Punktskatten ska deklareras och betalas på eget initiativ - anvisningar för dem som deklarerar regebundet eller sporadiskt

Obs! MinSkatt ersätter e-tjänsten Punktskattedeklaration och Stödmottagarregistret för punktskatt (VATU). Tjänsten EMCS överförs till MinSkatt först på våren 2023. Läs anvisningen för övergångsperioden: Gör så här från november 2020 till januari 2021. Gör så här i januari 2021.

Punktskatterna är från och med 1.1.2021 skatter som ska betalas på eget initiativ. Tidtabellen för deklarering och betalning av punktskatt beror på om företaget är regelbundet eller sporadiskt punktskatteskyldigt.

Regelbundet skattskyldiga vid punktbeskattningen är

 • godkända upplagshavare
 • registrerade mottagare
 • skatterepresentanter
 • de som registrerat sig som punktskatteskyldiga dvs.
  • elnätsinnehavare, elproducenter och småskaliga elproducenter
  • användare av bränntorv och tallolja
  • naturgasnätsinnehavare och de som använder naturgas för skattefritt ändamål (registrerade användare av naturgas)
  • tillverkare av biobrännolja.

Regelbundet skattskyldiga behöver ett tillstånd till sin verksamhet eller de är skyldiga att registrera sig som skattskyldiga.

Också en registrerad användare av naturgas är regelbundet skattskyldig, men skyldigheten att registrera sig anknyter inte till användningen av naturgas. Tillstånd och registrering relaterade till punktbeskattning.

Deklarations- och betalningsanvisningar för regelbundet skattskyldiga

Företaget har inte alltid sådan regelbunden verksamhet att det borde registrera sig som punktskatteskyldigt eller ansöka om punktskattetillstånd. Då är företaget inte regelbundet skattskyldigt i punktbeskattningen. Företaget är dock sporadiskt skattskyldigt när det till exempel för in ett enskilt parti punktskattepliktiga produkter.

Deklarations- och betalningsanvisningar för sporadiskt skattskyldiga

Punktskatter för 2020: så här deklarerar och betalar du i januari 2021

Om du deklarerar punktskatter för skatteåret 2020 kan du lämna skattedeklarationen och betala i e-tjänsten Punktskattedeklaration ännu 21.1.2021.

Ta i beaktande ditt företags deklarations- och betalningstidtabell och tidsfristerna för säkerheter. Tidtabellen påverkas av huruvida företaget är en innehavare av punktskattetillstånd, en registrerad skattskyldig eller en annan skattskyldig.

Se anvisningarna enligt företagets verksamhetsroll:

Ett företag som bedriver regelbunden och kontinuerlig punktskattepliktig verksamhet kan ansöka om punktskattetillstånd. Ett företag som har ett tillstånd kan lämna in sin skattedeklaration sammanfattningsvis för varje skatteperiod, dvs. kalendermånad. Företaget behöver alltså inte lämna in en separat skattedeklaration för vare varuparti.

Skatteperioden för en småskalig elproducent är dock ett år och för en huvudman för en avstjälpningsplats tre månader.

Dessa aktörer behöver ett tillstånd för sin verksamhet:       

Anvisningar för deklaration och betalning

Ett företag som regelbundet och kontinuerligt bedriver punktskattepliktig verksamhet ska registrera sig som skattskyldig. Ett registrerat företag kan lämna in sin skattedeklaration sammanfattningsvis för varje skatteperiod, dvs. kalendermånad. Företaget behöver alltså inte lämna in en separat skattedeklaration för varje varuparti.

En skattedeklaration för avfallsskatt lämnas in kvartalsvis. Skatteperioden för en småskalig elproducent är ett år.

En registrerad skattskyldig, dvs. perioddeklarant kan vara:

 • elnätsinnehavare, elproducent, småskalig elproducent
 • tillverkare av biobrännolja
 • naturgasnätsinnehavare
 • naturgasanvändare (för dessa är det inte obligatoriskt att registrera sig)
 • användare av bränntorv
 • användare av tallolja
 • huvudman för avstjälpningsplats.

Anvisningar för deklaration och betalning

Företaget kan registrera sig som tillfällig mottagare om det vill ta emot varor som tillfälligt är skattefria. En sådan registrering är en engångsregistrering och gäller ett produktparti. Företaget ska registrera sig enbart då det tar emot produkter som omfattas av den harmoniserade punktbeskattningen i EU dvs. alkohol, tobaksprodukter eller flytande bränslen.

Innan produkterna avsänds ska företaget för varje varuparti ställa Skatteförvaltningen en garanti som Skatteförvaltningen sedan använder till punktskatten.

Anvisningar för deklaration och betalning

Ett företag som sporadiskt importerar eller tar emot punktskattepliktiga produkter behöver inte registrera sig eller ha punktskattetillstånd. Företaget ska dock ställa säkerhet för varje importparti innan produkterna avsänds till Finland. Garantin ska ställas och deklarationen lämnas in även om punktskatten för produkterna har betalats i ett annat EU-land. 


> Anvisningar för deklaration och betalning

De skattedeklarationer som hänför sig till 2020 kan lämnas i e-tjänsten Punktskattedeklaration till och med den 21 januari 2021.Skattedeklarationer som hänför sig till 2021 ska lämnas i MinSkatt från och med januari 2021. Uppgifterna i e-tjänsten Punktskattedeklaration kan läsas till och med den 30 juni 2021.

