Oljeavfallsavgift

För att finansiera utgifterna för oljeavfallshanteringen och annan problemavfallshantering uppbärs för smörjoljor och smörjmedel en oljeavfallsavgift, som har karaktären av accis.

De medel som flyter in av oljeavfallsavgiften används enligt lagen för att täcka utgifter för oljeavfall samt insamling, transport, lagring och behandling av oljeavfall samt till understöd för anläggnings- och driftskostnader för regionala mottagningsplatser för problemavfall och för att utveckla den riksomfattande problemavfallsanläggningen. En del av de influtna medlen kan i statsbudgeten överföras till oljeskyddsfonden för ersättning för oljeskador som uppkommer på markområden och för kostnader för bekämpning av dessa.

I oljeavfallsavgift ska betalas 5,75 cent per kilogram. Vid uppbörd av avgiften tillämpas förfaranden som gäller för accisbeskattning.

Avgiftsbelagda produkter

Oljeavfallsavgift ska betalas för smörjoljor och smörjmedel som hör till varukoderna

  • 2710 19 71–2710 99 00
  • 3403 19 10–3403 19 99 
  • 3403 99 10–3403 99 90

i tulltariffen.

Oljeavfallsavgift ska även betalas för transformator- och strömbrytaroljor, skär-, rengörings- och formoljor samt hydrauloljor som hör till de ovan nämnda varukoderna.

Avgiftsfria produkter

Avgiftsfria produkter är

  • produkter som en auktoriserad lagerhållare levererar för att överlåtas till konsumtion på annat område inom gemenskapen än i Finland;
  • produkter för vilka kan visas att de används för tillverkning av exportprodukter, dock med undantag för smörjoljor som används för smörjningsändamål vid tillverkning av exportprodukter;
  • produkter som används för tillverkning av oljeavfallsavgiftsbelagda produkter;
  • produkter som tillverkas av sådana råämnen och för vilka oljeavfallsavgift har betalats; samt
  • produkter som används som råämnen vid tillverkning av en produkt som inte är oljeavfallsavgiftsbelagd och vars användning inte ger upphov till oljeavfall.

Dessutom tillämpas i fråga om avgiftsfrihet bestämmelserna om accisfrihet i lagen om påförande av accis.

Betalningsblanketter