Punktskatt på tobak

I likhet med andra punktskatter ska punktskatt på tobak betalas för produkter som i Finland tillverkas eller tas emot från en annan medlemsstat samt för produkter som införs till Finland från ett område utanför EU.

För produkter som en privatperson infört för eget bruk uppbärs inom EU i regel ingen punktskatt.

Man ska dock beakta att införseln av tobaksprodukter från andra EU-länder har begränsats genom tobakslagen (549/2016). Begränsningarna gäller detaljhandelsförpackningar med bristfälliga varningstexter. Allt mottagande av snus, t.ex. genom beställning på nätet eller som gåvoförsändelse, från länder utanför Finland är förbjudet (63 § i tobakslagen). Man får föra in snus endast som resandeinförsel, för personligt bruk, högst 1 000 gram per kalenderår. Man får inte föra in snus som gåva.

Begränsningar har fastställts även för varor som resande för med sig från ett land utanför EU.

Läs mer om beskattning av varor som resande för med sig. Mer information finns även på Tullens webbplats:

Tobaksprodukter som frisläpps för konsumtion i Finland ska förses med text som trycks på detaljhandelsförpackningen eller med prisetiketter med detaljhandelspriset.

Skattepliktiga produkter

Enligt lagen om tobaksaccis är följande produkter skattepliktiga:

 • cigarrer och cigariller
 • cigaretter
 • pip- och cigarettobak
 • cigarettpapper
 • andra produkter som innehåller tobak (= produkter som helt eller delvis är tillverkade av tobak och är avsedda att rökas, sniffas, sugas på eller tuggas och som inte hör till någon av de ovan nämnda tobaksprodukterna; som andra produkter som innehåller tobak betraktas bl.a. snus och tuggtobak)
 • sådan obearbetad tobak i detaljhandeln som säljs direkt till konsumenterna för hemtillverkning
 • andra cigarrer och cigariller som delvis tillverkats av annat än tobak
 • produkter som kan jämställas med cigaretter eller pip- eller cigarettobak och som helt eller delvis är tillverkade av annat än tobak, men som uppfyller andra i lagen stadgade förutsättningar som gäller ovan nämnda produkter
 • vätska för elektroniska cigaretter, såväl nikotinhaltig som nikotinfri

Om produkter som inte innehåller tobak används endast för medicinskt ändamål ska de inte betraktas som tobaksprodukter. Närmare definitioner av skattepliktiga produkter finns i 2–7 § i lagen om tobaksaccis (1470/1994).

Skattefria produkter

 • tobaksprodukter som används vid tillverkning av produkter som avses i lagen om tobaksaccis
 • tobaksprodukter som överlåtits till myndigheterna som prov
 • cigarettpapper och i lagen avsedda andra produkter som innehåller tobak och som en godkänd upplagshavare levererar för konsumtion någon annanstans inom EU-området än i Finland

Tobaksprodukter kan dessutom vara skattefria när de förutsättningar för skattefrihet som anges i 3 kap. i punktskattelagen uppfylls. Enligt punktskattelagen är bl.a. följande produkter skattefria:

 • produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande
 • produkter som hänförs till tullagringsförfarandet eller till exportförfarandet
 • produkter avsedda för försäljning eller konsumtion på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik (s.k. proviantering/fartygsleverans)
 • produkter som överlåts till diplomater, konsuler och internationella organisationer med stöd av diplomatförbindelse (s.k. diplomatförsäljning)

Mer information: