Tillfälligt registrerad mottagare i punktbeskattning

Med tillfälligt registrerad mottagare avses ett företag eller en privatperson som i sin förvärvsverksamhet har rätt att ta emot punktskattepliktiga produkter under uppskovsförfarande. Produkter kan tas emot från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland.

En tillfälligt registrerad mottagare är skyldig att betala punktskatt på produkterna till Finland.

Att verka som tillfälligt registrerad mottagare kräver att Skatteförvaltningen utför en tillfällig registrering som gäller en enskild mottagning. Registreringen görs bara i de fall som innebär mottagande av harmoniserade punktskattepliktiga produkter.

Rätten gäller endast vid en viss tidpunkt och en viss kvantitet produkter som en aktör som på förhand anmälts till Skatteförvaltningen skickar till mottagaren från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland. Mottagaren ska innan produkterna skickas ställa en säkerhet till Skatteförvaltningen för betalningen av punktskatter, varefter mottagarens rätt att ta emot ett visst produktparti registreras i uppskovsförfarandet. Det handlar om en engångsregistrering som alltid endast gäller ett visst produktparti. Säkerhet ska ställas separat för varje importerat parti. Skatteförvaltningen kvittar skatten mot den ställda säkerheten.

Om du tar emot produkter som redan frisläppts för konsumtion i ett annat land får du ytterligare information här:

Ytterligare information om tillstånd som behövs för alkoholimport ges av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Hur ska man handla?

1) Mottagning inom EU:

Kommersiella överföringar

En tillfälligt registrerad mottagare får varken inneha eller avsända obeskattade produkter. Innan produkterna avsänds från ett annat medlemsland ska de produkter som tas emot anmälas till Skatteförvaltningen, och mottagaren ska ställa säkerhet för punktskatten på produkterna. Efter att ha tagit emot anmälan och säkerheten beviljar Skatteförvaltningen aktören rätt att agera som tillfälligt registrerad mottagare. Rätten gäller ett parti som tas emot.

Vid skattefria flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga produkter ska man använda det elektroniska systemet och den elektroniska administrativa handlingen (e-AD). Ytterligare information om förfarandet finns i EMCS och i kundanvisningen för flyttning av skattefria produkter.

Här kan du ställa säkerhet:

Öppna tjänsten

För transport av produkter i EMCS-systemet behövs punktskattenumret i köparens tillstånd. Den tillfälligt registrerade mottagaren får numret när säkerheten är ställd.

2) Import från områden utanför EU

Om den tillfälligt registrerade tar emot produkter av en registrerad avsändare, som efter importen ställer produkterna under uppskovsförfarande ska den tillfälligt registrerade mottagaren ställa säkerhet för de produkter som tas emot.

Om punktskatterna betalas i samband med förtullningen verkställs beskattningen av Tullen, och punktskatterna ska betalas innan produkterna övergår till fri omsättning.

Ytterligare information finns på Tullens webbplats.

Ytterligare information