Rättelse av momsbeskattning och arbetsgivarprestationer på Skatteförvaltningens initiativ

Skatteförvaltningen kan rätta ett företags eller samfunds momsbeskattning eller arbetsgivarprestationer på sitt eget initiativ. Skatteförvaltningen kan rätta beskattningen till både den skattskyldiges fördel och nackdel.

Anvisningarna på denna sida gäller alla företags- och samfundsformer. Samfund är exempelvis aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser.

Skatteförvaltningen kan dock inte rätta beskattningen om ärendet redan har avgjorts genom ett beslut på besvär. Skatteförvaltningen kan således inte rätta beskattningen till företagets eller samfundets fördel eller nackdel om det redan finns ett lagakraftvunnet beslut från förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen.

Bestämmelserna om rättelse av beskattningen ändrades vid ingången av 2017. Tidsfristen för rättelse på Skatteförvaltningens initiativ är vanligtvis 3 år, men i vissa specialfall kan beskattningen rättas också efter det. Tidsfristerna för rättelse beror på vilken skatteperiods beskattning som ska rättas.

Skatteperioder som gått ut 2016 eller tidigare

Ett företags eller ett samfunds momsbeskattning kan rättas inom en tidsfrist på tre år räknat från utgången av räkenskapsperioden. Ett företag eller ett samfund kan åläggas att betala arbetsgivarprestationer inom en tidsfrist på 6 år räknat från utgången av det kalenderår då prestationen borde ha betalats. Arbetsgivarprestationer kan rättas till ett företags eller samfunds fördel inom en tidsfrist på fem år. Tidfristen räknas från ingången av kalenderåret efter att beslutet fattats.

Skatten påförs inte i efterhand om ett ärende tidigare har avgjorts genom Skatteförvaltningens beslut. Ärenden som är oklara eller lämnar rum för tolkning ska avgöras till den skattskyldiges fördel förutsatt att företaget eller samfundet har handlat i god tro i enlighet med myndighetens praxis eller anvisningar. I ett sådant fall kan ärendet avgöras till den skattskyldiges nackdel endast av särskilda skäl.

Skatteperioder som börjat 2017 eller senare

Fr.o.m. 2017 kan Skatteförvaltningen rätta ett företags eller ett samfunds momsbeskattning och arbetsgivarprestationer inom en tidsfrist på tre år. Tidfristen räknas från ingången av året efter skatteperiodens utgång. Om företagets eller samfundets räkenskapsperiod inte är ett kalenderår men skatteperioden är en kalendermånad, räknas tidsfristen från ingången av året efter räkenskapsperiodens utgång.

Beskattningen kan rättas oberoende av hurdant felet är eller vem som har orsakat det. Beskattningen rättas inte om Skatteförvaltningen tidigare har utrett och uttryckligen avgjort ärendet. Beskattningen kan dock rättas om avgörandet i ärendet har baserat sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller om det i ärendet har framkommit en sådan ny utredning som kunde ha inverkat på avgörandet i ärendet. Ett skrivfel, ett räknefel eller något annat därmed jämförbart fel kan alltid rättas inom tidsfristen även om ärendet redan hade avgjorts tidigare.

Tidsfristen för rättelse av beskattningen kan dock i vissa situationer undantagsvis fortsättas. Om företaget eller samfundet är föremål för sådana kontrollåtgärder som Skatteförvaltningen vidtar till företagets och samfundets nackdel och som har längre tidsfrister, kan beskattningen samtidigt också ändras till företagets och samfundets fördel.

 

Med ett år fortsatt tidfrist

Skatteförvaltningen kan låta den allmänna tidsfristen på tre år omfatta ytterligare ett år om kontrollåtgärden har inletts exceptionellt sent på grund av uppgifter som fåtts av en annan myndighet eller någon annanstans ifrån eller om åtgärden kräver myndighetssamarbete. Tidsfristen kan omfatta ytterligare ett år också om företaget eller samfundet lämnar en anmälan eller en annan utredning som gäller saken exceptionellt sent eller om företaget eller samfundet avsevärt försvårar möjligheterna att utföra kontrollåtgärden. Skatteförvaltningen fattar ett separat beslut om fortsatt tidsfrist för rättelse. Ett företag eller ett samfund kan inte separat söka ändring i ett beslut om fortsatt tidsfrist. Om företaget eller samfundet söker ändring i det egentliga rättelsebeslutet kan det också samtidigt begära ändring i den fortsatta tidsfristen.

Förlängd tidsfrist på sex år

Tidsfristen för rättelse till den skattskyldiges nackdel kan förlängas till sex år om rättelsen baserar sig på sådana uppgifter som inverkar på beskattning och som har erhållits vid internationellt utbyte av information. Förlängningen är dock inte möjlig om uppgifterna har erhållits vid automatiskt utbyte av information.

Beskattningen kan också rättas efter ovan nämnda tidsfrister om det är fråga om ett brottmål med ett åtal om skattebedrägeri.

Det går att söka ändring i rättelse som gjorts på myndighetsinitiativ

Du kan söka ändring i rättelsen som gjorts på Skatteförvaltningens initiativ genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Tidsfristen för begäran om omprövning beror på när Skatteförvaltningen fattat ett beslut om rättelse av beskattningen. Kontrollera alltid tiden för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som har bifogats till beslutet.

  • Om beslutet har fattats före 1.1.2017 kan begäran om omprövning av momsbeskattning lämnas inom en tidsfrist på tre år. Tidfristen börjar från ingången av året efter räkenskapsperiodens utgång. Man kan begära rättelse av ett beslut som gäller arbetsgivarprestationer inom en tidsfrist på fem år. Tidfristen räknas från ingången av kalenderåret efter att beslutet fattats.
  • Om beslutet har fattats efter 1.1.2017 kan omprövning begäras inom 3 år men tidsfristen börjar från ingången av året efter skatteperiodens utgång. Om företagets eller samfundets räkenskapsperiod inte är ett kalenderår men skatteperioden är en kalendermånad, räknas tidsfristen för ändringssökande undantagsvis från ingången året efter räkenskapsperiodens utgång.

Tidsfristen för begäran om omprövning är dock alltid minst 60 dagar och den räknas från den dag då företaget eller samfundet har fått del av beslutet.

Exempel: Skatteförvaltningen har 3.1.2017 ålagt företaget att betala arbetsgivarprestationer för skatteperioden 4/2015 på basis av skatterevisionen. Företagets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Tidsfristen för att söka ändring är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter skatteperiodens utgång. En begäran om omprövning ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2018.

Se anvisningar för hur en begäran om omprövning görs.