Småproducenter av läskedrycker i punktbeskattning

Småproducenter av läskedrycker, vilkas läskedrycksproduktion är högst 50 000 liter per kalenderår, är befriade från punktskatt. Med mängden avses färdig utspädd dryck. Om produktionen överskrider 50 000 liter tas punktskatt ut för hela produktionsmängden.

En småproducent ska på begäran för Skatteförvaltningen visa upp en tillförlitlig utredning av produktionsmängden samt av sitt oberoende i förhållande till andra producenter inom samma bransch. Skattefriheten gäller även de småföretag som är verksamma i utlandet. Då är det importören av sötsakerna, glassen eller läskedryckerna som har utredningsskyldigheten.

Skattefrihet för småproducenter omfattas av EU:s statsstödsregler. Den utgör s.k. stöd av mindre betydelse, som regleras av de minimis -förordningen. Därför ska småproducenterna anmäla sig hos Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen fattar ett skriftligt beslut angående stödet till småproducenter.

Mer information om de minimis -stödet finns på arbets- och näringsministeriets webbplats (www.tem.fi).

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken