Gå direkt till innehållet Gå till hela webbplatsens sökning

Hur deklarerar och betalar man punktskatten?

Företaget lämnar in en punktskattedeklaration, ställer garantierna och betalar skatten enligt en viss tidtabell. I tidtabellen påverkar om företaget är en innehavare av punktskattetillstånd, en registrerad skattskyldig, en tillfälligt registrerad mottagare eller en oregistrerad skattskyldig. 

Se anvisningarna enligt företagets verksamhetsroll:  

Ett företag som bedriver regelbunden och kontinuerlig punktskattepliktig verksamhet kan ansöka om punktskattetillstånd. Ett företag som har ett tillstånd kan lämna in sin skattedeklaration sammanfattningsvis för varje skatteperiod, dvs. kalendermånad. Företaget behöver alltså inte lämna in en separat skattedeklaration för vare varuparti.

Dessa aktörer behöver ett tillstånd för sin verksamhet:       

Anvisningar för deklaration och betalning

Ett företag som regelbundet och kontinuerligt bedriver punktskattepliktig verksamhet ska registrera sig som skattskyldig. Ett registrerat företag kan lämna in sin skattedeklaration sammanfattningsvis för varje skatteperiod, dvs. kalendermånad. Företaget behöver alltså inte lämna in en separat skattedeklaration för varje varuparti.

En registrerad skattskyldig, dvs. perioddeklarant kan vara:

 • elnätsinnehavare, elproducent, småskalig elproducent
 • tillverkare av biobrännolja
 • naturgasnätsinnehavare
 • naturgasanvändare (för dessa är det inte obligatoriskt att registrera sig)
 • användare av bränntorv
 • användare av tallolja
 • huvudman för avstjälpningsplats.

Anvisningar för deklaration och betalning

Företaget kan registrera sig som tillfällig mottagare om det vill ta emot varor som tillfälligt är skattefria. En sådan registrering är en engångsregistrering och gäller ett produktparti. Företaget ska registrera sig enbart då det tar emot produkter som omfattas av den harmoniserade punktbeskattningen i EU dvs. alkohol, tobaksprodukter eller flytande bränslen.

Innan produkterna avsänds ska företaget för varje varuparti ställa Skatteförvaltningen en garanti som Skatteförvaltningen sedan använder till punktskatten.

Anvisningar för deklaration och betalning

Ett företag som sporadiskt importerar eller tar emot punktskattepliktiga produkter behöver inte registrera sig eller ha punktskattetillstånd. Företaget ska dock ställa säkerhet för varje importparti innan produkterna avsänds till Finland. Garantin ska ställas och deklarationen lämnas in även om punktskatten för produkterna har betalats i ett annat EU-land. 


> Anvisningar för deklaration och betalning

 

Vanliga frågor

Om företaget har flera skatteupplag har du två alternativ:

 • Lämna in en separat anmälan för varje skatteupplag.
 • Lämna in en ansökan till Skatteförvaltningen om en gemensam skattedeklaration.

När vi har fått skattedeklarationen fastställer vi punktskattebeloppet med ett beskattningsbeslut. Om du har lämnat in skattedeklarationen i e-tjänsten Punktskattedeklaration får du ett beskattningsbeslut automatiskt direkt ur systemet. 

Om företaget inte har lämnat in någon deklaration verkställts beskattningen enligt uppskattning. Beskattningen verkställs enligt uppskattning även då deklarationen inte ens efter rättelse kan läggas till grund för beskattningen. Om Skatteförvaltningen inte har påfört någon punktskatt på grund av att företaget inte alls har lämnat in en deklaration eller har lämnat in en bristfällig deklaration, verkställer Skatteförvaltningen efterbeskattningen och fastställer den skatt som inte tidigare påförts.

Skatteförvaltningen fastställer en skatt som inte påförts i form av efterbeskattning när

 • företaget har lämnat in en deklaration med bristfälliga, vilseledande eller oriktiga uppgifter
 • skatt har inte påförts eftersom den skattskyldige har gett fel information eller ett felaktigt dokument.

Skatteförvaltningen kan höja skatten om företaget har

 • lämnat in skattedeklarationen efter den utsatta tiden eller först efter uppmaning
 • lämnat in bristfälliga eller felaktiga uppgifter
 • försummat sin skattedeklaration helt eller delvis.

Till följd av dessa fel måste du eventuellt betala felavgifter. Om Skatteförvaltningen påför en skatteförhöjning eller en felavgift är det också avgörande hur klandervärt eller återkommande försummelsen varit.