Beskattningen av naturgas och biogas 2020

Ändringen i biogasmarknaderna orsakar ändringsbehov också i beskattningen av naturgas och biogas. Ändringarna bör förverkligas redan från och med 1.1.2020. Att bereda och genomföra ändringarna har dock uppskattats ta så mycket tid att de inte kan genomföras fullt ut före 1.1.2020. Därför ger Skatteförvaltningen följande anvisning som används för att verkställa beskattningen enligt de nuvarande bestämmelserna ännu under 2020.

Ändringen i naturgasmarknaderna leder till lagtolkningsproblem

Övergången till gasdygn

Gasdygnet börjar och slutar kl. 07.00. Skatteperioden i punktbeskattningen är en kalendermånad som börjar och slutar kl. 00.00. På grund av gasdygnet är mätdata inte tillgängliga enligt punktbeskattningens skatteperiod.

 • Skatteförvaltningen godkänner att skatteperioden för naturgas börjar och slutar kl. 7.00 enligt gasdygnet.
 • Det första gasdygnet för 2020 börjar 1.1.2020 kl. 07.00. Därmed faktureras början av året, det vill säga 1.1.2020 kl. 00.00–07.00, i samband med december 2019.
 • Om det emellertid sker sådana ändringar i skattenivån för naturgas som träder i kraft 1.1.2020 ska konsumtionen för kl. 00.00–07.00 anges i skattedeklarationen för januari 2020 och beskattas enligt den. Faktureringen kan skötas på det sätt som företagen önskar.

Att beakta det högre värmevärdet i beskattningen och återbäringarna

Från och med 1.1.2020 idkas naturgashandel enligt det högre värmevärdet medan skattenivåerna för naturgas i skattetabellerna för el och vissa bränslen har fastställts enligt det lägre värmevärdet.

 • I skattetabellen och Skatteförvaltningens skatteuppbördssystem kvarstår skatten för naturgas enligt det lägre skattevärdet.
 • Den skattskyldige ska själv ange naturgasmängden enligt det lägre värmevärdet i sin skattedeklaration och återbäringsansökan.
 • Det högre värmevärdet ändras till det lägre värmevärdet genom att dividera värdet med koefficienten 1,1088.

Skattskyldiga för naturgas 2020

Skattskyldiga för naturgas är innehavare av överföringsnät, registrerade användare och godkända upplagshavare.

Innehavare av överföringsnät för naturgas (TSO) överlåter naturgas skattefritt till den registrerade användaren. För den naturgas som överlåtits till övriga användare betalar TSO punktskatterna till Skatteförvaltningen enligt mätdata och drar därav av mängden av makulerade biogascertifikat för dessa övriga användare.

I praktiken beaktas skatter och överlåtelse av biogas i olika situationer enligt följande:

 • Innehavaren av överföringsnätet genomfakturerar skatterna för naturgas av slutanvändaren och innehavaren av distributionsnätet. I det här sammanhanget beaktar innehavaren av överföringsnätet hur stort antal biogascertifikat har makulerats för vart leveransobjekt och var gränssnittspunkt.
 • Innehavaren av distributionsnätet genomfakturerar skatterna av sitt distributionsnäts slutanvändare.
 • Om shippern makulerar biogascertifikat beträffande biogas som sålts till distributionsnätet ska denne identifiera den detaljhandlare och gränssnittspunktsmätare (distributionsnätet) som makuleringen riktats till.
 • Detaljhandlaren är alltid skyldig att i sin mer detaljerade bokföring identifiera till vilka användningsplatser biogas har levererats. Makuleringen görs enligt den sammanlagda leverensmängden av detaljhandlarens distributionsnätsspecifika biogas riktad till gränssnittspunkten i fråga.
  • Innehavaren av distributionsnätet får den specifikation över användningsplatsspecifika överlåtelser av naturgas och biogas som behövs för att genomfakturera skatterna av distributionsnätets slutanvändare.
  • Detaljhandlaren är skyldig att lämna uppgifterna enligt specifikationen till innehavaren av distributionsnätet eftersom innehavaren av distributionsnätet inte nödvändigtvis själv fungerar som detaljhandlare för alla slutanvändare som är anslutna till dennes distributionsnät.

Att beakta biogas

Biogas som har matats in i distributionsnätet anses fortfarande år 2020 ha konsumerats i det distributionsnät som biogasen har matats in i. I beskattningen får biogasen inte med certifikat överföras för att konsumeras på annat håll.

Biogas som kommer till överföringsnätet via Baltic Connector kan beviljas biogascertifikat om införseln av biogas kan verifieras för upprätthållaren av certifikatsystemet.

Tolkningarna i denna anvisning tillämpas i punktbeskattningen av naturgas året 2020.