Förhandsavgörande i punktbeskattning

Skatteförvaltningen kan på ansökan ge ett förhandsavgörande om punktskatten på en produkt (punktskattelagen 104 §). Skatteförvaltningen kan ge ett förhandsavgörande om punktskatten också då beskattningen i övrigt verkställs enligt Skatteförvaltningens bestämmelserna.

Ett förhandsavgörande kan inte ges till en sökande som inte själv betalar punktskatten. Således kan ett förhandsavgörande inte ges till exempel till en slutanvändare som köpt den skattepliktiga produkten och eventuellt ansöker om återbetalning av skatten.

Något förhandsavgörande ges inte heller om man redan tagit ställning i saken tidigare i samband med beskattningen.

Ansökningar om förhandsavgöranden ska behandlas i brådskande ordning.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande ska med bindande verkan iakttas när sökanden punktbeskattas i Finland under ett år från ingången av kalendermånaden efter den dag då förhandsavgörandet gavs, om inte den bestämmelse som då tillämpades ändras medan avgörandet gäller eller om inte Tullen har återkallat förhandsavgörandet på grund av att tolkningen av bestämmelsen ändrats genom en rättskipningsmyndighets beslut eller av något annat särskilt skäl.

Ändring i ett beslut om förhandsavgörande kan sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Om ett förhandsavgörande inte kan ges, får ändring sökas i beskattningsbeslutet eller i beslutet om återbetalning av skatt. Ändring söks då antingen genom att begära omprövning hos tullmyndigheten eller genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Återkallat förhandsavgörande

Om förhandsavgörandet återkallas, kan du skriftligen kräva att förhandsavgörandet iakttas under två kalendermånader efter den kalendermånad då återkallandet delgavs dig.

Ansökningsanvisningar

Som ansökan räcker ett fritt formulerat dokument. Specificera tydligt det ärende i vilket du söker förhandsavgörande. Till ansökan ska du bifoga tillräckliga utredningar om produkten och dess egenskaper. Skicka ansökan per post till:

  • Skatteförvaltningen / Punktbeskattning, PB 20, 00052 Skatt

Prislista över Skatteförvaltningens avgiftsbelagda tjänster