Registrerad avsändare i punktbeskattning

Med registrerad avsändare avses en person eller ett företag som av importmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet under ett uppskovsförfarande avsända punktskattepliktiga produkter vid deras övergång till fri omsättning.

Till exempel en speditör som sköter förtullningen av produkterna kan verka som registrerad avsändare. Också en godkänd upplagshavare eller person som verkar som registrerad mottagare kan beviljas tillstånd att verka som registrerad avsändare.

Endast en registrerad avsändare kan vidarebefordra harmoniserade punktskattepliktiga produkter från importplatsen under ett uppskovsförfarande. Ingen registrerad avsändare behövs vid flyttning av nationellt punktskattepliktiga produkter.

Skatteförvaltningen beviljar tillstånd på basis av ansökan till en person som enligt vad som utretts anses vara tillförlitlig och som anses ha tillräckliga ekonomiska och funktionella förutsättningar för den verksamhet som avses i tillståndet. En annan förutsättning för beviljande av tillstånd är att sökanden inte är försatt i konkurs. Om sökanden är en fysisk person förutsätter beviljande av tillstånd även att sökanden har uppnått myndig ålder och att sökandens handlingsbehörighet inte har begränsats. Tillståndet ska vara i kraft under hela verksamheten. 

I tillståndsbeslutet fastställs de nödvändiga villkor med tanke på övervakningen och beskattningen som tillståndshavaren ska iaktta. Tillståndsvillkoren kan ändras vid behov. Tillståndshavaren ska underrätta Skatteförvaltningen om det sker väsentliga förändringar i uppgifterna i tillståndsansökan. Tillståndet kan återkallas senare av motiverade orsaker. Tillståndet anses upphöra om tillståndshavaren försätts i konkurs. 

Innan tillstånd beviljas ska sökanden ställa säkerhet till Skatteförvaltningen för betalning av punktskatterna.

För att verka som registrerad avsändare krävs ett tillstånd av Skatteförvaltningen. Tillståndet förutsätter regelbunden affärsverksamhet. Tillståndet är avgiftsbelagt.

Hur ansöker man om tillstånd?

Lämna in tillståndsansökan med bilagor till Skatteförvaltningen.