Säkerheter i punktbeskattningen

Allmänt

En kund som vill ansöka om att bli en tillståndskund i enlighet med punktskattelagen ska ställa Skatteförvaltningen en säkerhet. Skatteförvaltningens övriga skatter omfattas inte av motsvarande förfarande för säkerheter. Ytterligare information om enskilda säkerheter inom punktbeskattning finns här.

Säkerheter för punktskatter

Enligt punktskattelagen ska godkända upplagshavare, registrerade mottagare, registrerade avsändare och skatterepresentanter ställa den säkerhet som Skatteförvaltningen krävt för att trygga skattefordringarna.

Vid fastställande av säkerheten för punktskatter beaktas beloppet av kundens genomsnittliga punktskatteskuld enligt kundens säkerhetsklass. Utgångspunkten är den genomsnittliga punktskattefaktureringen under 12 veckor.

Storleken på punktskattesäkerheten beror också på mängden punktskattepliktiga produkter som flyttas samt mängden produkter som lagras i skatteupplaget. Som utgångspunkt används det genomsnittliga beloppet av skatteintresset vid skattefria flyttningar under en vecka samt 30 % av skatteupplagets genomsnittliga skatteintresse. I säkerhetsklassen A krävs säkerhet endast för skattefria flyttningar.

I enskilda fall kan en högre säkerhet än de här angivna krävas, t.ex. som förberedelse för stora säsongsvariationer eller för att säkra att skatter betalas. När tillståndet omfattar punktskatter som harmoniserats genom direktiv, krävs alltid minst en säkerhet på 2 500 euro.

Säkerhetsbeloppet kan ändras om det sker en väsentlig förändring i storleken på kundens fakturering, i betalningsbeteendet, i den ekonomiska situationen eller i andra uppgifter som uppgetts vid tidpunkten för ansökan.

Säkerhetsbehov för punktskattesäkerheten i de olika säkerhetsklasserna

   Skatteintresse A B C D
Punktskattefakturering 12 veckor 0 % 30 % 50 % 100 %
Skattefria flyttningar          
a) flyttningar inom Finland 1 vecka 0 % 30 % 50 % 100 %
b) flyttningar inom EU 1 vecka 30 % 50 % 100 % 100 %
Skatteupplag

30 % av genomsnittlig värde

0 % 30 % 50 %

100 %

Säkerhetsklasser och tillhörande krav

Säkerhetsklass Självförsörjningsgrad Tillräckliga resurser Betalningsbeteende
A ≥ 10 % Ja Godtagbart
B 5 % - 9,9 % Ja Godtagbart
C 0 % - 4,9 % Ja Godtagbart
D negativ Nej Allvarliga eller upprepade betalningsanmärkningar

Vid bedömning av den ekonomiska situationen och självförsörjningsgraden används kundens bokslut som utgångspunkt. Om företaget är moderbolag i en koncern, används moderbolagets koncernbokslut vid bedömningen av den ekonomiska situationen. För att beviljas säkerhetsnedsättningar får kunden inte ha allvarliga betalningsanmärkningar eller kreditupplysningsanteckningar. Allvarliga betalningsanmärkningar kan vara t.ex. konkurs-, sanerings- eller utsökningsärenden samt upprepade betalningsanmärkningar eller betalningsdröjsmål som är stora i relation till storleken på kunden eller säkerhetsbeloppet.

I säkerhetsklasserna A, B och C ska kunden ha tillräckliga resurser i förhållande till skattebeloppet (=genomsnittlig punktskattefakturering under 12 veckor + genomsnittlig belopp av skatteintresset vid skattefria flyttningar under en vecka + 30 % av skatteupplagets genomsnittliga skatteintresse). De säkerheter som kunden tillställt Skatteförvaltningen avdras från skattebeloppet och skattebeloppet utan säkerhet jämförs med kundens balansomslutning.

Resurserna är tillräckliga när balansomslutningen är minst hälften av referensbeloppet utan garanti:

                                    (skattebeloppet – säkerheter) / balansomslutning ≤ 2.

I säkerhetsklassen A har kravet på tillräckliga resurser graderats enligt självförsörjningsgrad på så sätt att då självförsörjningsgraden ökar, uppfylls kravet på tillräckliga resurser med en mindre balansomslutning.

Kraven på tillräckliga resurser i de olika garantiklasserna:

Säkerhetsklass Säkerhetsklassens krav på självförsörjningsgrad Maximalt referensbelopp utan säkerhet jämfört med balansräkningen *)
A ≥ 50 % 10
A ≥ 35 % 7
A ≥ 25 % 5
A ≥ 10 % 2
B ≥ 5 % 2
C ≥ 0 % 2
D negativ -

*) (Skattebeloppet - säkerheter) / balansomslutning

Säkerhetsformer

Som säkerhet godkänns följande säkerhetsformer eller kombinationer av dessa:

  • bankgaranti/borgensförsäkring
  • pantsättning av konto.

Inteckningar i företag, fartyg, bilar och apparatur eller insättningar på Skatteförvaltningens konto godkänns inte som säkerhet. Företag inom en koncern kan om de så vill ställa en gemensam samlad säkerhet.

Skatteförvaltningen fastställer alltid vilken säkerhetform och vilka säkerhetdokument som godkänns och kontaktar kunden innan säkerheten ställs. Mera information fås vid behov av Skatteförvaltningens Skatteuppbördsenhet.

Nedanstående modelltexter för bankgaranti och pantsättning av konto gäller säkerheter som ställts i Finland. Den ställda säkerheten ska motsvara dokumentmallen och den kan vara finsk- eller svenskspråkig.

Läs mer: