Vilka skatterevisioner görs det?

Vanligen riktar sig en skatterevision till den skattskyldiges egen verksamhet. Syftet med en jämförelseuppgiftsgranskning är emellertid att skaffa information om andra aktörer som påverkar beskattningen.

En skatterevision utförs i den omfattning som anses ändamålsenlig. Vid skatterevisionen undersöks ett eller flera skatteslag samtidigt. Man undersöker väsentliga frågor i de skatteslag som granskas för ett eller flera kalenderår, räkenskapsår eller övervakningsperioder. Företagets storlek samt arten och omfattningen av bokföringen inverkar på hur omfattande skatterevisionen blir. En enskild sak kan också granskas. Vid en skattegranskning samlas dessutom in jämförelseuppgifter om andra skattskyldiga.

Jämförelseuppgiftsgranskningen är en skatterevision vars syfte är att enbart samla in jämförelseuppgifter från affärspartners eller övriga intressenter. Dessa jämförelseuppgifter används när man bedömer den skattemässiga statusen eller beskattningen för en annan skattskyldig. Man kan också komma överens om att jämförelseuppgiftsgranskningen görs så att den som är föremål för granskningen själv samlar in de nödvändiga uppgifterna och lämnar dem till Skatteförvaltningen.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken