Tillstånd relaterade till punktbeskattning

Tillstånds- och garantiförfarande

Godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare och skatterepresentant behöver tillstånd av Skatteförvaltningen för sin verksamhet. Dessutom kräver skattefritt upplag separat tillstånd som kan sökas samtidigt med tillståndet för godkänd upplagshavare.

Godkänd upplagshavare

Förutsättningar för att godkänd upplagshavare beviljas tillstånd är att personen i sin förvärvsverksamhet

  • tillverkar eller bearbetar produkter som är belagda med punktskatt
  • utövar kontinuerlig grosshandel i betydande omfattning med produkter som är belagda med punktskatt
  • kontinuerligt och i betydande omfattning använder eller förmedlar punkskattebelagda produkter för enligt punktskattelagstiftningen skattefria ändamål
  • har butik för skattefria produkter
  • hyr lagerlokal och lagringstjänster för att utöva ovan beskriven verksamhet
  • utövar annan verksamhet som likställs med ovan beskriven  verksamhet.

Skattefritt upplag

Tillstånd för skattefritt upplag kan beviljas om upplaget, lokalen eller området är under sökandes kontroll och under myndighetens översikt. Upplaget ska också vara lämpligt för och det ska användas till den verksamhet som sökande har fått tillstånd till som godkänd upplagshavare. Det ska finnas ett godtagbart och motiverat behov för upplaget.

Registrerad mottagare

Tillstånd för registrerad mottagare beviljas person som i sin förvärvsverksamhet mottar punktskattebelagda produkter från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland. Tillstånd för registrerad sändare är avsett för när man i förvärvsverksamheten sänder punktskattebelagda produkter för fri distribution efter överlämnandet.

Skatterepresentant

Tillstånd att verka som skatterepresentant beviljas en person som en distansförsäljare som är verksam i en annan medlemsstat har befullmäktigat att i Finland verka som sin skatterepresentant för produkter som distansförsäljaren sålt på distans.

Skatteförvaltningen beviljar tillstånd på basis av ansökan till en person som enligt vad som utretts anses vara tillförlitlig och som anses ha tillräckliga ekonomiska och funktionella förutsättningar för den verksamhet som avses i tillståndet. En annan förutsättning för beviljande av tillstånd är att sökanden inte är försatt i konkurs. Om sökanden är en fysisk person förutsätter beviljande av tillstånd även att sökanden har uppnått myndig ålder och att sökandens handlingsbehörighet inte har begränsats. Tillståndet ska vara i kraft under hela verksamheten.

Om ansökan gäller alkoholprodukter ska sökanden också kontakta Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira för att inhämta tillstånd som alkohollagstiftningen förutsätter.

Innan tillstånd beviljas ska sökanden ställa garanti till Skatteförvaltningen för betalning av punktskatterna.

Beslutet är avgiftsbelagt

I tillståndsbeslutet fastställs de nödvändiga villkoren som tillståndshavaren ska iaktta med tanke på övervakningen och beskattningen. Beslutet är avgiftsbelagt. Tillståndsvillkoren kan ändras vid behov. Tillståndshavaren ska underrätta Skatteförvaltningen om det sker väsentliga förändringar i uppgifterna i tillståndsansökan. Tillståndet kan återkallas senare av motiverade orsaker. Tillståndet anses upphöra om tillståndshavaren försätts i konkurs.

Tillfälliga emottagare behöver inte tillstånd - en enskild garanti ska ställas

Personer som tillfälligt tar emot punktskattepliktiga produkter i sin förvärvsverksamhet behöver inte särskilt tillstånd för verksamheten av Skatteförvaltningen. När det gäller harmoniserade punktskattepliktiga produkter ska en enskild garanti ställas för varje importparti innan produkterna sänds till Finland. Detsamma gäller aktörer i Finland som tar emot produkter som är skattepliktiga i ett annat EU-land. Den enskilda garantin ställs i tjänsten punktskattedeklaration.

Öppna tjänsten

Om garantin inte ställs elektroniskt kan garantiblanketten sändas till adressen

  • Skatteförvaltningen/punktbeskattning, PB 20, 00052 SKATT.

 

Mera information:

Deklaration och betalning av punktskatter

Prislista över Skatteförvaltningens avgiftsbelagda tjänster

Tillfällig import av punktskattepliktiga produkter

Garantier i punktbeskattning