Hur går det till i en skatterevision?

Före skatterevisionen tar skatterevisorn i allmänhet kontakt med företaget och kommer överens om skatterevisionen och dess tidtabell. Under revisionen stiftar skatterevisorn bekantskap med företaget och går igenom bokföringen, verifikaten, avtalen och annat material. Det sammanställs alltid en skatterevisionsberättelse över revisionen.

Planering av skatterevisionen

Revisionsobjekten väljs på basis av en hantering av skatterisker, ett riksomfattande urval och ett slumpmässigt urval.

När skatterevisorerna förbereder en enskild skatterevision tar de del av uppgifterna som kunden lämnat till Skatteförvaltningen, såsom skattedeklarationer, deklarationer av skatter på eget initiativ (tidigare periodskattedeklaration), årsanmälningar och andra uppgifter. Skatterevisorerna går också igenom Skatteförvaltningens beslut som gäller kunden, exempelvis beskattningsbeslut och förhandsavgöranden. Skatterevisorn bekantar sig också med bolagets bransch och omvärld.

Kontakt

Den ansvariga skatterevisorn tar kontakt med företaget på förhand. Tillsammans med företaget kommer man överens om när skatterevisionen ska inledas. Samtidigt meddelar skatteinspektören vilken tidsperiod som ska granskas, vilket bokföringsmaterial och övrigt material som behövs under skatterevisionen samt lämnar sina kontaktuppgifter.

Skatteförvaltningen kan även begära bokföringsmaterialet elektroniskt. Det som man kommit överens om kan sedan bekräftas med e-post till företaget.

Inledande diskussion

Skatterevisionen börjar med en inledande diskussion, vanligtvis i företagets lokaler. I diskussionen deltar företagets representanter och de skatterevisorer som utför skatterevisionen. Under den inledande diskussionen presenterar företagets representant företagets affärsverksamhet och om det har skett några betydande förändringar i den. Under den inledande diskussionen reder man ut hur företagets bokföring, löneberäkning och ekonomiförvaltning har ordnats. Samtidigt kommer man överens om en preliminär tidtabell för skatterevisionen. I samband med den inledande diskussionen kan man även gå en rundtur på företaget, om det är möjligt och om man anser att den främjar skatterevisionen. Den inledande diskussionen kan i vissa fall också föras per telefon.

Granskning

Efter den inledande diskussionen fördjupar sig skatteinspektörerna i det material som ska granskas, såsom dag- och huvudboken, boksluts- och verifikatmaterialet, lönebokföringen, förvaltningsorganens protokoll, revisorernas och den interna revisionens rapporter samt olika avtal inom verksamheten. Skatterevisionen framskrider i växelverkan mellan företagets representanter, d.v.s. man diskuterar och ber om kompletterande redogörelser vid behov. Avsikten är att så många ärenden som möjligt ska redas ut i diskussioner under skatterevisionen. Ibland ber Skatteförvaltningen också om skriftliga tilläggsutredningar.

Avslutande diskussion

När bokföringsmaterialet och det övriga materialet har gåtts igenom och revisionen på denna punkt har avslutats, förs en avslutande diskussion med företagets representanter. Under den avslutande diskussionen går man igenom vad som har iakttagits under revisionen och berättar vilka åtgärder Skatteförvaltningen sannolikt kommer att vidta för att ändra beskattningen som grundat sig på felaktiga uppgifter.  Man kan även föreslå rättelse till den skattskyldiges fördel, om det är befogat. Dessutom upprepas de frågor som företaget ska reda ut innan Skatteförvaltningen sammanställer skatterevisionsberättelsen. I samband med den avslutande diskussionen ger man också en uppskattning om när skatterevisionsberättelsen blir klar.

Skatterevisionsberättelse

I skatterevisionsberättelsen samlas iakttagelserna under skatterevisionen samt de beskattningsåtgärder och andra åtgärder som Skatteförvaltningen vidtar på basis av skatterevisionen. Företaget bereds alltid tillfälle att lämna bemötande på skatterevisionsberättelsen. Om företagets bemötande påverkar beskattningsårgärderna kommer skatterevisionsberättelsen korrigeras före det slutliga beslutet om rättelse av beskattningen.

Efter att skatterevisionsberättelsen har godkänts ska den och de eventuella besluten om påförande av skatt eller besluten om rättelse av beskattningen skickas till företaget. Handläggaren hör i allmänhet inte företaget när skatten påförs eller beskattningen rättas.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken