststat till Finland kan vara anställd hos det utländska företaget. Om företaget har sin hemvist inom Europeiska unionen eller Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz, är det möjligt att socialskyddsmyndigheten i hemviststaten har beviljat arbetstagaren ett A1-intyg (E 101). Intyget bevisar att arbetstagaren fortsättningsvis omfattas av socialskyddet i hemviststaten. För den tid intyget är giltigt behöver socialskyddsavgifter inte betalas i Finland.

Om arbetstagaren inte har ett intyg för utstationerade arbetstagare

Om arbetstagaren inte är försäkrad i sin hemviststat, ska arbetsgivaren teckna en pensionsförsäkring för arbetstagaren i ett finländskt pensionsförsäkringsbolag. Arbetsgivaren betalar försäkringspremier till pensionsanstalten. Försäkringspremien är cirka 20 % av lönen. Premien omfattar arbetstagarens premieandel, som arbetsgivaren ska ta ut från arbetstagarens lön i samband med varje löneutbetalning. Även utländska arbetsgivare ska vanligen ordna ett pensionsskydd enligt pensionslagen för arbetstagare (APL) för sina arbetstagare som arbetar i Finland.

Kontakta Pensionsskyddscentralen för ytterligare information.

Vid sidan om pensionsförsäkringen kan arbetsgivaren också vara skyldig att teckna en

  • olycksfallsförsäkring
  • arbetslöshetsförsäkring
  • grupplivförsäkring.

Ytterligare information:

I hurdana situationer måste företaget betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift?

Om företaget i inkomstbeskattningen anses ha ett fast driftställe i Finland, ska företaget betala försäkringar och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift i Finland. Avgiften betalas till Skatteförvaltningen.

Vad kan försummelser av skyldigheterna leda till?

Löner som betalats ut och förskottsinnehållningar som verkställts 1.1.2019 eller efter det ska anmälas till inkomstregistret. Om du lämnar uppgifterna för sent måste du betala en förseningsavgift. År 2019 och 2020 påförs förseningsavgift endast i exceptionella fall. Försummelse av skyldigheten att anmäla beskattningsuppgifter medför en skatteförhöjning eller en försummelseavgift.

Om arbetsgivaren inte tagit ut skatt på arbetstagarens löner, kan Skatteförvaltningen ålägga arbetsgivaren att betala skatterna. Skatteförvaltningen kan också stryka företaget ut förskottsuppbördsregistret till följd av försummelserna.