Punktskatt på läskedrycker

I regel är tillverkaren eller importören av läskedrycker den skattskyldige. Skattskyldigheten uppstår när produkterna tas emot i Finland eller frisläpps från ett skattefritt lager för konsumtion. I beskattningsförfarandet tillämpas punktskattelagens förfarandebestämmelser.

Läskedrycker som en privatperson för med sig från EU-området för eget bruk är skattefria. Skattefriheten gäller inte produkter som beställts via nätet. Kvantitativa begränsningar har fastställts för varor som resande för med sig från länder utanför EU.

Skattepliktiga produkter

Läskedrycker är de produkter som ingår i punktskattetabellerna i bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010).

 

Mer information

Punktbeskattning – hantering av inventarieskillnader
Småproducenter

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar
Producentansvar (www.ymparisto.fi)