Hur deklarerar och betalar man punktskatten?

Skattedeklaration och verkställande av beskattningen

Perioddeklaranter, dvs. godkända upplagshavare, registrerade mottagare och skatterepresentanter, ska inlämna skattedeklarationen för varje skatteperiod, dvs. kalendermånad, senast den 18 dagen i månaden efter skatteperioden.
Om förfallodagen är en lördag eller helgdag, kan skatten betalas följande vardag utan dröjsmålspåföljder.Skatteförvaltningen kan också av grundad anledning för en viss skattskyldig fastställa en skatteperiod som är längre än en kalendermånad, dock högst ett kalenderår. 

Perioddeklaranter ska i regel lämna in sin skattedeklaration via Skatteförvaltningens elektroniska system Punktskattedeklaration. Mera information om elektronisk deklarering finns längre ner i denna anvisning under Obligatorisk elektronisk skattedeklarering. De övriga skattskyldiga ska inlämna skattedeklarationen inom fyra vardagar (mån–fre) efter det att produkterna tagits emot. Skattedeklarationen kan lämnas in via tjänsten Punktskattedeklaration eller med blanketten på Skatteförvaltningens webbplats. Deklarationstiden på fyra vardagar tillämpas inte, om man vid en granskning eller på något annat sätt upptäcker att produkterna har importerats eller tagits emot i strid med punktskattelagens bestämmelser om beskattning och övervakning.

Om det finns flera skatteupplag, ska en egen skattedeklaration avges för varje upplag. Man kan dock hos Skatteförvaltningen ansöka om tillstånd för att lämna in en gemensam skattedeklaration.

Efter inkommen skattedeklaration fastställer Skatteförvaltningen beloppet av punktskatten genom ett beskattningsbeslut. Om deklareringen har skett via tjänsten Punktskattedeklaration får den skattskyldige i de flesta fall beskattningsbeslutet automatiskt direkt från systemet. Utöver det elektroniska beslutet skickas inget beslut på papper.

Perioddeklaranter ska betala skatten för varje månad senast den 27 dagen i följande månad. De övriga skattskyldiga ska betala skatten inom tio vardagar efter att produkterna tagits emot.

I de fall då skattepliktiga produkter har tagits emot eller importerats i kommersiellt syfte eller annars för näringsverksamhet utan att bestämmelserna om beskattning och tillsyn iakttagits, uppkommer skyldigheten att betala skatt omedelbart den dag då produkterna togs emot eller importerades eller en oegentlighet annars konstaterades.

Om ingen skattedeklaration lämnas in, verkställs beskattningen enligt uppskattning. Beskattning enligt uppskattning verkställs också när en skattedeklaration inte ens efter rättelse kan användas som grund för beskattningen. Om punktskatt inte påförts eftersom den skattskyldige helt eller delvis har försummat sin deklarationsskyldighet, verkställer skattemyndigheten beskattningen i efterhand och påför den skatt som inte blivit påförd.

Skatt som inte påförts uppbärs genom efterbeskattning också när en skattedeklaration har lämnats in men i bristfällig, vilseledande eller felaktig form. Detsamma gäller också om skatt inte blivit påförd på grund av att den skattskyldige lämnat felaktiga uppgifter eller handlingar. Skatt som påförts den skattskyldige kan höjas om skattedeklarationen lämnats in efter föreskriven tid eller först efter uppmaning. Skatten kan också höjas om det finns brister eller fel i de uppgifter som lämnats av den skattskyldige eller när den skattskyldige helt eller delvis försummat sin deklarationsskyldighet. För fel som hänför sig till förfarande kan felavgift påföras. När skatteförhöjning och felavgift påförs fästs uppmärksamhet också vid hur klandervärt förfarandet varit eller hur ofta det har upprepats.  

Obligatorisk elektronisk skattedeklarering

Perioddeklaranter ska i regel lämna in skattedeklarationen elektroniskt via Punkskattedeklaration, Skatteförvaltningens elektroniska system för deklarering av punktskattepliktiga produkter. Elektronisk skattedeklarering är obligatorisk bl.a. för godkända upplagshavare, registrerade mottagare, skatterepresentanter, elnätsinnehavare, elproducenter och huvudmän för avstjälpningsplatser. Övriga perioddeklaranter för vilka elektronisk deklarering är obligatorisk har angetts i Skatteförvaltningens beslut om obligatorisk elektronisk deklarering. I Skatteförvaltningens beslut förklaras också hur man ska gå tillväga om tjänsten Punktskattedeklaration inte är tillgänglig.

