Avfallsskatt

Avfallsskatt ska betalas för avfall som förs till en avstjälpningsplats. Utöver miljöpolitiska mål har avfallsskatten även statsekonomisk betydelse. Med avfallsskatten strävar man i synnerhet efter att återvinningen av avfall ska öka och att deponeringen av avfall på avstjälpningsplatser ska minska. Skattskyldiga är huvudmännen för avstjälpningsplatserna. De ska anmäla sig för registrering hos Skatteförvaltningen.

 Slutdeponering av avfall på eller i marken på avstjälpningsplatser omfattas av avfallsskatten. Skattepliktigt är sådant avfall som avses i avfallslagen och som nämns i skattetabellen i bilagan till avfallsskattelagen som förs till både allmänna och privata avstjälpningsplatser.

Avfallsskatt uppbärs inte för avfall som återvinns på avstjälpningsplatsen i enlighet med 6 § i avfallsskattelagen.

Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen kan på ansökan ge ett avgiftsbelagt förhandsavgörande om hur avfallsskattelagen ska tillämpas i ett enskilt konkret fall som ännu inte lösts beskattningsmässigt.

Hur fastställs skatten?

Skatten bestäms på basis av avfallets vikt och är densamma oberoende av avfallstyp. Från och med början av år 2020 ska en skatt på 70 euro per ton betalas.

 Avfallet ska vägas när det förs till avstjälpningsplatsen. I undantagsfall där det inte finns våg på avstjälpningsplatsen kan man när skatten påförs vid behov använda den genomsnittliga volymvikten för avfallet i fråga.

Vem ska betala avfallsskatt?

Skattskyldig är huvudmannen för en avstjälpningsplats. Med huvudmannen för avstjälpningsplatsen avses den som ansvarar för en sådan avstjälpningsplats som avses i avfallsskattelagen. I praktiken ska man för att driva en avstjälpningsplats söka ett sådant miljötillstånd som avses i miljöskyddslagen, varvid innehavaren av tillståndet är skattskyldig. Huvudmannen för avstjälpningsplatsen ska innan verksamheten inleds också göra en skriftlig anmälan för registrering som skattskyldig. En anmälan ska även göras vid stängning av avstjälpningsplatsen.

Skattedeklaration och betalning av skatt

Avfallsskatt betalas per skatteperiod för avfall som har förts till avstjälpningsplats under skatteperioden.

  • Skatteperioderna är januari-mars, april–juni, juli–september och oktober–december.
  • Om avfall förvaras på ett tillfälligt förvaringsområde (3 § 2 mom. 1 punkten i avfallsskattelagen) en längre tid än tre år, fastställs skatten för allt avfall på området.
  • En skattedeklaration ska avges för varje skatteperiod senast den 18 dagen i månaden efter skatteperioden. En skild deklaration ska avges för varje avstjälpningsplats.
  • Skatten ska betalas på eget initiativ senast den 27 dagen i månaden efter skatteperioden.
  • Den skattskyldige har rätt att från den skatt som ska betalas för en skatteperiod dra av den skatt som har betalts eller ska betalas för avfall som under skatteperioden förts bort från avstjälpningsplatsen. Ifall avdraget inte kan göras till fullt belopp kan det återstående beloppet dras av i skattedeklarationerna för följande skatteperioder (senast under följande kalenderår).
  • Ifall man inte hinner göra avdraget inom den tidsfrist som anges i lagen, kan den skatt som inte avdragits återbetalas till den skattskyldige. Återbetalningen förutsätter att den skattskyldige har haft rätt till avdrag, men att ingen skatt på vilken ett avdrag kunde ha gjorts har uppkommit under tidsfristen för avdraget.

Statistikrapport

  • Den skattskyldige ska för varje skatteperiod inlämna en separat statistikrapport över sådant till avstjälpningsplatsen fört icke skattepliktigt avfall som avses i 5 § 1 mom. i avfallsskattelagen.
  • Statistikrapporten ska inlämnas för varje skatteperiod senast den 18 dagen i månaden efter skatteperioden. En skild rapport ska inlämnas för varje avstjälpningsplats.
  • Statistiksrapport - Avfallskategoriet for avfallsstatistik

Mera information