Godkänd upplagshavare och skatteupplag i punktbeskattning

En godkänd upplagshavare kan tillverka, bearbeta, förvara, motta eller avsända produkter som är belagda med punktskatt i ett skatteupplag. Då sker verksamheten i skatteupplaget och punktskatten betalas först senare när produkterna frisläpps för konsumtion. Den godkända upplagshavaren är också skattepliktig för det beskattningsbara svinnet som konstaterats i lagret.

Tillverkaren av punktskattepliktiga produkter ska i regel verka som godkänd upplagshavare. Ett undantag utgörs av små tillverkare av läskedrycker. Som godkända upplagshavare godkänns även tillförlitliga partiaffärer som bedriver regelbunden affärsverksamhet med punktskattepliktiga produkter.

Skattskyldig vid konkurs av en godkänd upplagshavare är den som efter att upplagshavaren har försatts i konkurs från dennes skatteupplag frisläpper produkter för konsumtion, i praktiken vanligtvis konkursboet.

Med skatteupplag avses en plats där en godkänd upplagshavare bedriver ovan beskrivna verksamhet.

Verksamheten ska alltså ske i skatteupplaget. Punktskatten betalas först när produkterna i lagret frisläpps för konsumtion.

Skatteförvaltningen beviljar tillstånd på basis av ansökan till en person som enligt vad som utretts anses vara tillförlitlig och som anses ha tillräckliga ekonomiska och funktionella förutsättningar för den verksamhet som avses i tillståndet. En annan förutsättning för beviljande av tillstånd är att sökanden inte är försatt i konkurs. Om sökanden är en fysisk person förutsätter beviljande av tillstånd även att sökanden har uppnått myndig ålder och att sökandens handlingsbehörighet inte har begränsats. Tillståndet ska vara i kraft under hela verksamheten. 

I tillståndsbeslutet fastställs de nödvändiga villkor med tanke på övervakningen och beskattningen som tillståndshavaren ska iaktta. Tillståndsvillkoren kan ändras vid behov. Tillståndshavaren ska underrätta Skatteförvaltningen om det sker väsentliga förändringar i uppgifterna i tillståndsansökan. Tillståndet kan återkallas senare av motiverade orsaker. Tillståndet anses upphöra om tillståndshavaren försätts i konkurs. 

Innan tillstånd beviljas ska sökanden ställa garanti till Skatteförvaltningen för betalning av punktskatterna.

Om ansökan gäller alkoholprodukter ska sökanden också kontakta Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira för att inhämta tillstånd som alkohollagstiftningen förutsätter. 

Hur ansöker man om tillstånd?

För verksamheten behöver den godkända upplagshavaren tillstånd av Skatteförvaltningen. Dessutom kräver skatteupplag separat tillstånd som i allmänhet söks samtidigt med tillståndet för godkänd upplagshavare. Tillståndet förutsätter regelbunden affärsverksamhet. Tillståndet är avgiftsbelagt.

Lämna tillståndsansökan inklusive bilagorna till Skatteförvaltningen. Ansökningsblanketter finns på Skatteförvaltningens webbplats och på verksamhetsställena.

Mera information