Skatteförvaltningen kan på skriftlig begäran bevilja tillstånd att lämna in skattedeklarationerna på pappersblanketter. Tillståndet beviljas bara av grundad anledning.

Elektronisk skattedeklarering är frivillig för andra än de perioddeklaranter som nämns i ovan nämnda föreskrifter. De perioddeklaranter för vilka elektronisk deklarering är frivillig, lämnar in en skattedeklaration bara för de skatteperioder då de har haft punktskattepliktig verksamhet. 

Andra än perioddeklaranter

Hur görs skattedeklarationen?

Tillfälligt registrerade mottagare eller andra sporadiska importörer lämnar skattedeklarationen till Skatteförvaltningen inom fyra vardagar (mån–fre) efter den dag då de mottagit varorna eller skyldigheten att betala punktskatt annars uppstått, denna dag medräknad. Skattedeklarationen kan också sändas per post inom samma tid.

Deklarationstiden på fyra vardagar tillämpas inte, om man vid en granskning eller på något annat sätt upptäcker att produkterna har importerats eller tagits emot i strid med punktskattelagens bestämmelser om beskattning och övervakning.

Blanketter för deklaration av punktskatt finns att få på Skatteförvaltningens verksamhetsställen och webbplats. För varje punktskatt finns en egen blankett. Till skattedeklarationen bifogas en kopia av fakturan eller proformafakturan.

Vid skattefria flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga produkter under uppskovsförfarandet ska det datoriserade systemet EMCS användas. En tillfälligt registrerad mottagare ska senast fem vardagar efter att flyttningen avslutats lämna en mottagningsrapport för produkterna via systemet.

Vid mottagning av produkter som i avgångslandet frisläppts för konsumtion ska en annan tillfällig importör till skattedeklarationen bifoga en kopia av exemplar 2 av det förenklade ledsagardokumentet eller alternativt någon annan utredning som godkänts av Skatteförvaltningen.

Öppna tjänsten

Hur betalas punktskatten?

Tillfälligt registrerade mottagare eller andra tillfälliga importörer ska betala punktskatten inom 10 vardagar efter mottagandet av de punktskattepliktiga produkterna. Om säkerhet har ställts kvittar Skatteförvaltningen punktskatten mot säkerheten och återbetalar eventuellt överskott på det bankkonto som mottagaren av produkterna har uppgett på säkerhetsblanketten.

Om säkerheten inte täcker punktskatterna ska kunden betala den resterande delen enligt den bankgiroblankett som bifogats till punktskattebeslutet. Punktskatten ska betalas inom ovan nämnda 10 vardagar. Ifall säkerhet inte har ställts (nationella punktskatter och import från länder utanför EU), ska punktskatten betalas inom 10 vardagar efter mottagandet av de punktskattepliktiga varorna. Bankgiroblankett för betalning har bifogats till punktskattebeslutet. Vid betalningen ska referensnumret på bankgiroblanketten användas.

Tjänsten Punktskattedeklaration

Tjänsten Punktskattedeklaration är en nättjänst för punktbeskattning. Via tjänsten kan man lämna in skattedeklarationer för punktskattepliktiga produkter samt olika återbäringsansökningar. Både registrerade företagskunder och tillfälliga skattskyldiga kan använda Punktskattedeklaration.

Användningen av Punktskattedeklaration kräver elektronisk identifiering. Företagskunder loggar in i Punktskattedeklaration med Skatteförvaltningens Katso-koder  och privatpersoner med nätbankskoder.

Kunden får beskattningsbeslutet via tjänsten och kan betala punktskatterna genast via nätbanken.

Garanti

Tillfälliga skattskyldiga kan i tjänsten Punktskattedeklaration räkna ut och betala den individuella garanti som behövs för punktskatt på alkohol och alkoholdrycker, punktskatt på tobak och punktskatt på flytande bränslen. De punktskatter som ska betalas kvitteras mot garantin.

Ansökan om återbäring

I tjänsten Punktskattedeklaration kan man också lämna in ansökningar om återbäring av punktskatt. När Skatteförvaltningen har handlagt ansökan får kunden beslutet via tjänsten.

Öppna tjänsten

Ytterligare information

Blanketter och ifyllningsanvisningar för punktbeskattning

Garantier i punktbeskattning

Rådgivning om punktskatter tfn 029 497 155 (9–16.15) 

Nyckelord: