Skatterepresentant i punktbeskattning

Enligt punktskattelagen avses med skatterepresentant en i Finland etablerad person som en distansförsäljare har utsett och som Skatteförvaltningen har godkänt att på distansförsäljarens vägnar betala punktskatt på produkter som tagits emot i Finland.

Distansförsäljaren är skattskyldig. Om distansförsäljaren har en skatterepresentant är denne dock skattskyldig i stället för distansförsäljaren.

Skatteförvaltningen beviljar tillstånd på basis av ansökan till en person som enligt vad som utretts anses vara tillförlitlig och som anses ha tillräckliga ekonomiska och funktionella förutsättningar för den verksamhet som avses i tillståndet. En annan förutsättning för beviljande av tillstånd är att sökanden inte är försatt i konkurs. Om sökanden är en fysisk person förutsätter beviljande av tillstånd även att sökanden har uppnått myndig ålder och att sökandens handlingsbehörighet inte har begränsats. Tillståndet ska vara i kraft under hela verksamheten. 

I tillståndsbeslutet fastställs de nödvändiga villkor med tanke på övervakningen och beskattningen som tillståndshavaren ska iaktta. Tillståndsvillkoren kan ändras vid behov. Tillståndshavaren ska underrätta Skatteförvaltningen om det sker väsentliga förändringar i uppgifterna i tillståndsansökan. Tillståndet kan återkallas senare av motiverade orsaker. Tillståndet anses upphöra om tillståndshavaren försätts i konkurs. 

Innan tillstånd beviljas ska sökanden ställa säkerhet till Skatteförvaltningen för betalning av punktskatterna.

Om ansökan gäller alkoholprodukter ska sökanden också kontakta Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira för att inhämta tillstånd som alkohollagstiftningen förutsätter. 

Hur ansöker man om tillstånd?  

För verksamheten behöver skatterepresentanten tillstånd av Skatteförvaltningen. Tillstånd kan endast beviljas till en i Finland bosatt fysisk person eller en juridisk person som har verksamhet i Finland. Tillståndet är avgiftsbelagt.

Tillstånd att verka som skatterepresentant kan beviljas en person som en distansförsäljare av punktskattepliktiga produkter som är verksam i en annan medlemsstat har befullmäktigat att i Finland verka som sin skatterepresentant för produkter som distansförsäljaren sålt på distans. 

Tillståndsansökan med bilagor inlämnas till Skatteförvaltningen.

Mera information