Vanliga frågor

Om företaget har flera skatteupplag har du två alternativ:

  • Lämna in en separat anmälan för varje skatteupplag.
  • Lämna in en ansökan till Skatteförvaltningen om en gemensam skattedeklaration.

När vi har fått skattedeklarationen fastställer vi punktskattebeloppet med ett beskattningsbeslut. Om du har lämnat in skattedeklarationen i e-tjänsten Punktskattedeklaration får du ett beskattningsbeslut automatiskt direkt ur systemet. 

Om företaget inte har lämnat in någon deklaration verkställts beskattningen enligt uppskattning. Beskattningen verkställs enligt uppskattning även då deklarationen inte ens efter rättelse kan läggas till grund för beskattningen. Om Skatteförvaltningen inte har påfört någon punktskatt på grund av att företaget inte alls har lämnat in en deklaration eller har lämnat in en bristfällig deklaration, verkställer Skatteförvaltningen efterbeskattningen och fastställer den skatt som inte tidigare påförts.

Skatteförvaltningen fastställer en skatt som inte påförts i form av efterbeskattning när

  • företaget har lämnat in en deklaration med bristfälliga, vilseledande eller oriktiga uppgifter
  • skatt har inte påförts eftersom den skattskyldige har gett fel information eller ett felaktigt dokument.

Skatteförvaltningen kan höja skatten om företaget har

  • lämnat in skattedeklarationen efter den utsatta tiden eller först efter uppmaning
  • lämnat in bristfälliga eller felaktiga uppgifter
  • försummat sin skattedeklaration helt eller delvis.

Till följd av dessa fel måste du eventuellt betala felavgifter. Om Skatteförvaltningen påför en skatteförhöjning eller en felavgift är det också avgörande hur klandervärt eller återkommande försummelsen varit.