Avdrag: I januari 2021 kan avdragen för skatteperioderna 2020 ännu deklareras i skattedeklarationen för skatteperioden 12/2020. Avdragen kan anges i samband med skattedeklarationen i e-tjänsten Punktskattedeklaration till och med den 21 januari 2021. Från och med skatteperioden 1/2021 kan kunden ansöka om avdrag som återbäringar i MinSkatt. Om det inte går att göra avdraget till fullt belopp i skattedeklarationen för skatteperioden 12/2020 kan skatteåterbäringen ansökas enligt det belopp som inte dragits av. Återbäring ska ansökas inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket rätten till avdrag uppkommit.

Att deklarera och betala punktskatt i MinSkatt

Från och med 2.1.2021 kan du deklarera punktskatterna i MinSkatt. I januari kan punktskatten betalas i nätbanken eller i e-tjänsten Punktskattedeklaration fram till 21.1.2021.

Det är möjligt att betala via MinSkatt från och med den 1 februari 2021. I vissa fall ska det för punktskatter redan i förväg betalas en säkerhet av engångsnatur. Säkerheten kan betalas i MinSkatt från och med den 2 januari 2021.

Obs! De skattedeklarationer som hänför sig till 2020 kan lämnas i e-tjänsten Punktskattedeklaration till och med den 21 januari 2021. Punktskatterna kan också betalas i e-tjänsten Punktskattedeklaration fram till den 21 januari 2021.

Skattedeklarationer som hänför sig till 2021 ska lämnas i MinSkatt från och med januari 2021. Uppgifterna i e-tjänsten Punktskattedeklaration kan läsas till och med den 30 juni 2021.

Obs! Konto- och referensnumren för betalning av punktskatt ändras från och med den 1 februari 2021. Kontrollera de aktuella betalningsuppgifterna i MinSkatt.

Om du betalar med ett gammalt kontonummer kommer inbetalningen inte nödvändigtvis fram till Skatteförvaltningen och det ackumuleras då dröjsmålsränta på skatten. Punktskatten ska från och med februari betalas med referensnumret för skatter på eget initiativ.

Ta i bruk det nya kontonumret och referensnumret i februari 2021

Om du betalar punktskatter i nätbanken ska du observera att från och med februari 2021 ska skatterna betalas till Skatteförvaltningens konto i Danske Bank eller Nordea. Kontonumren finns exempelvis i MinSkatt.

Punktskatter kan betalas via MinSkatt från och med den 1 februari. En exakt tidtabell för när det i MinSkatt kan betalas obetalda skatter för vilka punktskattebesluten fattats före den 1 februari 2021 beror på när uppgifterna om ditt betalningsläge överförs från Skatteförvaltningens gamla datasystem till MinSkatt.

Kontrollera att du använder rätt kontonummer när du betalar skatter. Om du betalar med ett gammalt kontonummer kommer inbetalningen inte nödvändigtvis fram till Skatteförvaltningen. På skatten ackumuleras då dröjsmålsränta från och med dagen efter förfallodagen.

Från och med februari betalas punktskatterna med referensnumret för skatter på eget initiativ. Du kan också betala mervärdesskatt med samma referensnummer. Referensnumret är kundspecifikt och det förblir detsamma alltid när du betalar skatter på eget initiativ. Tidigare har det funnits olika referensnummer i varje beskattningsbeslut. Kontrollera din referens för skatter på eget initiativ i MinSkatt.

Så här hittar du referensnumret och kontonumret i MinSkatt

Med hjälp av rätt referensnummer allokeras inbetalningen till skatter på eget initiativ. Du kan inte välja att du betalar just punktskatt utan inbetalningen används till alla skatter på eget initiativ från den äldsta till den senaste. Inbetalningen kan också användas till andra obetalda skatter. Läs mer: Användningen av betalningar till olika skatter

Skattedeklarationen ska lämnas elektroniskt

Punktskattedeklarationerna ska lämnas elektroniskt. Deklarationerna kan lämnas i MinSkatt. Tjänsten handleder dig att fylla i deklarationen på rätt sätt. Du kan lämna deklarationen på en pappersblankett endast om du har en särskild orsak till det. Pappersblanketten kan användas exempelvis då det på grund av tekniska hinder är omöjligt att deklarera elektroniskt eller då en privatperson eller en utländsk uppgiftslämnare inte har tillgång till sådan teknik som behövs för att logga in eller deklarera. Orsaken behöver inte anmälas separat till Skatteförvaltningen.

Så här loggar du in i e-tjänster

För att sköta dina egna eller företagets skatteärenden måste du vara inloggad i våra e-tjänster.

Så här loggar du in i MinSkatt och andra e-tjänster

Så här ger du fullmakt för skötsel av skatteärenden

Du kan ge ett ombud fullmakt att sköta dina personliga eller ditt företags skatteärenden på dina vägnar. Obs. Om du sköter punktskatteärenden på någon annans vägnar och har fullmakten Hantering av punktskatteärenden kan du inte betala i MinSkatt utan betalningen ska skötas i nätbanken.

Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden

Anmäl ändringar i och nedläggning av verksamheten

Skatteförvaltningen ska utan dröjsmål underrättas om ändringar i de anmälda tillståndsuppgifterna och om att den verksamhet som kräver registrering upphör.

Tillstånd och registreringar relaterade till punktbeskattning

 

Om du deklarerar eller betalar överlåtelseskatt för sent

Om punktskattedeklarationen eller betalningen blir försenad

Läs mer: