Så här söker du ändring i punktbeskattningen

Företag eller organisationer kan söka ändring i beslutet hos Skatteförvaltningen genom en skriftlig begäran om omprövning som tillställs Skatteförvaltningen. Ändring kan sökas också i återbäringsbeslut, beslut om felavgift eller omprövningsbeslut på myndighetsinitiativ.

Hur söker man ändring?

Ändring kan sökas med en fritt formulerad skriftlig begäran om omprövning som ska undertecknas. I omprövningsbegäran ska anges:

  • ändringssökandens namn och företagets FO-nummer
  • postadress och telefonnummer
  • beslut i vilket man söker ändring
  • vilka ändringar som yrkas
  • på vilka grunder man söker ändring.

Till begäran om omprövning ska bifogas de handlingar som ändringssökanden åberopar. Om fullmaktsinnehavaren undertecknar begäran om omprövning i stället för sökanden ska du också bifoga en fullmakt.

När ska man söka ändring

Tidsfristen för begäran om omprövning av punktskatt och skatteåterbäring är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbars, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet.

Tidsfristen för beslut om felavgift, punktskattetillstånd och De minimis-stöd är 60 dagar från delfåendet av beslutet, delfåendedagen inte medräknad.

Kontrollera tidsfristen och instruktionerna för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som bifogats till beslutet.

Har beskattningen rättats på Skatteförvaltningens initiativ?

Beskattningen kan rättas också på Skatteförvaltningens initiativ om Skatteförvaltningen i efterhand får uppgifter som påverkar beskattningen. Man kan söka ändring också i ett sådant beslut om rättelse av beskattningen som fattats på Skatteförvaltningens initiativ genom att begära omprövning hos Skatteförvaltningen.

Kontrollera alltid tidsfristen för ändringssökande i den anvisning om ändringssökande som bifogats till beslutet.

Endast omprövningsbegäranden som har lämnats inom utsatt tid kan prövas

En begäran om omprövning ska lämnas till Skatteförvaltningen inom utsatt tid. En begäran om omprövning ska lämnas till posten i så god tid att den är framme senast på den sista dagen för ändringssökandet. En begäran om omprövning som har anlänt efter den utsatta dagen avvisas utan prövning.

Beslutet ska iakttas trots sökande av ändring

Skatteförvaltningens beslut ska iakttas trots ändringssökande tills företaget eller organisationen har fått del av omprövnings- eller besvärsbeslutet.

Besvär anförs hos förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen
Besvärstiden är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbars, dock alltid minst 60 dagar från det att sökanden fick del av omprövningsbeslutet. I ärenden som gäller felavgift är besvärstiden 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. För den statliga rättsbevakaren är besvärstiden 60 dagar från det att omprövningsbeslutet fattades.

Kontrollera alltid tidsfristen och anvisningarna för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som bifogats till beslutet (besvärsanvisning).

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvär till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagda.